Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorForseth, Torbjørn
dc.contributor.authorStickler, Morten
dc.contributor.authorUgedal, Ola
dc.contributor.authorSundt, Håkon
dc.contributor.authorBremset, Gunnbjørn
dc.contributor.authorLinnansaari, Tommi
dc.contributor.authorHvidsten, Nils Arne
dc.contributor.authorHarby, Atle
dc.contributor.authorBongard, Terje
dc.contributor.authorAlfredsen, Knut
dc.coverage.spatialMøre og Romsdal, Surnanb_NO
dc.date.accessioned2015-05-11T12:52:49Z
dc.date.accessioned2016-07-06T10:22:14Z
dc.date.available2015-05-11T12:52:49Z
dc.date.available2016-07-06T10:22:14Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationForseth, T., Stickler, M., Ugedal, O., Sundt, H., Bremset, G., Linnansaari, T., Hvidsten, N.A., Harby, A., Bongard, T. & Alfredsen, K. 2009. Utfall av Trollheim kraftverk i juli 2008. Effekter på fiskebestandene i Surna. - NINA Rapport 435. 35 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2001-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2395807
dc.description.abstractForseth, T., Stickler, M., Ugedal, O., Sundt, H., Bremset, G., Linnansaari, T., Hvidsten, N.A., Harby, A., Bongard, T. & Alfredsen, K. 2009. Utfall av Trollheim kraftverk i juli 2008. Effekter på fiskebestandene i Surna. - NINA Rapport 435. 35 s. På grunn av et uhell stanset Trollheimen kraftverk i Surna søndag 27. juli 2008 kl 06.50. Utfallet medførte at vannføringen falt fra 21 til 3 m3/s i løpet av 1 t 40 min, og først etter ca tre timer var vannføringen reetablert. Utfallet tørrla store deler av elvestrekningen nedstrøms kraftverket (ca 26 % av vanndekt areal før utfallet, fra kraftverksutløpet og ned til Øye bru), men modellsimuleringer (HEC-RAS) viste at vannstanden sank relativt sakte (mindre enn 20 cm pr time for hele utfallspreioden). Dette gjør at mye fisk kan unngå stranding. Vi estimerte at i størrelsesorden 14000 årsyngel og 3600 lakseparr strandet og døde som følge av utfallet. I smoltekvivalenter gir dette tap på ca 3000 laksesmolt, som utgjør under 3 % av antatt smoltproduksjon nedstrøms kraftverket i perioden 2009-2012. I størrelsesorden 1/3 av smoltproduksjonen i Surna foregår i dette området. På samme måte strandet det også mellom 3000 og 15000 årsyngel av aure, og et ukjent antall eldre aureunger, og den relative effekten på aurebestanden var trolig sterkere enn hos laks. Alle estimatene er usikre. Ekstra slipp av vann, uver og i uka etter utfallet, hadde trolig neglisjerbar effekt på fiskebestandene. Artsmangfoldet i bunndyrsamfunnet nedstrøms kraftverket er fattig og framstår som påvirket av store variasjoner i vannstand. Utfallet i 2008 var trolig spesielt uheldig på grunn av store tørrlagte arealer og lav vannføring (langt under minstevannføringen). Dette kan redusere tilgjengeligheten av bytte for fisk i en periode framover. Analyser av vannføringsdata i perioden 2000 til 2008 viser at det til tross for tiltak i kraftverket (fra 2006) fortsatt er mange ordinære vannføringsreduksjoner i kraftverket som trolig medfører minst like stor risiko for stranding av fisk som utfallet i 2008. Stranding er derfor fortsatt et betydelig problem for fiskebestandene i Surna, og det er et stort potensial for forbedringer gjennom driftsendringer i kraftverket. Selv om utfallet i juli 2008 trolig ga relativt liten stranding av fisk, er denne typen utfall svært uheldig for fiskebestandene og elveøkosystemet som helhet, spesielt på grunn av tørrlegging av områder som i utgangspunktet er permanent vanndekte.nb_NO
dc.description.abstractForseth, T., Stickler, M., Ugedal, O., Sundt, H., Bremset, G., Linnansaari, T., Hvidsten, N.A., Harby, A., Bongard, T. & Alfredsen, K. 2009. Accidental close-down of the Trollheim Hydropower Plant in July 2008. Effects on the fish populations in the River Surna - NINA Report 435. 35 pp. An accidental stop in the turbine in the Trollheim Hydropower Plant on 27th July 2008 caused a drop in downstream discharge in the River Surna from 21 to 3 m3/s during 100 min. River discharge was reestablished after three hours. The drop caused large dewatered areas (26 % of total wet area before the drop), but HEC-RAS simulations indicated that the ramping rates were relatively low (less than 20 cm per hour for the whole drop period in the modeled transects). Thus, a high proportion of the fish may have avoided stranding. Stranding mortality was estimated at approximately 14.000 0+ salmon and 3.600 older juveniles (70 % 1+), or the equivalent of approximately 3000 smolts. The loss constitutes less than 3 % of the future smolt production downstream the power station (estimated by up-scaling from densities at electrofishing station, via mesohabitats to the whole river stretch) during 2009-2012. About one third of the smolts in the River Surna has been estimated to be produced in areas below the power plant. Between 3000 and 15 000 0+, and an unknown number of older brown trout likely also died from stranding, and the effect was probably larger for the juvenile population of brown trout than Atlantic salmon. All the above estimates are uncertain. Additional releases of water from the reservoir during, and one week after the drop, likely had no effects on the fish populations. The diversity of the zoobenthos communities in the river below the outlet of the power plant is low, likely due to large and frequent variation in discharge. The accidental stop in 2008 was probably particularly damaging, due to the large dewatered areas and low minimum discharge (far below the minimum allowed residual flow at 15 m3/s). This may temporarily reduce biomass and diversity of zoobenthos and thus prey availability for fish. Analysis of discharge data during the period from 2000 to 2008, show that despite measures implemented in the power plant (from 2006), there are several events when ordinary reductions in power production cause a drops in water level, with similar or higher risks of stranding mortality than the accidental stop in 2008. Stranding remains a major problem for the fish population in the River Surna, and there is great potential for improvements by changes in the operation of the power plant. While the accidental stop in 2008 likely did not cause very high fish stranding mortality, such drops are generally harmful for the fish population and the river ecosystem as a whole.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning'nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;435
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2009/435.pdf
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectMøre og Romsdalnb_NO
dc.subjectSurnadalnb_NO
dc.subjectferskvannnb_NO
dc.subjectelvnb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectsalmo salarnb_NO
dc.subjectaurenb_NO
dc.subjectsalmo truttanb_NO
dc.subjectbunndyrnb_NO
dc.subjecteffektstudienb_NO
dc.subjectstrandingnb_NO
dc.subjectvassdragsreguleringnb_NO
dc.subjectfreshwaternb_NO
dc.subjectregulated rivernb_NO
dc.subjecthydropowernb_NO
dc.subjectatlantic salmonnb_NO
dc.subjectbrown troutnb_NO
dc.subjectstanding mortalitynb_NO
dc.subjectzoobenthosnb_NO
dc.titleUtfall av Trollheim kraftverk i juli 2008. Effekter av fiskebestandene i Surnanb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-05-11T12:52:48Z
dc.source.pagenumber35 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1241018
dc.relation.projectStatkraft Energi ASnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel