Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorThomassen, Jørn
dc.contributor.authorHanssen, Frank Ole
dc.contributor.authorMay, Roelof Frans
dc.contributor.authorBevanger, Kjetil Modolv
dc.date.accessioned2015-04-20T10:29:04Z
dc.date.accessioned2016-07-08T09:39:19Z
dc.date.available2015-04-20T10:29:04Z
dc.date.available2016-07-08T09:39:19Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationThomassen, J., Hanssen, F., May, R. & Bevanger, K. 2012. Optipol Least Cost Path dialog. Rapport fra dialogseminar om tema, deltema og kriterier i Optipol-LCP versjon 1.0. – NINA Rapport 856. 48 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2451-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2396146
dc.description.abstractThomassen, J., Hanssen, F., May, R. & Bevanger, K. 2012. Optipol Least Cost Path dialog. Rapport fra dialogseminar om tema, deltema og kriterier i Optipol-LCP versjon 1.0. – NINA Rapport 856. 48 s. Arbeidet med å identifisere optimale traséer for nye kraftledninger er en utfordrende oppgave hvor det er mange formelle og uformelle interessenter som blir berørt. Bygging av kraftledninger er store naturinngrep og krever konsekvensutredning hvor de ulike alternativer veies opp mot hverandre. Least Cost Path (LCP) er et verktøy/modell for beregning av optimalt trasévalg og vil være et godt verktøy når nye kraftledningstraséer skal planlegges. Vi har derfor videreutviklet en verktøykasse basert på LCP konseptet og tilpasset innholdet til norske forhold og til etablering av kraftlinjer. Selve verktøyet er GIS-basert og LCP har en grunnstamme med tema, deltema, kriterier og kriterietall, men må tilpasses til hver trasé ettersom forholdene varierer fra område til område. Optipol-LCP skal være brukertilpasset og basert på økologiske, økonomiske, teknologiske og samfunnsmessige perspektiver. Utvalg, verdisetting og vekting av tema og deltema skal derfor forankres i fagmiljø, organisasjoner og andre interessenter. Optipol-LCP er nå kommet i en fase hvor grunnstammen/rammeverket i GIS-verktøyet er ferdig og hvor vi nå har gått inn i en dialogprosess sammen med ulike interessenter. Målet med dialogprosessen er å oppnå størst mulig grad av konsensus om tema, deltema, kriterier, kriterietall og vekting. Denne rapporten presenterer resultatene fra det første dialogseminaret hvor målet var å presentere Optipol-LCP versjon 1.0 (piloten) og kritisk gjennomgå og endre/ supplere innholdet i modellen. En rekke ulike brukere og interessenter ble invitert til dialogseminaret og selv om mange ikke fikk anledning til å delta, var det en godt sammensatt gruppe brukere som 23.–24. april 2012 la ned stor innsats og engasjement for å forbedre innholdet i Optipol-LCP-modellen. I kapittel 4 presenteres resultatene fra seminaret. Utgangspunktet for dialogseminaret er satt opp i vedlegg 1. Resultatene vil sendes på en merknadsrunde til alle som var invitert på seminaret. Etter merknadsrunden vil Optipol-LCP videreutvikles til versjon 2.0 som skal kunne brukes over hele landet.nb_NO
dc.description.abstractThomassen, J., Hanssen, F., May, R. & Bevanger, K. 2012. Optipol Least Cost Path dialogue. Report from a dialogue workshop concerning themes, sub-themes and criteria in the OptipolLCP version 1.0. – NINA Report 856. 48 pp. Identifying and planning optimal routes for new high voltage power lines is a challenging exercise with numerous formal and informal stakeholders involved. Construction of high voltage power lines are serious encroachments and require environmental impact assessments where different alternatives are weighted and compared. Least Cost Path (LCP) is a GIS based methodology for calculation of optimal routing between point A and B and will be a useful tool when new power lines are being planned. We have further developed a toolbox based on the LCP concept adjusted the content to Norwegian conditions and to the establishment of power lines (Optipol-LCP). Optipol-LCP has a basis with themes, sub-themes, criteria and criteria values, but has to be adapted to each power line since conditions vary from place to place. Optipol-LCP shall be user accessed and based on ecological, economical, technological and societal perspectives. The selection, valuation and weighting of themes and sub-themes must be anchored in professional institutions, organizations and other interests and stakeholders. The Optipol-LCP-project has now established the framework of the GIS tool and we have started on a dialogue process with different stakeholders. The aim of the dialogue process is to achieve maximal extent of consensus concerning themes, sub-themes, criteria and criteria values. This report summarizes the results from the first dialogue workshop where the OptipolLCP version 1.0 (Pilot) were presented and where the participants critically reviewed and changed/supplemented the content of the model. Several users and stakeholders were invited to attend the dialog workshop, and although many did not get the chance to attend, it was a well composed group of users and other stakeholders contributing to improve the content of the Optipol-LCP-model on the workshop accomplished 23. – 24. April 2012. In chapter 4 we present the results from the workshop. The basis for the workshop is presented in Appendix 1. The results (this report) will be distributed to all the invited users and stakeholders for comments. Subsequent to the comment round, the Optipol-LCP will be further developed to a version 2.0 which can be used as a planning tool all over the country.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;856
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2012/856.pdf
dc.subjectlesat cost pathnb_NO
dc.subjectoptimal korridornb_NO
dc.subjectoptimalt trasevalgnb_NO
dc.subjectGISnb_NO
dc.subject420 kv kraftledningnb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectKlæbu-Viklandetnb_NO
dc.subjectCEDRENnb_NO
dc.subjectoptimal corridornb_NO
dc.subjectoptimal routingnb_NO
dc.subject420 kv power linenb_NO
dc.titleOptipol Least Cost Path dialog. Rapport fra dialogseminar om tema, deltema og kriterier i Optipol-LCP versjon 1.0nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-04-20T10:29:04Z
dc.source.pagenumber48 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1238056
dc.relation.projectCEDRENnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel