Show simple item record

dc.contributor.authorHolthe, Espen
dc.contributor.authorJensen, Arne J.
dc.contributor.authorBerg, Marius
dc.contributor.authorBremset, Gunnbjørn
dc.contributor.authorJensås, Jan Gunnar
dc.contributor.editorJensen, Arne J.
dc.coverage.spatialNorway, Nordlandnb_NO
dc.date.accessioned2016-04-18T09:55:17Z
dc.date.available2016-04-18T09:55:17Z
dc.date.issued2016-04-18
dc.identifier.isbn978-82-426-2892-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2385919
dc.description.abstractEspen Holthe, Arne J. Jensen, Marius Berg, Gunnbjørn Bremset & Jan Gunnar Jensås 2016. Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2015. - NINA Rapport 1245. 37 s. Veterinærinstituttet (VI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Statkraft Energi AS i fellesskap ansvaret for evalueringen av tiltak som utføres i Vefsna i forbindelse med reetablering av fiskebestandene av laks og sjøørret etter bekjempelsestiltak for å fjerne parasitten Gyrodactylus salaris fra vassdraget. Oppdraget har en varighet på fem år (2014-2018), og dette er den andre årsrapporten fra prosjektet. Arbeidet omfatter: 1) analyse av rognutleggingen, inkludert kartlegging av overlevelse av utlagt rogn, 2) ungfiskundersøkelser på utvalgte stasjoner i vassdraget, 3) registrering og analyse av livshistorieparametere på tilbakevandrende voksen laks og 4) gytefiskregistreringer (ved drivtellinger). Overlevelsen hos den utsatte rogna fram til den klekker og forlater Witlock-Vibert boksen var i gjennomsnitt 98,2 % for 100 utlagte bokser, dette vurderes som et meget godt resultat. Det ble utført tetthetsberegninger av ungfisk på ni stasjoner i Vefsna nedenfor Laksforsen. Tett-heten av ungfisk, både laks og ørret, var i 2014 og 2015 betydelig lavere enn på 1970-tallet, før G. salaris ble påvist i vassdraget, mens veksten var bedre enn på 1970-tallet. Begge disse faktorene viser at vassdraget foreløpig ikke er fullrekruttert, og at det er plass for betydelig flere fisk i elva. All utsatt fisk ble merket med fargestoffet Alizarin på øyerognstadiet. Dette fargestoffet kan på senere livsstadier detekteres i otolittene, og dermed kan utsatt fisk skilles fra naturlig produsert fisk. Deteksjon av Alizarinmerke i otolitter viste at andelen av utsatt laks blant årsyngelen i Vefsna var 57,9 %, mens andelen utsatt laks blant ettåringene var 14,3 %. Andelen merkede lakseunger med alder to år (2+) var på 23,9 %, hos samme årsklasse i 2014 var merkeandelen 56,1 %. Ut fra disse andelene er det grunn til å tro at utsettingene av foret og ufôret yngel har hatt godt tilslag i Vefsna. Hos årsyngelen dominerte det utsatte materialet, og sammen med smoltutset-tingene som gjennomføres er det sannsynlig at utsatt materiale fra genbanken vil dominere i voksenfiskbestanden de nærmeste årene. Laksens tilvekst i sjøen var bedre for naturlig produsert enn for utsatt fisk, men likevel dårligere enn på 1970-tallet. Otolittundersøkelser av 67 voksne laks i 2015 viste at 53,7 % var utsatt. I årsklassene av voksen laks som kan spores til reetableringsprosjektet ut fra aldersanalyser, var 35 av 44 individer (79,5 %) merket. I oktober 2015 ble det under gytefisktelling registrert 862 voksne laks, 1780 voksne sjøørret og 190 umodne sjøørret på elvestrekningen mellom Laksforsen (øvre vandringshinder) og Kvalfor-sen. De største mengdene gytelaks var i de to øverste vassdragsavsnittene, og spesielt stor forekomst av laks ble registrert i vassdragsavsnittet mellom Laksforsen og Nedre Laksforsen (52 % av alle observasjoner). I øvrige vassdragsavsnitt varierte registreringene mellom 31 og 79 individer, noe som tilsvarer tettheter mellom 10 og 40 laks per kilometer elvestrekning. Smålaks var den klart største størrelsesgruppen fulgt av mellomlaks (henholdsvis 73 og 23 % av registeringene). Sammenlignet med høsten 2014 ble det registrert nesten dobbelt så mye voksen laks og nesten tre ganger så mye voksen sjøørret. Mengden umoden sjøørret var imidlertid betydelig lavere i 2015 sammenlignet med 2014, noe som skyldes en reduksjon i antall ungfisk av sjøørret som følge av utryddingstiltakene i 2011 og 2012.nb_NO
