Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorThomassen, Jørn
dc.date.accessioned2015-01-09T13:36:45Z
dc.date.accessioned2016-07-01T12:02:28Z
dc.date.available2015-01-09T13:36:45Z
dc.date.available2016-07-01T12:02:28Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationThomassen, J. 2014. Før- og etterundersøkelser av naturmangfold ved samferdselsutbygging. Rapport fra et scopingseminar om metodeutvikling. - NINA Rapport 1094. 40 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2713-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2395255
dc.description.abstractThomassen, J. 2014. Før- og etterundersøkelser av naturmangfold ved samferdselsutbygging. Rapport fra et scopingseminar om metodeutvikling. - NINA Rapport 1094. 40 s. I Nasjonal transportplan 2014-2023, side 220 står det «I prosjekter der det er umulig å unngå store negative konsekvenser for naturmiljø, kulturmiljø og landskapsbilde skal det gjennomføres avbøtende tiltak. Før- og etterundersøkelser (etter 5 og 10 år) skal inngå som en integrert del av prosjektet.» Vegdirektoratet og Jernbaneverket ønsker å videreutvikle metoder for slike før- og etterundersøkelser og har på to seminarer (november 2013 og november 2014) innhentet erfaringskunnskap fra forskningsinstitusjonene Norsk institutt for naturforskning (NINA), Bioforsk, Skog og landskap og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) (bare 2013). Formålet har vært å bidra til at samferdselssektoren kan i) utvikle en overordnet metodikk for før- og etterundersøkelser; ii) forbedre dagens metodikk (der det eventuelt finnes); iii) utvikle nye metoder for å tydeliggjøre hvilket detaljeringsnivå som er relevant for ulike naturmangfoldtema og iv) avdekke behovet for videre forskning. Seminaret i november 2014 var et scopingseminar hvor hensikten var å fokusere på de mest relevante tema som før- og etterundersøkelser for naturmangfold bør konsentrere seg om samt å vurdere om scopingmetodikken kan egne seg til bruk ved konkrete samferdselsprosjekter. Foruten deltakere fra Vegdirektoratet og Jernbaneverket deltok ressurspersoner fra Skog og landskap, NINA og Bioforsk. Caset E16 Jevnaker–Olum ble brukt som et hjelpemiddel på scopingseminaret, men resultatene fra seminaret som oppsummeres i denne rapporten er ikke ment å være grunnlag for før- og etterundersøkelser for denne vegstrekningen. Scopingseminaret ble gjennomført etter en velutprøvd metode (Adaptive Environmental Assessment and Management – AEAM) hvor deltakerne avgrenser problemstillingene gjennom en fokusert trinn-for-trinn-prosess. Metoden baserer seg på en blanding av gruppearbeid og plenumspresentasjoner og ender opp med en rekke anbefalinger om før- og etterundersøkelser av naturmangfold ved samferdselsutbygginger. Deltakerne ble delt inn i to grupper hvor gruppe 1 skulle jobbe med økologiske funksjoner, organismegrupper og truede organismer, mens gruppe 2 skulle ha fokus på naturtyper, landskap og verneområder. Deltakerne vurderte og prioriterte de viktigste fokuskomponentene og påvirkningsfaktorer som før- og etterundersøkelser for naturmangfold bør konsentrere seg om og satte disse inn i en årsak-virkningssammenheng. I alt 19 fokuskomponenter med tilhørende påvirkningsfaktorer ble identifisert. Det ble konstruert 8 årsak-virkningskart for fokuskomponentene: Elvemusling; Edelløvtrær; Vilt; Storørret; Kalkrik skog, Rik edellauvskog; Randselva; Våtmarkfunksjoner; og Kambrosilurlandskapet. For de 6 første ble det gitt anbefalinger om før- og etterundersøkelser. På bakgrunn av seminaret er det gitt anbefalinger om videre metodeutvikling for før- og etterundersøkelser ved samferdselsutbygginger.nb_NO
dc.description.abstractThomassen, J. 2014. Before and after studies of biodiversity in connection with transport development. Report from a scoping workshop on method development. – NINA Report 1094. 40 pp. In the National Transport Plan 2014-2023, page 220 it is stated "In projects where it is impossible to avoid major negative impacts for natural and cultural environments and for the landscape image, mitigating measures shall be conducted. Before and after studies (after 5 and 10 years) shall be an integrated part of the project." The Norwegian Public Roads Administration and the Norwegian National Rail Administration wants to develop methods for such before and after studies and during two workshops (November 2013 and November 2014) they obtained experiential knowledge from the research institutions Norwegian Institute for Nature Research (NINA), Bioforsk, Norwegian Forest and Landscape Institute and Norwegian Institute for Water Research (NIVA) (only 2013). The aim has been to help the transport sector to i) develop an overarching methodology for before- and after studies; ii) improve the current methodology (where it may exist); iii) develop new methods to clarify what detail level that is relevant to different biodiversity themes and iv) reveal the need for further research. The last seminar, in November 2014, was a scoping workshop where the intention was to focus on the most relevant topics that before- and after studies for biodiversity should concentrate on. Further, to assess whether the scoping methodology may be suitable for use in concrete transport development projects. Besides participants from the roads and rail sector experts from the Norwegian Forest and Landscape Institute, NINA and Bioforsk participated. The case E16 Jevnaker-Olum was used as an example and help in the scoping workshop, but the result from the workshop, which is summarized in this report, is not meant to be the basis for before and after studies for this road section in particular. The Adaptive Environmental Assessment and Management (AEAM) method was used as a working approach on the scoping workshop. The AEAM is a systematic step by step process where the participants work in groups identifying and prioritizing main impact factors and focal components, construct cause–effect charts where the impact factors and the focal issues are seen in a context, formulate impact hypotheses, and give recommendations concerning before and after studies and further knowledge needs. Results from the group works were presented in plenary. The participants were divided into two groups, where group 1 worked with ecological functions, functional species groups and endangered species, whereas group 2 focused on habitats, landscapes and protected areas. A total of 19 focus components with associated impact factors were identified. 8 cause-effect charts were constructed at the workshop: Freshwater pearl mussel; Broad-leaved deciduous trees; Wildlife; Strain of large trout; Calcareous forest; Rich deciduous forest; River Randselva; Wetland Functions; and Cambro-Silurian landscape. For the first six, recommendations on before and after studies were given. Based on the seminar, recommendations are given on further method development for before and after studies for transport developments.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1094
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1094.pdf
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectnaturmangfoldnb_NO
dc.subjectfør- og etterundersøkelsernb_NO
dc.subjectsamferdselsbyggingnb_NO
dc.subjectscopingnb_NO
dc.subjectmetodeutviklingnb_NO
dc.subjectbiodiversitynb_NO
dc.subjectbefore and after studiesnb_NO
dc.subjecttransportation developmentnb_NO
dc.subjectscopingnb_NO
dc.subjectmethod developmentnb_NO
dc.titleFør- og etterundersøkelser av naturmangfold ved samferdselsutbygging. Rapport fra et scopingseminar om metodeutvikling.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-01-09T13:36:44Z
dc.source.pagenumber40 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1192932
dc.relation.projectStatens vegvesennb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel