Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsson, Sten
dc.contributor.authorBjøru, Bjørn
dc.contributor.authorHolthe, Espen
dc.contributor.authorLo, Håvard
dc.contributor.authorUgedal, Ola
dc.date.accessioned2016-05-27T08:24:08Z
dc.date.available2016-05-27T08:24:08Z
dc.date.issued2016-05-27
dc.identifier.isbn978-82-426-2926-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2390662
dc.description.abstractKarlsson, S., Bjøru, B., Holthe, E., Lo, H. & Ugedal, O. 2016. Veileder for utsetting av fisk for å ivareta genetisk variasjon og integritet – NINA Rapport 1269. 25 s. Utsettinger av fisk gjøres i mange vann og vassdrag i Norge. Motivasjonen for å bedrive utsetting av fisk har forandret seg fra å ha vært rettet mot å øke mengden fisk utover naturlig produksjon til et økt fokus på å kompensere for skadelig menneskeskapt påvirkning og ivareta det biologiske mangfoldet. Utsetting av fisk kan potensielt gi mange positive effekter, og samtidig være med på å ta vare på det biologiske mangfoldet, men kan ved feil praksis også kunne føre til tap av ge-netisk variasjon og egenart av bestanden. For å unngå negative effekter bør kultiveringspraksi-sen så langt det er mulig ta hensyn til artens biologi. Denne veilederen består av to deler: 1. En innføring i de prinsipper som ligger til grunn for en kultivering som ivaretar bestanders genetiske variasjon og egenart. 2. Konkrete råd ved praktisk kultivering. Veilederen omtaler hvordan og hvorfor det er viktig å velge riktig stamfisk; hvorfor forholdet mellom antall stamfisk, antall utsatt fisk og naturlig bestandsstørrelse er viktig for å ivareta genetisk variasjon, og hvordan man kan finne denne balansen; hvordan og hvorfor krysning av stamfisk kan gi maksimal positiv effekt; hvorfor valg av utsettingsstadier er viktig for å unngå negative effekter og hvilke forhold som bør ligge til grunn ved slike valg, og til slutt, betydningen av å dokumentere og evaluere kultivering for å finne den optimale strategien i hvert enkelt tilfelle. Ved å forholde seg til generelle råd er det mulig å unngå noen negative effekter av kultivering. I andre tilfeller er det nødvendig med god bakgrunnskunnskap om den spesifikke bestanden for å kunne gjøre justeringer av etablert kultiveringspraksis.nb_NO
dc.description.abstractKarlsson, S., Bjøru, B., Holthe, E., Lo, H. & Ugedal, O. 2015. Veileder for utsetting av fisk for å ivareta genetisk variasjon og integritet – NINA Report 1269. 25 pp. Stocking of fish is being practiced in many Norwegian lakes and rivers. The motivation for stock-ing has gradually changed from pure stock enhancement towards an increased focus on pre-serving biological diversity. Potentially, stocking of fish can have many positive effects. However, if practiced in a poor manner it can lead to loss of genetic variation and genetic integrity of fish populations. To avoid such negative effects, the stocking practice should aim at taking the biol-ogy of the species into consideration when developing a stocking program. This guide has two parts: 1. An introduction in the principles behind developing a successful stocking program that preserves genetic variation and integrity 2. A section of guidelines for conducting stocking in practice. In short, the guide includes why it is important to choose the right broodfish and how this can be done; why the relationship between number of broodfish, number of stocked fish, and the size of the natural population is important, and how the right balance between these can be found; why and how to conduct crossing of broodfish to gain maximal positive effect; why the life stage at which fish are being stocked is important; and finally, the importance of documenting and evaluating the stocking practice for the development of an optimal strategy in the specific cases. Negative effects from stocking can be avoided by following some general rules and guidelines, but in order to minimize negative effects and to conduct adjustments of an established stocking practice accordingly, is it necessary to obtain population specific knowledge.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1269
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectfisknb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectkultiveringnb_NO
dc.subjectveiledernb_NO
dc.subjectstamfisknb_NO
dc.subjectRyman-Laikre effektnb_NO
dc.subjectfishnb_NO
dc.subjectatlantic salmonnb_NO
dc.subjectstockingnb_NO
dc.subjectstock enhancementnb_NO
dc.subjectguidelinesnb_NO
dc.subjectbroodfishnb_NO
dc.subjectRyman-Laikre effectnb_NO
dc.titleVeileder for utsetting av fisk for å ivareta genetisk variasjon og integritetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber25 s.nb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet M-564 | 2016nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2317]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record