Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMuseth, Jon
dc.contributor.authorKraabøl, Morten
dc.contributor.authorArnekleiv, Jo Vegar
dc.contributor.authorJohnsen, Stein Ivar
dc.contributor.authorTeigen, Jan
dc.coverage.spatialGudbrandsdalslågen, Sel kommune, Dovre kommunenb_NO
dc.date.accessioned2015-05-12T09:48:07Z
dc.date.accessioned2016-06-28T10:24:37Z
dc.date.available2015-05-12T09:48:07Z
dc.date.available2016-06-28T10:24:37Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationMuseth, J., Kraabøl, M., Arnekleiv, J.V., Johnsen, S.I. & Teigen, J. 2009. Planlagt kraftverk i Rosten i Gudbrandsdalslågen. Utredning av konsekvenser for harr, ørret og bunndyr i influensområdet. NINA Rapport 427. 60 s. + vedleggnb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-1993-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2394345
dc.description.abstractMuseth, J., Kraabøl, M., Arnekleiv, J.V., Johnsen, S.I. & Teigen, J. 2009. Planlagt kraftverk i Rosten i Gudbrandsdalslågen. Utredning av konsekvenser for harr, ørret og bunndyr i influensområdet. NINA Rapport 427. 60 s. + vedlegg. Bakgrunn: Oppland Energi AS sendte i juni 2007 melding om Rosten Kraftverk med forslag til utredningsprogram ut på høring. Eventuell utbygging av Rosten Kraftverk anslås å gi en årlig kraftproduksjon på om lag 200 GWh. Det planlagte kraftverket i Rosten vil medføre bygging av demning med største høyde på 18 m, minstevannføringsstrekning på ca 6 km og tunnelutløp (driftsvann fra kraftverk) ut i det naturlige elveleiet. I forhold til fisk vil derfor inngrepet kunne få konsekvenser for fiskevandringer, både i form av problemer med vandringer forbi tunnelutløp og kraftverksdemning og tilgang til gyte- og oppvekstarealer. Tiltaket vil også påvirke produksjonsforholdene på minstevannføringsstrekningen gjennom redusert vanndekt areal. Hovedmålene med dette prosjekt har vært: I. Avdekke og vurdere gyteplasser for harr og ørret på planlagt minstevannføringsstrekning II. Avdekke Rostens relative betydning som gyte- og oppvekstområde for harr og ørret i denne delen av Gudbrandsdalslågen. III. Avdekke omfang av fiskevandringer i tilknytning til Rosten IV. Registrere bunndyrsamfunnet i ulike elveavsnitt som blir berørt, med vekt på utbredelse av eventuelle rødlistede arter V. Basert på punktene I-IV, foreta en grundig utredning av konsekvensene av utbygging på fiskebestandene i influensområdet i henhold til utredningsprogram fastsatt av NVE (10. juli 2008). Metoder: Det ble gjennomført fem ulike delprosjekter i 2008: 1) Vandringsstudier til harr og ørret (telemetri), 2) Gyte- og ungfiskregistreringer (elektrofiske, dykking, observasjonsstudier fra land), 3) Fangstregistreringer (sportsfiske) og beskrivelse av fiskens vekstforhold i influensområdet, 4) Genetiske studier (for å vurdere omfanget av fiskevandringer gjennom Rostenfallene) og 5) Bunndyrundersøkelser (tettheter og biologisk mangfold i elvestrengen). Delprosjektene dannet grunnlaget for konsekvensvurderingene. Influensområdet ble inndelt i følgende 7 delområder (D) regnet nordfra og sørover: D1 Lågen fra damområde til Dombfoss (Dovre), D2 Lågen gjennom Rosten fra damområde til antatt vandringshinder (øvre minstevannføringsstrekning), D3 Lågen fra vandringshinder til tunnelutløp (nedre minstevannføringsstrekning), D4 Lågen fra tunnelutløp til samløp med Otta, D5 Lågen fra samløp Otta til Vinstra, D6 Otta fra samløp med Lågen til Eidefoss og D7 Høvringsåas nederste parti. Verdivurderingene er gjort ut ifra en samlet vurdering av delområdenes relative størrelse, forekomst av nøkkelhabitater, tilgjengelighet for vandrende deler av fiskebestandene og bevaringsbiologiske forhold. Virkningene av tiltaket er vurdert uavhengig av den fastsatte verdien, men alle vurderingene av virkninger er gjort ut ifra de enkelte delområdenes antatte betydning og funksjonalitet for produksjon og mangfold av arter og livshistorier i hvert influensområde (henholdsvis ovenfor (D1 og D2) og nedenfor (D3-6) vandringshinderet i Rosten).nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;427
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2009/427.pdf
dc.subjectRosten kraftverknb_NO
dc.subjectGudbrandsdalslågennb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectSel kommunenb_NO
dc.subjectDovre kommunenb_NO
dc.subjectvannkraftutbyggingnb_NO
dc.subjectkonsekvensvurderingnb_NO
dc.subjectavbøtende tiltaknb_NO
dc.subjectminstevannføringsstrekningnb_NO
dc.subjectharrnb_NO
dc.subjectørretnb_NO
dc.subjectfiskevandringernb_NO
dc.subjectgyteområdernb_NO
dc.titlePlanlagt kraftverk i Rosten i Gudbrandsdalslågen. Utredning av konsekvenser for harr, ørret og bunndyr i influensområdetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-05-12T09:48:07Z
dc.source.pagenumber60 s. + vedleggnb_NO
dc.identifier.cristin1241040
dc.relation.projectOppland Energi ASnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel