Show simple item record

dc.contributor.authorBevanger, Kjetil Modolv
dc.contributor.authorBartzke, Gundula
dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorDahl, Espen Lie
dc.contributor.authorGjershaug, Jan Ove
dc.contributor.authorHanssen, Frank Ole
dc.contributor.authorJacobsen, Karl Otto
dc.contributor.authorKleven, Oddmund
dc.contributor.authorKvaløy, Pål
dc.contributor.authorMay, Roelof Frans
dc.contributor.authorMeås, Roger
dc.contributor.authorNygård, Torgeir
dc.contributor.authorRefsnæs, Steinar
dc.contributor.authorStokke, Sigbjørn
dc.contributor.authorThomassen, Jørn
dc.date.accessioned2015-04-20T10:26:54Z
dc.date.accessioned2016-08-01T07:05:31Z
dc.date.available2015-04-20T10:26:54Z
dc.date.available2016-08-01T07:05:31Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationBevanger, K., Bartzke, G., Brøseth, H., Dahl, E.L., Gjershaug, J.O., Hanssen, F., Jacobsen, K.-O., Kleven, O., Kvaløy, P., May, R., Meås, R., Nygård, T., Refsnæs, S., Stokke, S. & Thomassen, J. 2012. Optimal design and routing of power lines; ecological, technical and economic perspectives (OPTIPOL). Progress Report 2012 - NINA Report 904. 57 pp.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2507-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2397489
dc.description.abstractWP1 – “Power line ROW as habitat resources for moose (Alces alces) and other wildlife” has fo-cused on moose browsing in power-line corridors in relation to adjacent areas in Bangdalen. Browsing surveys and pellet-group counts were also carried out in 2012 for this purpose and close to 200 plots were surveyed. A preliminary analysis of these data has been finalized. The paper - "Comparative effects of power lines and roads on moose (Alces alces) habitat selection" was presented and consequently submitted as a proceedings paper at the 10th ROW conference in Arizona. WP2 – “Capercaillie and black grouse population responses to power-line induced mortality” has continued the data collection in Ogndalen also in 2012. As by January 2013 a total of 29 search patrols have been conducted and 50 locations with a bird or bird remains from colli-sion victims in the study period were recorded. The DNA-analysis has identified 7 capercaillie and 5 black grouse among these birds and bird remains. Collision mortality rate varies between years and species, where capercaillie seems more exposed than black grouse. An oral presentation - “Black grouse and capercaillie mortality and population estimates by DNA identification” – was presented and consequently submitted as a proceedings paper at the 10th ROW conference in Arizona. In WP3 - “Bird collision hot spots” - available data from earlier projects has been digit-ised and stored in a database. Some power line sections studied in connection to earlier projects turned out not to have been digitized, and resources were used to collect the missing data. The database, i.e. GPS-positions of all collision victims recording in connection to previous projects, as well as the patrolled power line sections, is now finalised. WP4 – “National database for report-ing on dead birds” - is now implemented as part of The Norwegian Biodiversity Information Centre (NBIC), and the data can be accessed at any time. As by early November 2012 379 casualties have entered the database, compared to 117 in 2011. WP5 – “A Least Cost Path (LCP) toolbox for optimal routing of power lines” has developed an initial LCP-pilot to demonstrate the LCP-methodology, based on the EIA-work performed prior to the construction of the 420 kV transmis-sion line in central Norway (2005). The economic, ecological, social and technological criteria, and how these translated to the landscape, were based on user inputs from relevant stakehold-ers. Using the pilot case study the LCP-pilot methodology and fuzzy-logic approach were demon-strated at the first dialog-based workshop 23-24 April 2012. The first workshop on criteria defini-tions was followed by a second workshop on criteria values 20 November 2012. An oral presenta-tions - “A Least-Cost-Path (LCP) Toolbox for Optimal Routing of Power Lines” – was presented and consequently submitted as a proceedings paper at the 10th ROW conference in Arizona, at the 32nd annual conference of the international association for impact assessment (IAIA12) in Porto (Portugal), and at the the ESRI European User Conference in Oslo. WP6 – “Birds and power line camouflaging” has nearly finalized its final report – “Power line camouflaging. Assess-ments of ecological and technical implications”. However, due to the overall budget situation in CEDREN the report will not be finalized until the end of April 2013. WP7 – “Bird mortality mitigat-ing effect of power line marking/modifications” has nearly finalized its final report – “Possibilities and constraints in reducing power line and electrocution induced mortality in birds” are nearly fi-nalized. Power line, transmission line, killer pole, collision, electrocution, bird, eagle owl, mortality, capercaillie, black grouse, moose, corri-dor, ROW, routing, LCP, Kraftledning, kollisjon, elektrokusjon, fugl, hubro, storfugl, orrfugl, dødelighet, elg, kraftledningstrase, ryddebeltenb_NO
