Show simple item record

dc.contributor.authorKraabøl, Morten
dc.contributor.authorDervo, Børre Kind
dc.contributor.authorMuseth, Jon
dc.date.accessioned2015-10-02T10:27:04Z
dc.date.accessioned2016-05-06T13:18:41Z
dc.date.available2015-10-02T10:27:04Z
dc.date.available2016-05-06T13:18:41Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKraabøl, M., Dervo, B. K. & Museth, J. 2015. Nedvandringsveier og effekter av vannslipp på vinterstøing og smolt av Hunderørret forbi Hunderfossen kraftverk i Gudbrandsdalslågen. Telemetristudier høsten 2014 og våren 2015. – NINA Rapport 1187. 36 s. + vedlegg.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2815-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2388741
dc.description.abstractBakgrunnen for disse undersøkelsene er Fylkesmannens pålegg til Opplandskraft DA av 10. juni 2014 om vandringsstudier og tiltak for å sikre nedvandring av ørret forbi Hunderfossen kraftverk. Det ble derfor gjennomført telemetristudier som omfattet både radio- og PITmerking av voksne gytevandrere og toårig settefisksmolt fra settefiskanlegget ved Hunderfossen. Til sammen 79 gytevandrende Hunderørreter ble fanget og radiomerket i fisketrappa ved Hun-derfossen kraftverk på høsten i 2014. Gytelokaliteter oppover i Gudbrandsdalslågen ble regi-strert ved manuelle peilinger, mens tidspunkt for passasje av dam og utvalgte steder i elveleiet nedstrøms dammen ble registrert for 68 av de radiomerkede ørretene ved hjelp av fem automa-tiske dataloggingsstasjonene (ADL 1-5). Nedvandringen av vinterstøing foregikk i to puljer hen-holdsvis om høsten og våren. I løpet av høsten 2014 var det 39 ørreter som ankom dammen, og av disse var det 19 fisk (49 %) som passerte dammen; ni (23 %) som passerte gjennom isluka og 10 (26 %) som passerte gjennom turbinene. De resterende 20 fiskene (51 %) overvintret i Hunderfoss-bassenget. Av de vinterstøingene som passerte dammen etter gytingen i oktober og november 2014 var det derfor 47 % som passerte den ønskede nedvandringsveien gjennom isluka, mens 53 % passerte gjen-nom turbinene. Alle ni ørretene som passerte isluka fortsatte vandringen nedover mot Mjøsa i perioden 21. oktober – 2. november og vandringstiden til de enkelte ørretene på strekningen fra Hunderfossen dam (ADL-1) og ned til Lortvarpet (ADL-4) på Fåberg varierte fra 1,15 timer og opp til 5,9 døgn. Av de ti ørretene som passerte gjennom turbinene var det seks som ble regi-strert på Lortvarpet, og to av disse ble vurdert som omkommet. Av de resterende fire ørretene var det kun én som ble registrert på ADL-5 ved Svartevja. Forsøk med slipp av 5 m3/s over isluka om høsten ble gjort med til sammen 23 radiomerkede ørreter ved dammen. Av disse gikk sju fisk (30 %) ut gjennom isluka mens fem (22 %) gikk gjennom turbinene under førsøket. Nytt forsøk med 10 m3/s ble gjennomført med 22 ørreter ved dammen. Av disse var det to (9 %) som passerte gjennom isluka mens tre (14 %) gikk gjennom turbinene under forsøket. Under begge forsøkene ankom flere ørreter fra gyteområdene ovenfor Hunderfossen og gikk inn i forsøkene når de oppholdt seg ved dammen. Om våren 2015 var det til sammen 48 radiomerkede ørreter som hadde overvintret/ankommet dammen da forsøkene med ulike vannslipp (5, 10, 15 og 20 m3/s) over isluka startet. Av disse var det i løpet av forsøkene 33 fisk (69 %) som passerte isluka, mens 15 (31 %) passerte gjen-nom turbinene. Resultatene fra de enkelte forsøkene fordelte seg slik: Vannslipp på 5 m3/s i perioden 6.-17. mai: 42 ørreter ved dammen, hvorav 11 (26 %) passerte isluka og sju (17 %) passerte turbinene. Vannslipp på 10 m3/s i perioden 18.- 25.mai: 29 ørreter ved dammen, hvorav seks (21 %) passerte isluka og fem (17 %) passerte turbinene. Vannslipp på 15 m3/s i perioden 26. mai - 1. juni: 19 ørreter ved dammen, hvorav fem (26 %) passerte isluka og én (5 %) gjennom turbinene. Vannslipp på 20 m3/s i perioden 2. – 18. juni: 13 ørreter ved dammen, hvorav 11 (85 %) passerte isluka og to (15 %) gjennom turbinene. Det konkluderes derfor med at vannslipp over isluka på 20 m3/s under de rådende forholdene ga vesentlig bedre nedvandringsforhold sammenlignet med lavere vannføringer gjennom isluka. Oppland fylke, Gudbrandsdalslågen, Hunderfossen kraftverk, storørret, Hunderørret, gyteregistrering, vinterstøing, smolt, vandringsproblemer, turbinpassasje, lukemanøvrering, lokkeflom, telemetristudier, Oppland County, Gudbrandsdalslågen river, Hunderfossen powerplant, Hunder trout, spawning sites, kelt, smolt, migration problems, turbine passage, operation of spillgates, telemetry studiesnb_NO
