Show simple item record

dc.contributor.authorBremset, Gunnbjørn
dc.contributor.authorBongard, Terje
dc.contributor.authorJohnsen, Bjørn Ove
dc.date.accessioned2014-12-05T12:15:15Z
dc.date.accessioned2016-04-25T13:00:02Z
dc.date.available2014-12-05T12:15:15Z
dc.date.available2016-04-25T13:00:02Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationBremset, G., Bongard, T. & Johnsen, B.O. 2012. Bestandsstatus for sjøvandrende laksefisk i Daleelva i Høyanger. Årsrapport 2011. – NINA Rapport 830, 36 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2425-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2387227
dc.description.abstractI perioden 2003-2011 er det gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i Daleelva for å bedre kunnskapen om bestandstilstanden hos laks og sjøaure. I prosjektet inngår også en evaluering av gjennomførte tiltak (terskler, biotopjusteringer i sidebekker, utsetting av énsomrige laksung-er) samt tilrådinger om nye kompensasjonstiltak. Bestandene av laks og sjøaure i Daleelva er negativt påvirket av forsuring, vassdragsregule-ring, beskatning, ekstremflommer, flomsikringsarbeider og andre fysiske inngrep i vassdraget. I tillegg kommer bestandsreduserende faktorer utenfor vassdraget, som lusepåslag på utvand-rende smolt og ugunstige temperatur- og næringsforhold i havet. Det sammensatte trusselbil-det gjør det vanskelig å isolere påvirkninger fra enkeltfaktorer. I 2011 ble det totalt fanget 1141 kg laks under sportsfisket i Daleelva, noe som er den høyeste registrerte elvefangst i perioden 1970-2011. I 2011 var elvefangsten av sjøaure 33 kg, noe som utgjør mindre enn halvparten av fangsten i 2010. Alle de 29 fangete sjøaurene ble satt ut igjen, mens 79 av 276 fangete lakser ble satt ut igjen. Laksefangstene i Daleelva fordelte seg i 43 % smålaks, 54 % mellomlaks og 3 % storlaks. Gjennomsnittsvekta for laks var 4,1 kg mens gjen-nomsnittsvekta for sjøaure var 1,1 kg. Høsten 2011 ble det registrert 197 lakser og 49 sjøaurer under gytefisktellingene i Daleelva. Mengden gytelaks er det høyeste som er registrert i perioden 2003-2011, mens mengden sjø-aure er det laveste som er registrert i samme periode. Estimater basert på antall gytefisk og gjennomsnittlig størrelse på hunnlaks indikerer at gytebestandsmålet for laks på om lag 393 000 egg ble oppnådd i 2011. I 2011 ble det funnet årsyngel av laks på bare fem av 16 undersøkte stasjoner i hovedstrengen av Daleelva, mens det ble funnet årsyngel av aure på 13 av stasjonene. Hovedmengden av laksyngel ble funnet i nedre del av vassdraget mens de største tetthetene av aureyngel ble funnet i øvre del av vassdraget. I likhet med tidligere år ble det funnet høyere tettheter av eldre laksunger enn av laksyngel. Mens det ble funnet mer enn 20 eldre laksunger per 100 m2 på seks av stasjonene hvorav tre stasjoner hadde mer enn 40 eldre laksunger, ble det ikke funnet mer enn fem årsyngel av laks på noen av de undersøkte stasjonene. Undersøkelsesprogrammet i Daleelva har vist store variasjoner i årsklassestyrke i ungfisksam-funnene. Laksyngel klekket i 2007 har dominert ungfiskbestandene i 2007, 2008 og 2009 – og så sent som i 2010 var det fremdeles en god del igjen av denne årsklassen. Tilsvarende var laksyngel som ble klekt i 2009 den dominerende årsklassen både i 2010 og 2011. Hos aure har yngel som ble klekt i 2004, 2008 og 2010 vært spesielt sterke årsklasser i undersøkelses-perioden 2003-2011. Høsten 2011 var det årsklassen som ble klekt i 2010 som dominerte aurebestanden i Daleelva. Av praktiske grunner var det ikke mulig å gjennomføre et like omfattende bunndyrprogram i 2011 som i tidligere deler av undersøkelsesperioden. De fire prøvene som er tatt på to prøve-takingstidspunkt våren 2012 viser det samme bildet som tidligere, med lave forekomster og artsantall. Dette indikerer at bunndyrsamfunnet fremdeles er påvirket av effekter fra flommer og forsuring.nb_NO
dc.description.abstractDuring the period 2003-2011 studies have been conducted in River Daleelva to improve the knowledge of the salmon and sea trout populations. The main goal was to evaluate effects of and to optimize mitigating measures (27 weirs, habitat adjustments in brooks and annual releases of 20 000 one-summer old salmon juveniles) and to recommend new mitigating measures. The stocks of salmon and trout in River Daleelva are negatively affected by in-stream factors such as acid rain, extreme floods, hydro power development, channelizations and building of weirs. In addition, the fish stocks are constrained by external factors such as sea lice infestations of migrating smolts and unfavorable temperature and feeding conditions in the sea. This complexity makes it hard to isolate the effect of individual factors. In 2011 the river catch of salmon in River Daleelva was 1141 kg, which is the highest recording in the period 1970-2011. The river catch of sea trout in 2011 was 33 kg, which is less than half of what was caught the previous year. The sea trout fishing was a catch-and-release fishery, whereas 79 of 276 caught salmon were released. The salmon catches consisted of 43 % grilse, 54 % medium-sized salmon (3-7 kg) and 3 % large salmon (> 7 kg). Mean sizes of salmon and trout were 4.1 and 1.1 kg, respectively. During the spawning period, 197 salmon and 49 trout were counted in River Daleelva. The number of spawning salmon is the highest recorded during the investigation period 2003-2011, whereas the number of spawning trout is the lowest. Estimates based on number of spawners and mean size of females indicate that the spawning target of approximately 393 000 salmon eggs was achieved in 2011. In 2011 young-of-the-year (YOY) salmon were found in five of the 16 investigated stations in the main stem, whereas YOY trout were found in 13. In accordance with previous years YOY salmon were mainly found in the lower reaches of River Daleelva, as opposed to YOY trout that were mainly found in the upper reaches. There were recorded considerable higher densities of parr (> 0+) than YOY salmon. At six stations the estimated densities of salmon parr exceeded 20 individuals per 100 m2 , in sharp contrast to a maximum recorded density of 5 YOY per 100 m2 . The investigation program in 2003-2011 revealed that the strength of juvenile cohorts in River Daleelva varied considerably. Young salmon hatched in 2007 dominated the juvenile populations in 2007, 2008 and 2009 – and even in 2010 quite a few specimen from this cohort were recorded. Young salmon hatched in 2009 has also been a dominant cohort. Among trout individuals hatched in the years 2004, 2008 and 2010 belonged to particular strong cohorts. Due to logistic constraints it was not possible to conduct an invertebrate survey in 2011? That was as comprehensive as the ones performed previous years. However, the data from samples obtained at two sites in March and May 2012 correspond to earlier results and confirm that the abundances and species diversity are still low. The most likely cause for these results is that River Daleelva is considerably affected by spates and acidity.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;830
dc.subjectDaleelvanb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectsjøaurenb_NO
dc.subjectvannkraftutbyggingnb_NO
dc.subjectforsuringnb_NO
dc.subjectfiskeproduksjonnb_NO
dc.subjecttiltaknb_NO
dc.subjectatlantic salmonnb_NO
dc.subjectsea troutnb_NO
dc.subjecthydro power developmentnb_NO
dc.subjectacidificationnb_NO
dc.subjectfish productionnb_NO
dc.subjectmitigating measuresnb_NO
dc.titleBestandsstatus for sjøvandrende laksefisk i Daleelva i Høyanger. Årsrapport 2011nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-05T12:15:15Z
dc.source.pagenumber36 s,nb_NO
dc.identifier.cristin934476
dc.relation.projectStatkraft Energi ASnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record