Show simple item record

dc.contributor.authorBrandrud, Tor Erik
dc.contributor.authorEvju, Marianne
dc.contributor.authorSkarpaas, Olav
dc.date.accessioned2014-12-02T09:52:28Z
dc.date.accessioned2016-06-29T08:20:32Z
dc.date.available2014-12-02T09:52:28Z
dc.date.available2016-06-29T08:20:32Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationBrandrud, T. E., Evju, M. & Skarpaas, O. 2014. Nasjonal overvå- king av kalklindeskog og kalklindeskogsopper. Beskrivelse av overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektet. - NINA Rapport 1057. 37 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2674-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2394511
dc.description.abstractBrandrud, T. E., Evju, M. & Skarpaas, O. 2014. Nasjonal overvåking av kalklindeskog og kalklindeskogsopper. Beskrivelse av overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektet. - NINA Rapport 1057. 37 s. Et nasjonalt overvåkingsprogram for kalklindeskog (utvalgt naturtype) og kalklindeskogsopper ble igangsatt i 2013 og er nærmere beskrevet i foreliggende rapport. Kalklindeskog defineres som kalkskogsmark dominert av lind og hassel/eik. Naturtypen er godt kartlagt og forekommer på et begrenset antall av ofte svært små lokaliteter i Oslofjordsdistriktet, med utposter ved Eikeren-Tyrifjorden-Mjøsa. Internasjonalt er dette en ytterst sjelden naturtype, med tyngdepunkt i SØ Norge. Kalklindeskog er et hotspot-habitat som huser 50 sterkt spesialiserte, truete kalklindeskogsopper som er knyttet sterkt til denne naturtypen. Hovedmålsettingen med overvåkingen er å registrere endringer i populasjonene av de truete kalklindeskogsoppene (og andre rødlistesopper), dernest å registrere endringer i utbredelse og tilstand/habitatkvaliteter i kalklindeskog som naturtype. Istedenfor å overvåke én og én truet art, gir ansamlingen av spesialiserte arter i hotspot-habitatet kalklindeskog muligheter for å overvåke et helt sett med truete arter innenfor et avgrenset overvåkingsunivers (definisjonsområde). Definisjonsområdet er her hele utbredelsesområdet av kalklindeskog (innenfor kalkområdet Oslofeltet; fra Bamble til Biri). Et representativt utvalg av lokaliteter er foretatt ved tilfeldig uttrekk av kjente lokaliteter. I alt 30 overvåkingslokaliteter er trukket ut; herunder 10 noe større, særlig rike lokaliteter med potensial for mange kalklindeskogsopper (trukket fra 20 kjente store), og 20 små til fragmentariske lokaliteter (trukket fra 85 kjente). I tillegg inngår Dronningberget (Bygdøy), som er den rikeste lokaliteten vi kjenner for kalklindeskogsopper, og hvor soppregistreringer har blitt gjennomført i 29 år. Valg av overvåkingsindikatorer og design for registrering av indikatorvariablene er nærmere beskrevet i rapporten. Variablene inkluderer punktregistreringer knyttet til registrering av soppindivider, samt variabler som registreres lokalitetsvis. Overvåkingen av kalklindeskogsopper foregår ved fruktlegeme/individ-registering i to feltrunder pr. sesong over tre år, med påfølgende tre års pause til neste overvåkingsomløp. Overvåkingsindikatorer og tilhørende variabler knyttet til areal og tilstand for kalklindeskog registreres en gang i løpet av et overvåkingsomløp. En kortversjon av overvåkingsopplegget beskrives i egen boks i kap. 3. De 31 overvåkingslokalitetene og deres habitat-kvaliteter samt kjente forekomster av kalklindeskogsopper er nærmere beskrevet i Vedlegg 2.nb_NO
dc.description.abstractBrandrud, T. E., Evju, M. & Skarpaas, O. 2014. National monitoring of calcareous lime forests and calcareous lime forest fungi in Norway. Description of a monitoring method developed in the ARKO project. - NINA Report 1057. 37 pp. A national program for monitoring of calcareous lime forests and calcareous lime forest fungi was initiated in 2013 and is described in the present report. Calcareous lime forests are shallow-soil limestone forests dominated by small-leaved lime (Tilia cordata) and Corylus avellana/Quercus spp. The nature type is well-surveyed and occurs in a limited number of often very small localities in a limited area of SE Norway (mainly the Oslofjord district). Internationally, this is a very rare nature type, with its core area in SE Norway. Calcareous lime forest is a hotspot-habitat housing 50 strictly specialized, threatened calcareous lime forest fungi. The main objective of the monitoring is to record changes in the populations of the threatened calcareous lime forest species (and other red-listed fungi), but also to monitor changes in areal coverage and habitat quality in calcareous lime forest as a nature type. The concentration of strictly associated specialists in the hotspot-habitat calcareous lime forest provides opportunities to monitor a complete set of 50 threatened fungi within a well circumscribed monitoring universe. The monitoring universe/definition area in this case comprises the entire distributional area of calcareous lime forests in Norway, i.e. the Oslofjord district including outposts north to lake Mjøsa. A representative subset of localities has been drawn randomly. Altogether 30 monitoring localities have been selected, including 10 comparatively large, very rich sites with a potential for many calcareous lime forest fungi (drawn randomly from 20 known large sites), and 20 small and more fragmented sites (drawn randomly from the remaining 85 known sites). In addition, the Dronningberget locality (Bygdøy) is included, being the most species rich locality for calcareous lime forest fungi known, and with data from 29 years of surveying. The selection of monitoring indicators and design for scoring of indicator variables is described in detail in the report. The variables include data from each micro-site of a fungal individual, as well as variables representing the entire stand/locality. The monitoring of calcareous lime forest fungi includes recording of carpophores/individuals two times per season, and over three seasons (with three subsequent seasons without monitoring). Indicators and variables related to area and habitat qualities of calcareous lime forest itself will be recorded only once per three year. A short-version of the monitoring design is described in a separate Box in chapter 3. The 31 monitoring sites, their habitat-qualities as well as their known occurrences of calcareous lime forest fungi are described in more detail in Appendix 2.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1057
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1057.pdf
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectkalklindskognb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectkalklindeskogsoppernb_NO
dc.subjectutvalgt naturtypenb_NO
dc.subjecttruete arternb_NO
dc.subjecthotspot-habitatnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectcalcareous lime forestnb_NO
dc.subjectcalcareous lime forest funginb_NO
dc.subjectselected habitat typenb_NO
dc.subjectthreatened speciesnb_NO
dc.subjecthotspot-habitatnb_NO
dc.titleNasjonal overvåking av kalklindeskog og kalklindeskogsopper. Beskrivelse av overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-02T09:52:28Z
dc.source.pagenumber37 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1146308
dc.relation.projectMiljødirektoratetnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record