dc.description.abstractThe background for these investigations is the orders to Opplandskraft DA from the Oppland County Governor to initiate studies on migrations and potential measures to secure downstream migration of trout at Hunderfossen Power Station. The radio- and PIT-telemetry studies performed in this study included adult spawners (kelts) and 2-year old hatchery-reared smolts from the local hatchery. In total 79 upstream migrating spawners were captured and tagged in the fishway at Hunderfossen Power Station during autumn 2014. Spawning sites in the river were defined by manual tracking, whilst the timing of dam passage and selected locations (ADL 1-5) downstream were detected for 68 radiotagged trout as they returned from their spawning and overwintering sites during two distinct periods in autumn and spring. During autumn 2014, 39 radiotagged trout arrived at the dam. Of these, 19 trout (49%) passed the dam; nine trout (23%) passed the ice and trash spillway and 10 trout (26%) passed through the turbines. The remaining 20 trout (51 %) overwintered above the dam. The passage route chosen by kelts that passing the dam was the ice and trash spillway (47%) and the turbine (53%). All nine trout passing through the ice and trash spillway continued their return migration towards Lake Mjøsa between October 21 and November 2, and they passed the regulated river stretch and further downstream towards the ADL-4 at Lortvarpet during 1.15 hours to 5.9 days. The fate of the ten trouts passing through the turbines was uncertain. Six were detected at ADL-4, but of these, two were probably dead and only one detected at the lowermost ADL-5 at Svartevja. Two trials with release of 5 and 10 m3/s through the ice and trash spillway during autumn was performed. During the first release of 5 m3/s, 23 trout stayed close to the dam and were expected to be responsive to the spillwater release. Of these, seven trout (30%) passed the spillway and five trout (22%) entered the turbine intake. During the release of 10 m3/s, 22 trout stayed close to the dam. Of these, two trout (9%) passed the spillway and three trout (14 %) entered the turbine intake. Several kelts returned from their spawning sites and approached the dam during the trials. In total, 48 kelts arrived at the dam area during spring 2015 when further trials releasing 5, 10, 15 and 20 m3/s through the ice and trash spillway. The overall result from the trials revealed that 33 trout (69%) passed the spillway and 15 trout (31%) passed the turbines. The results from the individual trials were as follows; At 5 m3/s (May 6-17), 42 trout were at the dam, of which 11 (26%) passed the spillway and seven passed the turbines. At 10 m3/s (May 18-25); 29 trout were at the dam, of which six (21%) passed the spillway and five (17%) passed the turbines. At 15 m3/s (May 26 – June 1); 19 trout were at the dam, of which five (26%) passed the spillway and one (5%) passed the turbines. At 20 m3/s (June 2-18); 18 trout were at the dam, of which 11 (85%) passed the spillway and two (15%) passed the turbines. It is concluded that spillwater release of 20 m3/s through the ice and trash spillway during these conditions provided considerably better conditions for dam passage compared to lower flows.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1187
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2015/1187.pdf
dc.subjectOppland fylkenb_NO
dc.subjectGudbrandsdalslågennb_NO
dc.subjectHunderfossen kraftverknb_NO
dc.subjectstorørretnb_NO
dc.subjectHunderørretnb_NO
dc.subjectgyteregistreringnb_NO
dc.subjectvinterstøingnb_NO
dc.subjectsmoltnb_NO
dc.subjectvandringsproblemernb_NO
dc.subjectturbinpassasjenb_NO
dc.subjectlukemanøvreringnb_NO
dc.subjectlokkeflomnb_NO
dc.subjecttelemetristudiernb_NO
dc.subjectHunderfossen powerplantnb_NO
dc.subjectHunder troutnb_NO
dc.subjectspawning sitesnb_NO
dc.subjectkeltnb_NO
dc.subjectsmoltnb_NO
dc.subjectmigration problemsnb_NO
dc.subjectturbine passagenb_NO
dc.subjectoperation of spillgatesnb_NO
dc.subjecttelemetry studiesnb_NO
dc.titleNedvandringsveier og effekter av vannslipp på vinterstøing og smolt av Hunderørret forbi Hunderfossen kraftverk i Gudbrandsdalslågen. Telemetristudier høsten 2014 og våren 2015nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-10-02T10:27:03Z
dc.source.pagenumber36 s. + vedleggnb_NO
dc.identifier.cristin1277992
dc.relation.projectOpplandskraft DAnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record