dc.description.abstractWP1 – “Kraftledningskorridorer som habitatressurs for elg (Alces alces) og annet vilt” - har fokusert på hvordan elg beiter i kraftledningskorridorer sammenlignet med tilgrensende habitater i Bangdalen. Beitekartlegging og opptelling av ekskrementer i utvalgte ruter ble også foretatt i 2012 med dette for øye, og nærmere 200 ruter ble kartlagt. En foreløpig analyse av disse dataene er sluttført. Foredraget – “Comparative effects of power lines and roads on moose (Alces alces) habitat selection” - ble presentert og innsendt som bidrag til konferanserapporten fra “The 10th ROW Conference” i Arizona. WP2 – “Respons hos storfugl- og orrfuglpopulasjoner som følge av dødelighet i tilknytning til kraftledninger” - har fortsatt datainnsamlingen i Ogndalen i 2012. Fra prosjektoppstart frem til primo januar 2013 er totalt 29 søk etter døde fugler under kraftledningsavsnittet gjennomført, og 50 steder med døde fugler/rester etter fugler identifisert. DNA-analyse har identifisert 7 ulike storfugl og 5 ulike orrfugl blant funnene. Dødelighetsraten som skyldes kollisjoner mot kraftledningen varierer mellom år og art, og storfugl ser ut til å være mer utsatt for å bli drept enn orrfugl. Foredraget - “Black grouse and capercaillie mortality and population estimates by DNA identification” – ble presentert og innsendt som bidrag til konferanserapporten fra “The 10th ROW Conference” i Arizona. I WP3 – “Bird collision hot spots” - er tilgjengelige data fra tidligere prosjekter digitalisert og lagret i en database. Enkelte av kraftledningsavsnittene fra tidligere prosjekter har vist seg ikke å være digitalisert og det er brukt ressurser på å få samlet manglende data. Databasen, dvs. GPS-posisjonene for alle døde fugler registrert som kollisjonsoffer i tilknytning til tidligere prosjekter, samt de patruljerte kraftledningsavsnittene, er nå klar for analyse. WP4 – “Nasjonal database for rapportering om døde fugler“ - er operativ og inngår som del av Artsdatabankens datainnsamlingssystem. Alle data er offentlig tilgjengelig. I begynnelsen av november 2012 var det lagt inn 379 observasjoner av døde fugler i databasen, sammenlignet med bare 117 ett år tidligere. WP5 – “En Least Cost Path (LCP) verktøykasse for optimal traseføring av kraftledninger” - har utviklet en LCP-pilot for å kunne demonstrere LCP-metoden, basert på konsekvensutredningene som ble foretatt før bygging av en 420 kV overføringsledning i MidtNorge i 2005. Relevante økonomiske, økologiske og teknologiske miljøkriterier basert på forslag fra berørte brukere (NGOer, forvaltning, industri m.fl.), ble benyttet. LCP-piloten og en fuzzylogikktilnærming fra denne ble demonstrert på det første dialogbaserte arbeidsseminaret 23.-24. april 2012. Seminaret, som hadde hovedvekt på kriteriedefinisjoner, ble fulgt opp med et arbeidsseminar som fokuserte kriterieverdier den 20. november 2012. Foredraget - “A Least-Cost-Path (LCP) Toolbox for Optimal Routing of Power Lines” – ble presentert og innsendt som bidrag til konferanserapporten fra “The 10th ROW Conference” i Arizona, “The 32nd Annual Conference of the International Association for Impact Assessment (IAIA12)” i Porto, Portugal, og “The ESRI European User Conference” i Oslo. WP6 – “Fugler og kamuflering av kraftledninger” - har nesten ferdigstilt sluttrapporten – “Kraftledningskamuflering. En vurdering av økologiske og tekniske utfordringer”. På grunn av budsjettsituasjonen i CEDREN er imidlertid ferdigstillelse av rapporten utsatt til ultimo april 2013. WP7 – “Effekt av linemerking/modifiseringer som avhjelpende tiltak mot fugledødelighet” har nesten ferdigstilt sluttrapporten “Muligheter og begrensninger i forhold til å redusere dødelighet hos fugl som følge av kollisjon og elektrokusjon”. På grunn av budsjettsituasjon i CEDREN er imidlertid ferdigstillelse av rapporten utsatt til ultimo april 2013. WP8 - “Retningslinjer for tekniske løsninger som kan redusere dødelighet hos fugl på grunn av kraftledninger” - har fokusert tema knyttet til merking, design, isolering, kamuflasje og kabling. Resultatene, som er presentert i notater og artikler, vil bli implementert i hhv. WP6 og WP7. I WP9 – “Hubrobestandens påvirkning av dødelighet som skyldes kraftledninger” - ble fire ungfugler utstyrt med GPS satellittsendere i 2012, i tillegg til én voksen hann og én voksen hunn. Fjær for DNA-analyse ble samlet fra aktive reir også i 2012, og analyser av fjær samlet i 2009-2012 har startet. Foredraget - “Mitigating eagle owl electrocution in Norway” - ble presentert og innsendt som bidrag til konferanserapporten fra “The 10th ROW Conference” i Arizona.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;904
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2012/904.pdf
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectpower linenb_NO
dc.subjecttransmission linenb_NO
dc.subjectkiller polenb_NO
dc.subjectcollisionnb_NO
dc.subjectelectrocusionnb_NO
dc.subjectbirdnb_NO
dc.subjecteagle owlnb_NO
dc.subjectmortalitynb_NO
dc.subjectcapercaillienb_NO
dc.subjectblack grousenb_NO
dc.subjectmoosenb_NO
dc.subjectcorridornb_NO
dc.subjectROWnb_NO
dc.subjectroutingnb_NO
dc.subjectLCPnb_NO
dc.subjectkraftledningnb_NO
dc.subjectkollisjonnb_NO
dc.subjectelektrokusjonnb_NO
dc.subjectfuglnb_NO
dc.subjecthubronb_NO
dc.subjectstorfuglnb_NO
dc.subjectorrfuglnb_NO
dc.subjectdødelighetnb_NO
dc.subjectelgnb_NO
dc.subjectkraftledningstrasenb_NO
dc.subjectryddebeltenb_NO
dc.titleOptimal design and routing of power lines; ecological, technical and economic perspectives (OPTIPOL). Progress Report 2012nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-04-20T10:26:54Z
dc.source.pagenumber57 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1238072
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 193818nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record