Show simple item record

dc.contributor.authorMay, Roelof Frans
dc.contributor.authorDahl, Espen Lie
dc.contributor.authorFollestad, Arne
dc.contributor.authorReitan, Ole
dc.contributor.authorBevanger, Kjetil Modolv
dc.date.accessioned2015-04-20T10:38:18Z
dc.date.accessioned2016-04-25T11:06:17Z
dc.date.available2015-04-20T10:38:18Z
dc.date.available2016-04-25T11:06:17Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationMay, R., Dahl, E.L., Follestad, A., Reitan, O. & Bevanger, K. 2010. Samlet belastning av vindkraftutbygging på fugl – standardvilkår for for- og etterundersøkelser. – NINA Rapport 623. 34 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2201-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2387148
dc.description.abstractSelv om det er meldt og omsøkt mange vindkraftprosjekter i Norge, er det i dag kun et begren-set antall av disse som er teknisk realiserbare, med bakgrunn i kapasitet i eksisterende sent-ralnett og planlagte investeringer i nettet. Med bakgrunn i planene om utbygging av vindkraft i Norge har miljømyndighetene satt fokus på mulige samlede miljøkonsekvenser av flere vind-kraftverk, både på land og til havs. For å kunne vurdere samlet belastning av vindkraftutbyg-ging på fugl er det nødvendig å definere en felles tilnærming til effektundersøkelser for alle planlagte og eksisterende vindkraftverk. Definisjonen skal anvendes for å sette standardvilkår for hvilke fuglearter man minimum skal fokusere på, samt hvilke for- og etterundersøkelser som skal gjennomføres i forbindelse med etablering av enkeltanlegg. En felles tilnærming er nødvendig for å gjøre det mulig å vurdere den samlede belastningen av vindkraftutbygging. I prosjektets kontekst er samlet belastning derfor definert som de samlede konsekvenser flere vindkraftverk har på fuglearter innenfor et gitt geografisk område. For å gjøre det mulig å gi en nærmere betraktning av den samlede belastningen, er etablering av standardvilkår til for- og etterundersøkelser for et utvalg av sårbare fuglearter et viktig vir-kemiddel. I rapporten foreslås det generelle vilkår og kriterier for å kunne identifisere sårbare fuglearter i forhold til vindkraft, samt å overvåke fugletrekk, i konsekvensutredningsfasen. Det foreslås deretter generelle vilkår for minimumskrav (metodikk, varighet, omfang og frekvens) som skal gjelde når man skal følge opp utvalgte arter i for- og etterundersøkelser for å kunne registrere eventuell samlet belastning av flere vindkraftanlegg. Innsamlede data – både grunn-lagsdata og dokumenterte virkninger – skal tilrettelegges/lagres in en nasjonal VindVilt-database for å kunne gi svar på samlet belastning. En totaloversikt med alle mulige norske arter som kan være aktuelt som sårbare fuglearter (VØK) kan standardisere identifiseringen. Oversikten bør så fall for hver art presentere en sår-barhetsindeks tilpasset Norge, hvor det angis hvor sårbar arten er ovenfor vindkraft gitt for-skjellige relevante parametre. I tillegg anbefales det å tilpasse forstyrrelsesavstander og mak-simale forflytningsavstand for definering av bufferavstand rundt tiltaket (dvs. tiltaksområdet og influensområdet) til norske forhold og inkludere flere norske arter påvirket av vindkraftutbyg-ging (blant annet sjøfugl, ender og gjess). konsekvensutredning, fugleliv, Norge, vindkraftutbygging, etterundersøkelse, forundersøkelse, Norway, bird life, ecological impact assessment, post-construction monitoring, pre-construction monitoring, wind-power developmentnb_NO
dc.description.abstractEven though many wind power projects have been applied for in Norway, only a limited number of these are currently technically realizable, based on existing capacity in the main grid and planned investments in the network. Given the plans for the development of wind power in Norway, the environmental authorities have set focus on the potential cumulative environmental impacts of multiple wind-power plants, both onshore and offshore. In order to assess the overall impact wind power development has on birds, it is necessary to define a common approach to impact studies for all planned and existing wind-power plants. This definition will be used to set the standard for the focal bird species, as well as the pre-and post monitoring to be undertaken in connection with the establishment of individual plants. A common approach is needed to enable the assessment of the cumulative impacts of wind power development. Within the project’s context the cumulative impact is therefore defined as the cumulative effect of several wind-power plant impacts on bird species within a given geographical area. To enable a detailed account of the cumulative impact the establishment of standard methodology for pre-and post-construction surveys for a range of vulnerable bird species are an important tool. The report proposes the general conditions and criteria for identification of vulnerable bird species in relation to wind power, as well as bird migration, during the impact assessment phase. Thereafter general conditions for the minimum requirements (methodology, duration, scope and frequency) are proposed which should be applied for the monitoring of selected species in the pre-and post-construction surveys to detect any cumulative impact of several wind-power plants. Collected data – both the collected raw data and documented effects – should be arranged / stored in a national ViltVind-database to provide insight into the cumulative impact. A complete overview of all possible Norwegian bird species which are expected to be vulnerable to wind power development can standardize identification. This list should present for each species a vulnerability index adapted to Norway, where it is indicated how vulnerable the species is for wind power development given various relevant parameters. In addition, it is recommended to adapt the recommended disturbance distances and maximum displacement distances used for the definition of the buffer area around a development (i.e. the actual project area and the influenced area) to Norwegian conditions and include a number of Norwegian species affected by wind power development (including seabirds, ducks and geese).nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;623
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2010/623.pdf
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectfuglelivnb_NO
dc.subjectvindkraftutbyggingnb_NO
dc.subjectkonsekvensutredningnb_NO
dc.subjectforundersøkelsenb_NO
dc.subjectetterundersøkelsenb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectbird lifenb_NO
dc.subjectwind-power developmentnb_NO
dc.subjectecological impact assessmentnb_NO
dc.subjectpre-construction monitoringnb_NO
dc.subjectpost-construction monitoringnb_NO
dc.titleSamlet belastning av vindkraftutbygging på fugl. Standardvilkår for for- og etterundersøkelsernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-04-20T10:38:18Z
dc.identifier.cristin1237879
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 193818nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record