Show simple item record

dc.contributor.authorLangeland, Knut
dc.contributor.authorDanielsen, Inge Even
dc.contributor.authorTømmervik, Hans
dc.date.accessioned2016-05-03T13:12:15Z
dc.date.available2016-05-03T13:12:15Z
dc.date.issued2016-05-03
dc.identifier.isbn978-82-426-2912-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2388437
dc.description.abstractLangeland, Danielsen, Tømmervik. 2016. E6 Olsborg -Heia, delstrekning 3. Konsekvensanalyse for tema reindrift. NINA rapport 1260. 49 s. Statens vegvesen skal utarbeide reguleringsplan for utbedring av E6 fra Olsborg i Målselv kommune til Heia i Balsfjord kommune. Reguleringsplanen skal omfatte breddeutvidelse av vegen og justering av veglinja for å kunne tilfredsstille krav til U-H2 standard. Strekningen er delt i 3 delstrekninger og delstrekning 3, fra Skarelva til krysset til Sagelvvatn, krysser gjennom vinterbeiteområdet til Mauken og Tromsdalen reinbeitedistrikt. Vi gjennomførte en befaring av delstrekningen sammen med reinbeitedistriktet i januar 2016. Delstrekningen ligger mellom høstbeiteområdet i vest og vinterområdene øst for E6 og 4 flyttleier og 2 trekkleier krysser delstrekningen. I tillegg ligger det et oppsamlingsområde tett inntil vegen på vestsida og det er relativt kort veg til oppsamlingsområdet i Mauken på østsida av vegen. Distriktet har også et reingjerde rett ved E6 på Heia. Distriktet er delt i 2 siidaer som har ulike områder for seinhøst og tidligvinterbeite. Den ene siidaen har tidligvinterbeite i Blåtindområdet mens den andre siidaen benytter områdene rundt Strupfjellet. Driftsmønsteret i distriktet innebærer at reinsdyra hovedsakelig trekker selv mellom høst og vinterbeitene. Det innebærer at de passerer E6 i småflokker i perioden fra 1.oktober og utover vinteren. Utover seinvinteren samles alle dyra i distriktet i Mauken og flyttes over E6 på veg mot sommerbeitene. Området brukes ikke av reindrifta i sommersesongen fra 1. mai til 31. september. På befaringen kom det fram 3 punkter på strekningen som reinbeitedistriktet påpekte og som vi har tatt inn i analysen. I konsekvensanalysen har vi delt inn i sommer- og vintersesong på grunn av reindriftas sesongmessige bruk av området, samt anleggs- og driftsfase for vegutbedringa ut ifra ulike aktivitets-, støy- og trafikkforhold i planområdet i de ulike fasene. Planområdet ligger langs grensa mellom høst og vinterbeitene og store deler av området er definert som flyttleier. Planområdet sett under ett har derfor fått middels-stor verdi ut fra en samlet vurdering av de kriterier som ligger til grunn i Håndbok V712 og hva som regnes som kritiske faktorer for et distrikt. Både trekk- og flyttleiene og de tre nevnte punktene i planområdet har fått stor verdi. Flere av områdene er omfattet av Lov om reindrift §22, og alle er vurdert til å være viktige for distriktet i deres drift i området. Ettersom reindrifta har svært liten eller ingen aktivitet i området i sommersesongen har vi vurdert omfanget til intet omfang og konsekvensen til ubetydelig (0) for alle analyserte områder både i anleggs- og driftsperioden i sommersesongen. For planområdet i anleggsperioden i vintersesongen har vegutbedringen fått stort omfang og stor negativ konsekvens på grunn av at omfattende anleggsarbeid kan påvirke reinens trekk og flyttmønster i området. For driftsperioden i vintersesongen har utbedringen fått middels omfang og middels positiv konsekvens da utbedringen vil forbedre sikten langs og over vegen og trolig gjøre det lettere og tryggere for dyra å krysse vegen. Både flytt- og trekkleiene og punkt 1 i anleggsperioden i vintersesongen har fått stort omfang og meget stor negativ konsekvens på grunn av forbud mot hindringer i flyttleier i henhold til Lov om Reindrift og at forstyrrelser vil kunne endre reinsdyras trekkmønster. For driftsperioden i vintersesongen har utbedringen fått middels omfang og middels positiv konsekvens på grunn av bedret sikt og lettere kryssing av E6. Punkt 2 og 3 i anleggsperioden i vintersesongen har fått stort omfang og stor negativ konsekvens. Området rundt punkt 3, reingjerdet på Heia, har samme status som flyttleiene i Lov om Reindrift. Begge punktene har tilknytning til flyttleier og er viktige for praktisk og sikker gjennomføring av flytting og trekk. I driftsperioden har punkt 2 fått middels omfang og stor positiv konsekvens. Punkt 3 har fått stort omfang og meget stor positiv konsekvens på grunn av at en utbedring av avkjørsel til gjerdet vil lette tilkomsten med store biler som er nødvendige i drifta.nb_NO