dc.description.abstractThe Norwegian Veterinary Institute (VI) and Norwegian Institute for Nature Research (NINA) have the joint responsibility for evaluating measures to reestablish the populations of Atlantic salmon and anadromous brown trout in the River Vefsna following the removal of the parasite Gyrodactylus salaris from the watershed. The present report is the second annual report form this project. This work included: 1) analyzing survival of eggs and alevins following stocking of eggs in the river, 2) quantitative electrofishing for fry and parr at nine localities in the river, 3) analyzing age and marine growth of adult Atlantic salmon, and 4) recording the spawning population of Atlantic salmon and sea trout by drift diving. The mean survival of eggs stocked in the river was estimated at 98.2%, for 100.000 stocked eggs in 2015, the result is considered very good. In 2014 and 2015, the densities of juvenile fish, both Atlantic salmon and brown trout, were con-siderably lower than during the 1970s, i.e. before G. salaris was detected in the river, while the growth rate was higher than during the 1970s. Both these parameters demonstrate that the river is still far from fully recruited by juvenile fish. Eggs of all stocked fish were marked with Alizarin. Detection of Alizarin marks in otoliths showed that the overall amount of stocked juvenile salmon at 0+ age was 57.9%, while the proportion of stocked juvenile salmon at 1+ age was 14.3%. These proportions indicate that the stocked salmon eggs and unfed fry have had good survival in Vefsna. In the 0+ population, stocked fish dominated. Together with the transfer of smolts carried out in the years from 2013, it is likely that stocked material from the gene bank will dominate in the adult salmon population in the next years. The growth rate the first year at sea was higher for wild than for cultivated individuals of Atlantic salmon. This growth was, however, lower than for wild salmon caught during the 1970s. Otolith analyzes of 67 adult salmon in 2015 showed a marked share of 53.7%. In adult fish that can be traced back to the restoration program, by age, 35 out of 44 individuals (79.5%) had Alizarin marks in their otoliths. In October 2015, a total of 862 adult salmon, 1780 mature and 190 immature sea trout were observed during a drift diving survey between the waterfalls Laksforsen (migration barrier) and Kvalforsen. The highest occurrence and density of adult salmon was recorded in the uppermost 5 km, and in particular inside the river stretch between Laksforsen and Nedre Laksforsen (52% of all observations). Compared to the previous autumn there were recorded almost twice as many adult salmon and almost three times as many mature sea trout. Immature sea trout, how-ever, were at only a 10 percent level compared to the previous year. The most likely explanation for this significant decline is that some year classes of sea trout were eradicated of the rotenone treatment some years ago.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1245
dc.subjectVefsnanb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectNordlandnb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectsjøørretnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectreetableringnb_NO
dc.subjectGyrodactylus salarisnb_NO
dc.subjectrognutleggingnb_NO
dc.subjectsea troutnb_NO
dc.subjectsurveillancenb_NO
dc.subjectrestockingnb_NO
dc.subjectegg stockingnb_NO
dc.titleReetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2015nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber37 s.nb_NO
dc.relation.projectStatkraft Energi ASnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2317]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record