Show simple item record

dc.contributor.authorMay, Roelof Frans
dc.date.accessioned2015-04-20T10:34:04Z
dc.date.accessioned2016-05-09T06:11:29Z
dc.date.available2015-04-20T10:34:04Z
dc.date.available2016-05-09T06:11:29Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationMay, R. 2011. Strategisk konsekvensutredning for landbasert vindkraft. En evaluering av regionale planer for vindkraft. - NINA Rapport 746. 34 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2335-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2388766
dc.description.abstractDet forligger omfattende planer om utbygging av vindkraft i Norge. Det er imidlertid ikke prob-lemfritt å bygge vindkraftanlegg, da slik etablering kan komme i konflikt med en rekke andre, viktige samfunnsinteresser, ikke minst innenfor miljøsektoren. En nasjonal plan (dvs. strategisk konsekvensutredning) for utbygging av vindkraft har ikke blitt utarbeidet for Norge. Imidlertid kan fylkeskommunene utarbeide regionale planer for å sikre en helhetlig og langsiktig vind-kraftutbygging i sin region. Regionale planer skal sørge for en overordnet og hensiktsmessig planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg i fylket eller i en region. Planene skal fokusere på å kartlegge og karakterisere konfliktpotensial, og utarbeidelse av regionale planer skal styr-ke grunnlaget for en helhetlig vurdering av søknader om konsesjon for vindkraft. Rapporten evaluerer om de regionale planene, og retningslinjene som grunnlaget til disse, er i tråd med kravene som generelt stilles for strategiske konsekvensutredninger (SKU). Evalue-ringen vurderer dermed ikke kvaliteten av selve planene, men gjenspeiler kun det som er beskrevet i dem. Strategiske konsekvensutredninger (SKU) refererer til en formell, systematisk prosess for å analysere og adressere miljøeffekter av politikk, planlegging og programmer og andre strate-giske initiativer. SKU utvider målet og prinsippene av en konsekvensutredning (KU) til mer overordnete og strategiske faser / nivåer i beslutningsprosessen når større alternativer fremde-les står åpen, og det er langt større omfang enn på prosjektnivå for å integrere miljøhensyn i utviklingsmål (blant annet kumulative effekter). Evalueringen følger metodikken slik den er pre-sentert i EU-kommisjonens SEA-direktiv (2001/42/EC), som Norge har signert: • Screening • Scoping • Miljørapport • Medvirkning • Beslutning • Overvåking av viktige miljøeffekter I tillegg er det vurdert hvordan myndighetene har lagt de regionale planene til grunn for sin saksbehandling, og det er satt ekstra fokus på fugl innenfor temaet biologisk mangfold. De viktigste konklusjoner fra evalueringen er atscreeningen, scoping, medvirkning og saksbe-handling totalt sett er godt ivaretatt i de regionale planene. I de fleste planer er det imidlertid ikke definert og sammenlignet forskjellige alternativer / scenarioer som gjenspeiler forskjellige strategier for vindkraftutbygging, inkludert den politiske og samfunnsmessige aksepten av kon-fliktnivået. Beslutningsgrunnlaget er godt med hensyn til planenes målsetninger, men mangler en vurdering av hvilke områder som bør prioriteres gitt en øvre grense på politisk ønsket vind-kraftutbygging som trengs i sammenheng med en strategisk konsekvensutredning. Mens de fleste planer på en eller annen måte har indikert kvaliteten av kunnskapsgrunnlaget og eventu-elle datamangler, har det ikke blitt satt fokus på overvåking av viktige miljøeffekter. Mulige sumvirkninger er heller ikke godt ivaretatt i planene på forskjellige skalanivåer. For hver konk-lusjon gir rapporten anbefaling på hvordan elementene kan forbedres. strategisk konsekvensutredning, landbasert vindkraft, regionale planer, samlet belastning, - strategic impact assessment, regional plans, onshore wind energy, cumulative impactnb_NO
dc.description.abstractThere exist comprehensive plans for wind-power development in Norway. However, it is not entirely problem-free to develop wind-power plants, as they may come into conflict with environmental, societal and other interests. A national plan (i.e., strategic environmental assessment) for wind-power development has not been prepared for Norway. However, county councils may draw up regional plans to ensure a comprehensive and long-term wind-power development in their region. Regional plans should provide guidelines for appropriate planning and site-selection of wind-power plants within the county or region. The regional plans focus on identifying and characterizing the potential for conflicts, and should strengthen the foundation for a comprehensive assessment of wind-power projects for licensing. This report evaluates whether the regional plans, including guidelines that formed the basis for these, consent to the general requirements for strategic environmental assessment (SEA). The evaluation therefore does not consider the quality of the actual plans, and only reflects what is described in the regional plans. Strategic environmental assessment (SEA) refers to a formal, systematic process to analyze and address the environmental effects of policy, planning and programs and other strategic initiatives. SEA extends the goal and principles of an environmental impact assessment (EIA) to higher levels of the decision-making process when more options are still open, and there is far greater extent than at the project level to integrate environmental considerations into development goals (including cumulative effects). The evaluation follows the methodology presented in the European Commission's SEA Directive (2001/42/EC), which Norway has signed: • Screening • Scoping • Environmental report • Participation • Decision-making • Monitoring of significant environmental effects In addition, the report assesses how the authorities have incorporated the regional plans into their planning policies, and puts extra focus on birds within the theme biological diversity. The main conclusions from the evaluation are as follows: Screening, scoping, participation and planning implementation are overall well taken care of in the regional plans. In most plans, different alternatives / scenarios that reflect different strategies for wind-power development including the political and social acceptability of the level of conflict have not been defined and compared. The basis for decisions is good with respect to the plan's goals, but lacks an assessment of the areas that should be prioritized given a politically set upper limit on windpower development as required in the context of a strategic environmental assessment. While most plans have indicated, in one way or another, the quality of the knowledge base and possible data deficiencies, they do not set focus on monitoring of significant environmental effects. Possible cumulative effects are also not well addressed in the plans at different scales. For each of the conclusions in the report recommendations are given on how those elements can be improved.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;746
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2011/746.pdf
dc.subjectstrategisk konsekvensutredningnb_NO
dc.subjectlandbasert vindkraftnb_NO
dc.subjectregionale planernb_NO
dc.subjectsamlet belastningnb_NO
dc.subjectstrategic impact assessmentnb_NO
dc.subjectonshore wind energynb_NO
dc.subjectregional plansnb_NO
dc.subjectcumulative impactnb_NO
dc.titleStrategisk konsekvensutredning for landbasert vindkraft. En evaluering av regionale planer for vindkraftnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-04-20T10:34:04Z
dc.source.pagenumber34 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1238013
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record