dc.description.abstractThe Directorate for Public Roads are preparing a development plan for upgrading E6 between Olsborg in Målselv municipality and Heia in Balsfjord municipality. The aim of the plan is to adjust the road profile and extend the width to comply with the U-H2 standard. The road stretch is divided in 3 sections and section 3, from Skarelva to the Sagelvvatn intersection, is passing through Mauken and Tromsdalen reindeer herding district. We organized an on-site inspection of the area with a representative from the reindeer herding district in January 2016. The road section divides the autumn pastures on the western side and the winter pastures on the eastern side of the road, and is crossed by 4 relocation- and 2 migration routes for reindeer. There are assembly areas for reindeer in relatively short distance on both sides of the road, and a fence for reindeer-gathering by the road. In early winter some of the reindeer in the district utilizes the pastures around Strupfjellet and the rest is using the Blåtinden area. During late winter all the animals are gathered in Mauken before they move west across the road on the way to their summer pastures. The planning area is not used by the reindeer herding district during summer, between May 1 and 30 of September. During the on-site inspection, 3 points on the road section were picked out for analysis together with the relocation and migration paths. In the analysis, we have divided the seasons into summer and winter, and the road development into a construction and an operational period. As the planning area is dividing the autumn and winter pasture areas, large areas are defined as relocation and migration routes. The whole planning area got a medium-large value after assessing the criteria in Handbook V712 and factors critical to the management of the reindeer herding district. The relocation an migration routes, and the 3 points mentioned got a large value as they are all very important for the management of the reindeer herding district. As the herding district is not using the area during summer the extent of the upgrade work is assessed as not existent and it has insignificant consequences during the summer both in the construction and operational periods. During the construction period the planning area is assessed to have a large extent and large negative consequences, as it involves noisy work that may influence and alter the migration pattern of the reindeer in the area. For the operational period the planning area got a medium extent and a medium positive consequence, because it will improve the lines of sight for the reindeer and make their crossing of the road safer and easier. Both the relocation- and migration routes and point 1 got large extent and very large consequences in the assessment of the construction period during the winter-season as law protects them against obstruction. For the operational period they get a medium extent and a medium positive consequence. The points 2 and 3 got a large extent and large negative consequences in the assessment for the construction period during the winter season, as they are important in the practical management of the migration between pastures. In the operational period during winter point 2 was assessed to having medium extent and large positive consequences of the upgrade. In point 3 the upgrade is assessed to having a large extent and very large positive consequences in the operational period during winter, as it will ease the access to the reindeer fence close to the road.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1260
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectTroms fylkenb_NO
dc.subjectMålselv kommunenb_NO
dc.subjectBalsfjord kommunenb_NO
dc.subjectreinsdyrnb_NO
dc.subjectRangifer tarandus tarandusnb_NO
dc.subjectreindriftnb_NO
dc.subjecttamreinnb_NO
dc.subjectE6nb_NO
dc.subjectvegnb_NO
dc.subjectkonsekvensanalysenb_NO
dc.subjectutbedringnb_NO
dc.subjectreguleringsplannb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectreindeer husbandrynb_NO
dc.subjectdomesticated reindeernb_NO
dc.subjectroadnb_NO
dc.subjectimpact assessmentnb_NO
dc.subjectrenovationnb_NO
dc.subjectdevelopment plannb_NO
dc.titleE6 Olsborg - Heia, delstrekning 3. Konsekvensanalyse for tema reindriftnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber49 s.nb_NO
dc.relation.projectStatens Vegvesen, Region Nord: 15/201073nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2273]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record