Show simple item record

dc.contributor.authorEndrestøl, Anders
dc.contributor.authorHanssen, Oddvar
dc.contributor.authorFlåten, Magne
dc.coverage.spatialTønsberg, Fredrikstadnb_NO
dc.date.accessioned2016-06-22T13:29:22Z
dc.date.available2016-06-22T13:29:22Z
dc.date.issued2016-06-22
dc.identifier.isbn978-82-426-2901-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2393713
dc.description.abstractEndrestøl, A., Hanssen, O. & Flåten, M. 2016. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2015 – NINA Rapport 1252. 38 s. Eremitt Osmoderma eremita er en stor, brunsvart bille i familien skarabider. Den lever i gamle, hule løvtrær og er vurdert som truet i store deler av Europa. I Norge ble den antatt å være utdødd inntil den ble gjenfunnet i Tønsberg i 2008. Den er listet i kategori «kritisk truet» (CR) i Norsk rødliste for arter 2015, og er en prioritert art (fredet) i Norge. I tillegg er den på vedlegg til EUs habitatdirektiv og vurdert som «nær truet» (NT) på global rødliste. Handlingsplanen for eremitt ble publisert av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) i 2011, og eremitt ble ved egen forskrift av 20. mai 2011 vedtatt som prioritert art med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 «Naturmangfoldloven». Denne rapporten beskriver resultatene av et oppdrag vedrørende eremitt i 2015, som ble definert gjennom fire deloppdrag; A) Kartlegging og søk (Fredrikstad kommune), B) Overvåking (Tønsberg gamle kirkegård), C) Avl under kontrollerte forhold, og D) Eikehagen ved Berg fengsel. Det er nylig sammenstilt god informasjon om hule eiker (og andre store trær) i Fredrikstad kommune, hvorav flere kan ha potensiale som habitat for eremitt. Det ble derfor foretatt søk etter eremitt på et begrenset utvalg lokaliteter i kommunen i 2015. Det ble ikke funnet spor etter eremitt, og foruten enkelttrær var ingen av lokalitetene sett under ett egnet som habitat for eremitt. På Tønsberg gamle kirkegård ble det i 2015 funnet relativt få voksne individer av eremitt, men med god spredning på kirkegården. 2015-sesongen i år var trolig sein (i motsetning til i 2014), noe som ble sannsynliggjort av at to levende, voksne individer ble påvist så seint som 1. oktober. Etter en undersøkelse av de aktuelle trærne på Tønsberg gamle kirkegård ble det funnet spor etter eremitt i 17 trær, hvorav ett var “nytt” (kun fragmenter, ikke yngling). Antall trær på kirkegården med påvist yngling er derfor fremdeles 21 som i 2014. Vintersprekkene var i sesongen 2015/2016 dårlig utviklet på grunn av høye vintertemperaturer. De ni larvene av eremitt som skjøttes i fangenskap ble i løpet av sesongen overført til separate bokser med muld. I tillegg ble det samlet inn ytterligere to larver som ble plassert i to ulike eikemuld-substrater i separate bokser. Totalt er 11 individer nå i fangenskap, og minst en av disse har forpuppet seg og er ventet å klekke i 2016. Konklusjonen etter årets undersøkelser er som før at populasjonen i Tønsberg trolig er større og mer robust enn tidligere antatt. Samtidig tyder svingningene i antall individer fra år til år på at det er store variasjoner i årsklassene, delvis også i klekke- og flyvetid på sommeren (fenologien). I 2015 ble konkrete skjøtselstiltak foreslått i eikehagen ved Berg fengsel, og dette ble utført i løpet av vinteren 2015/2016. Tiltakene går ut på å fjerne enkelte, mindre trær for å gi mer lys og varme inn i hagen og på eikestammene, samt å fjerne en del kratt langs den gamle jernbanetraséen sørvest i hagen. Vi anbefaler en videre overvåking av populasjonen på Tønsberg gamle kirkegård, samt en videreføring av arbeid med avl under kontrollerte forhold og oppstart av et introduksjonsprogram for utsetting på ny lokalitet. Det er også vesentlig å vurdere nye, egnede habitater som måtte dukke opp som følge av annen kartleggingsinnsats.nb_NO
