Show simple item record

dc.contributor.authorStrand, Olav
dc.contributor.authorGundersen, Vegard
dc.contributor.authorJordhøy, Per
dc.contributor.authorAndersen, Roy
dc.contributor.authorNerhoel, Ingrid
dc.contributor.authorPanzacchi, Manuela
dc.contributor.authorVan Moorter, Bram F. A.
dc.date.accessioned2015-03-02T08:46:33Z
dc.date.accessioned2016-05-06T11:57:23Z
dc.date.available2015-03-02T08:46:33Z
dc.date.available2016-05-06T11:57:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationStrand, O., Gundersen, V., Jordhøy, P., Andersen, R., Nerhoel, I., Panzacchi, M. & Van Moorter, B. 2014. Villrein og ferdsel i Rondane. Sluttrapport fra GPS-merkeprosjektet 2009–2014. – NINA Rapport 1013. 170 s. + vedleggnb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2623-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2388724
dc.description.abstractI perioden 2009 t.o.m. 2013 har vi studert reinens arealbruk i Rondane. Målsetningen for pro-sjektet har vært å framskaffe data som gir en reell dokumentasjon på reinens arealbruk, samt å framskaffe kunnskap om brukere av disse fjellområdene og betydningen som ferdsel og antro-pogen påvirkning har på reinens arealbruk og vandringsmuligheter i området. Prosjektet dekker hele Rondane villreinområde, og omfatter det vi benevner som Rondane Nord og Rondane Sør, med Fv 27 som grensen mellom dem. Ved prosjektstart ble det pekt på flere tematiske og geo-grafiske områder (fokusområder) hvor prosjektet fikk i oppdrag å framskaffe mer kunnskap om reinens arealbruk. For å besvare prosjektets problemstillinger på en tilfredsstillende måte har vi inkludert et relativt omfattende og mangfoldig datasett, inklusiv ferdselsdata, kulturhistoriske data, lokalkunnskap, data fra overvåkningsprogrammet for hjortevilt, GPS-data fra de radio-merka reinsdyra, samt ulike geografiske datasett som har vært brukt for å modellere reinens arealbruk og habitatvalg. Dataserier som strekker seg tilbake til 1950-tallet viser at antall reinsdyr i Rondane har variert mye over tid, og at det har vært til dels store lokale variasjoner i dyretallet. I prosjektperioden har det vært en stabil bestand i sørområdet, men en avtagende og relativt liten bestand i nordområ-det. Overvåkningsdata og tellinger av bestanden viser at dyretallet i sørområdet nå samsvarer med målsetningen i gjeldende driftsplan, men at antall reinsdyr i nordområdet er mindre enn målsetningen. Modellering av reinens optimale arealbruk viser at Rondane har mye egnet vinterhabitat sam-menlignet med andre norske villreinområder. De beste vinteroppholdsområdene finnes i Ron-dane nord og i den nordlige delen av Rondane sør. Analysene viser også at Rondane har mindre forekomst av gode sommerhabitater sammenlignet med andre norske villreinområder, og at de beste sommerbeitenefinnes i den midtre og nordlige delen av Rondane sør. Vi har også model-lert reinens habitatpreferanser i kalvingsperioden. Disse viser lignende resultater som modellene for sommerbeite. Spesifikke habitatmodeller for vintersesongen i Rondane nord viser redusert bruk av områder innenfor 15 km fra private hytter og DNT-hytter og opp til 3 km fra veger. Reinsdyra viser ingen tydelig årstidsavhengig bruk av leveområdet i Rondane, og det er registrert relativt små forflytninger innen området. Tidligere har vi sett betydelige forflytninger mellom de midtre og sørøstlige deler av Rondane. Prosjektet har dokumentert betydningen av områdene rundt Fv 27 og Spranget/Store-Ula som trekkområde for rein i det langstrakte leveområdet i Ron-dane. Disse trekkområdene har vært lite brukt de siste åra, noe som også er dokumentert gjen-nom GPS-undersøkelsene. Analyser av GPS-data støtter disse observasjonene. Analyser av reinens bevegelser på tvers av veiene i Rondane (Rv 27, Fv 385, Rv 219) bekrefter at reinsdyra unngår nærområdene til disse vegene, og at det er 68 % lavere sannsynlighet for at reinsdyra krysser vegene sammenlignet med landskapet forøvrig. Nasjonalpark, villrein, habitatvalg, ferdsel, menneskelig forstyr-relse, arealbruk, Wild reindeer, habitat use, human disturbance, tourism, national parknb_NO
dc.description.abstractReindeer habitat use and habitat selection was studied in the period 2009 to 2014 in the Rondane wild reindeer areas. Project aims and research tasks was first to document reindeer habitat use in Rondane and also to document human use and tourism in these mountain areas and also to understand the impact of human use and anthropogenic factors on reindeer habitat use and migration in the Rondane area. Project aims and research tasks were developed in a process involving different stakeholders in the area. Because of this process, the project’s steering board was able to point at several thematic and geographic focal areas where the project was commissioned to obtain more knowledge regarding reindeer habitat use and migration possibilities. In order to respond to project issues in a satisfactory manner we have included several comprehensive and diverse sets of data, including: historical data, local knowledge, data on the intensity of use of hiking trails, data from the national monitoring program for reindeer, GPS data from radio-collared reindeer and a variety of environmental data sets used in models of reindeer habitat selection. The number of reindeer in Rondane has been surveyed annually since 1950. In the southern part of the management area reindeer numbers have been relatively stable after a period of planned and systematic restocking lasting until the early 1980’s. The number of reindeer has fluctuated more in the northern management area, and the population here is now smaller than the target population size set in the current management plan. Habitat selection models show that the Rondane area contains a large proportion of suitable winter-habitat compared to other wild reindeer ranges in Norway. In particular, the most optimal winter-habitat covers a large proportion of the northern parts of Rondane and in an area directly south of the Fv 27. This in contrast to summer habitats which is both less common and has a much lower suitability compared to other reindeer areas. According to the model, the best summer ranges are located in the northern part of Rondane north, and in the middle of the southern range. We have estimated habitat preferences also for the calving season, and the results are comparable to those described for summer. Specific habitat models built for Rondane north in winter shows that avoidance of private cottages and cabins DNT can be detected up to 15 km, and that the roads avoidance can be detected up to 3 km. GPS data show that reindeer in Rondane perform no or very little seasonal movements due to habitat fragmentation, which confines the herds in the same areas in all seasons. In support of these observations, we have conducted detailed analyses on the permeability of the roads. The results showed a strong avoidance of areas near roads for most animals, and a 68 % lower probability of moving across roads, relative to movements far from roads.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1013
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2015/1013.pdf
dc.subjectnasjonalparknb_NO
dc.subjectvillreinnb_NO
dc.subjecthabitatvalgnb_NO
dc.subjectferdselnb_NO
dc.subjectmenneskelig forstyrrelsenb_NO
dc.subjectarealbruknb_NO
dc.subjectwild reindeernb_NO
dc.subjecthabitat usenb_NO
dc.subjecthuman disturbancenb_NO
dc.subjecttourismnb_NO
dc.subjectnational parknb_NO
dc.titleVillrein og ferdsel i Rondane. Sluttrapport fra GPS-merkeprosjektet 2009–2014nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-03-02T08:46:32Z
dc.source.pagenumber170 s. + vedleggnb_NO
dc.identifier.cristin1222187
dc.relation.projectAndre: Miljødirektoratetnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record