Show simple item record

dc.contributor.authorBratli, Harald
dc.contributor.authorEvju, Marianne
dc.contributor.authorStabbetorp, Odd Egil
dc.date.accessioned2015-10-28T11:54:36Z
dc.date.accessioned2016-05-06T13:09:43Z
dc.date.available2015-10-28T11:54:36Z
dc.date.available2016-05-06T13:09:43Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationBratli, H., Evju, M. & Stabbetorp, O. E. 2015. Kalkberg – et hotspothabitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III - NINA Rapport 1171. 49 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2796-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2388737
dc.description.abstractBratli, H., Evju, M. & Stabbetorp, O. E. 2015. Kalkberg – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III. – NINA Rapport 1171. 49 s. Hotspot-habitatet kalkberg er kalkrike bergvegger og bergknauser, som er naturlig åpne habitater uten jordsmonn med unntak av tynne jordlag i bergsprekker, på hyller og innunder overheng. Både loddrette bergvegger, knauser, skrånende og flate bergflater inngår. En gjennomgang av rødlisten fra 2010 viste at mange rødlistede lavarter og en del moser og sopp er knyttet til dette habitatet. Denne rapporten dokumenterer arbeidet med lav på kalkberg i ARKO-prosjektet i perioden 2012 til 2015. Analyser av herbarieinformasjon og artsobservasjoner hentet fra Artskart viste at det særlig er noen relativt godt avgrensede områder som har høyt mangfold av de rødlistede lavartene. Dette er på kambro-siluriske kalkrike bergarter i Oslofeltet, Grenlandsområdet, Indre Oslofjord, Ringerike, Mjøsregionen, samt Nord-Gudbrandsdalen med nærliggende områder med kontinentalt klima og kalkrike berg i dagen. Forekomst av kalkberg har imidlertid en mye videre utbredelse i Norge. De lavrike kalkbergene er særlig knyttet til kontinentale deler av landet i Sør-Norge, men forekomster finnes også i Nord-Norge. Analyser av Naturbase viste at kalkberg var mangelfullt fanget opp i dette datasettet. Naturtypen sørvendt berg og rasmark i Naturbase, som omfatter hotspot-habitatet, hadde en mye videre utbredelse og inneholdt mange forekomster som ikke var relevante for hotspot-habitatet kalkberg. Kalkberg opptrer ofte i finskala veksling med andre naturtyper, blant annet åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjord-området, og arbeidet med kalkberg i ARKO ble satt i gang som en utvidelse av arbeidet med dette habitatet. Kartlegging og utprøving av overvåkingsmetodikk ble derfor lagt til de samme polygonene som ble kartlagt i åpen grunnlendt kalkmark, og egenskapsdata derfra ble benyttet i analysene. I tillegg ble flere indikatorvariabler som anses for viktige for kalkberg registrert. Samlet for hele Norge omfatter hotspot-habitatet 59 rødlistede lavarter, hvorav 58 er truet (kategori sårbar, svært truet eller kritisk truet). Mange forekomster ligger utenfor definisjonsområdet til åpen grunnlendt kalkmark. Overvåking av kalkberg kan derfor ikke utføres som en del av dette hotspot-habitatet. I Indre Oslofjord ble en rekke nye forekomster av seks rødlistede kalkbergslav funnet i løpet av feltarbeidet. Nedbygging, gjengroing, slitasje og tråkkskader anses som de viktigste negative påvirkningsfaktorene. Viktige naturlige økologiske variabler er solinnstråling, helning, eksposisjon, bergartens kalkrikhet og struktur, og et relativt kontinentalt klima. Flest lokaliteter var relativt bratte, var vendt mot sørøst, sør eller sørvest og hadde høy solinnstråling. Det overordnede formålet med overvåking av hotspot-habitatet er å få oversikt over status og tidsutvikling for antallet og arealet av forekomster, den økologiske tilstanden til forekomstene og artene knyttet til hotspot-habitatet. Foreløpige forslag til et overvåkingsopplegg og skisse til videre arbeid med hotspot-habitatet kalkberg er beskrevet i kapittel 7.nb_NO
dc.description.abstractBratli, H., Evju, M. & Stabbetorp, O. E. 2015. Calcareous rock – a hotspot-habitat. Final report from the third period of the ARKO project. – NINA Report 1171. 49 pp. A review of the Red List of species in 2010 showed that calcareous rocks are important hotspothabitats for red-listed species, especially lichens, but also some bryophytes and fungi. Calcareous rocks include rock outcrops, vertical rock walls, and shallow soil covered crevices and small ledges, that are dry and sun-exposed. This report documents the work on the hotspot-habitat calcareous rocks in the ARKO-project in the period 2012 to 2015. Analyses of herbarium records and observations from the Norwegian species information system Artskart showed that some distinctly delimited geographical areas contain a large part of the total diversity of red listed lichens confined to this habitat. The areas are situated at Cambrian to Silurian sedimentary, calcareous rocks in the Oslo rift, in Grenland, Inner Oslofjord, Ringerike, the lake Mjøsa region, the northern part of Gudbrandsdalen and including nearby areas with a continental climate. Calcareous rocks are found in many districts throughout Norway, but the hostpot-habitat is confined to areas with a continental climate in South-Norway, with scattered localities extending to the northern part of Norway. Calcareous rock habitats are often found as small scale patches together with other treeless nature types, such as dry calcareous grasslands and semi-natural grasslands. Surveying and testing of monitoring methodology was carried out in the same localities as for the hotspot-habitat dry calcareous grasslands. The same date set of indicator variables was used, and additional ecological variables targeted at red-listed lichens growing on calcareous rocks were included. A list of all red-listed species growing on calcareous rock habitats in Norway was prepared. The list includes 59 species of which 58 were threatened (VU, EN, CR), and only one species was near threatened (NT). The distribution patterns of these species are wider than the distribution of the dry calcareous grassland hotspot-habitat, implying that monitoring of the calcareous rock must include a wider geographical area than the Oslofjord area. In the Inner Oslofjord, several new localities were discovered for six red-listed lichens during the survey of 70 localities. Human impact, such as building and infrastructure construction and limestone quarries, has led to the loss and reduction of area, many localities with calcareous rocks. Tree and shrub encroachment following abandonment and cessation of grazing is an important threat to the lichen flora due to reduced insolation. On the other hand, overgrazing and trampling from livestock, especially goats, result in destroyed habitats and lichen communities. In addition, the lichens are susceptible to outdoor activities and abrasion from trampling. Important ecological variables were solar insolation, aspect and slope of the habitat. Most localities were fairly steep and facing southeast, south or southwest. The bedrock structure and resistance to weathering are also important factors, in addition to a continental climate. The overall objective of the monitoring of the hotspot-habitat is to get an overview of the status and development of the number and the area of habitat occurrences, the ecological condition of the habitat, and the red-listed lichen species related to the hotspot-habitat. Preliminary assessment of sampling methods, relevant monitoring indicators and recording of these indicators and suggestions for further development are proposed.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1171
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2015/1171.pdf
dc.subjectkalkbergnb_NO
dc.subjecthotspot-habitatnb_NO
dc.subjectnorsk rødlistenb_NO
dc.subjecttruete arternb_NO
dc.subjectkartleggingnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectmetodeutviklingnb_NO
dc.subjectlavnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectcalcareous rocknb_NO
dc.subjectNorwegian redlistnb_NO
dc.subjectthreatened speciesnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectlichensnb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.titleKalkberg – et hotspothabitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode IIInb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-10-28T11:54:36Z
dc.source.pagenumber49 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1284221
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-402|2015nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record