dc.description.abstractEndrestøl, A., Hanssen, O. & Flåten, M. 2016. Mapping and monitoring of the Hermit Beetle Osmoderma eremita in Norway 2015 – NINA Report 1252. 38 p. The Hermit Beetle Osmoderma eremita is a large, brown beetle in the family scarabaeidae. It lives in old, hollow trees and is considered endangered in many parts of Europe. In Norway, it was thought to be extinct until it was rediscovered in Tønsberg municipality in Vestfold county in 2008. It is listed as critically endangered (CR) in the Norwegian Red List for species in 2015 and is protected by law in Norway. In addition, it is on Appendix II and IV of EU Habitat Directive and it is considered Near Threatened (NT) on the Global Red List. An Action Plan for the Hermit Beetle was published by the Norwegian Directorate for Nature Management in 2011 (now The Norwegian Environment Agency). On 20th May 2011, the Hermit Beetle was pronounced a «Prioritized Species» according to the «Biodiversity Act». This report describes the results of a project on the Hermit Beetle in Norway in 2015. The project was divided into four subprojects; A) Survey (Fredrikstad municipality), B) Monitoring (Tønsberg old cemetery in Tønsberg municipality), C) Breeding under controlled conditions, and E) The oak forest at Berg penitentiary. Good information about hollow oaks (and other big trees) in Fredrikstad municipality is recently assembled, several of them possibly with potential as habitat for the Hermit Beetle. A survey was therefore undertaken on some localities in Fredrikstad municipality in 2015. No traces of the Hermit Beetle were found, and besides single trees, none of the localities were considered suitable habitat for the Hermit Beetle. On Tønsberg old cemetery, just a few adult individuals of the Hermit Beetle were found in 2015, but with good dispersion throughout the cemetery. Due to climatic conditions during the 2015 summer, the flight period of the beetle was probably delayed (in contrast to the situation in 2014). This was supported by the fact that two living, adult specimens were found as late as 1. October 2015. After searching the trees on Tønsberg old cemetery, traces of the Hermit Beetle were found in 17 trees, one of which was ”new” (just fragments, not breeding). It is therefore still (as in 2014) discovered breeding in 21 trees on Tønsberg old cemetery. The wintercracks were in the winter season 2015/2016 poorly developed due to high winter temperatures. The nine larvae of the Hermit Beetle we have in captivity were during 2015 transferred to separate breeding boxes. In addition, two larvae were collected in 2015 and placed in two different oak substrates in separate boxes. In total 11 individuals are now in captivity, where at least one of these has pupated and will hopefully hatch in 2016. The conclusion after this year’s research is, as before, that the population of the Hermit Beetle in Tønsberg old cemetery probably is larger and more robust than previously thought. At the same time substantial fluctuations in individuals from year to year are probably caused by variation in cohorts and partly also in phenology. In 2015, management measures in the oak forest at Berg prison were specified, and have been executed during the winter 2015/2016. The main measures are to remove some small trees to increase sun light exposure on the oak trees and further remove some bushes along the old railway line in the southwestern corner of the forest. We recommend further monitoring of the population at Tønsberg old cemetery, and a continuation of the work with a breeding program and an introduction of the species to a new site. It is also important to assess potential new habitats that come to attention due to other mapping efforts.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1252
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectTønsbergnb_NO
dc.subjectFredrikstadnb_NO
dc.subjecteremittnb_NO
dc.subjectOsmoderma eremitanb_NO
dc.subjecthule trærnb_NO
dc.subjectutbredelsenb_NO
dc.subjectkartleggingnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjecthollow treesnb_NO
dc.subjecthermit beetlenb_NO
dc.subjectdistributionnb_NO
dc.subjectmappingnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.titleKartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2015nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber38 s.nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2317]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record