Show simple item record

dc.contributor.authorMuseth, Jon
dc.contributor.authorJohnsen, Stein Ivar
dc.contributor.authorSandlund, Odd Terje
dc.contributor.authorArneleiv, Jo Vegar
dc.contributor.authorKjærstad, Gaute
dc.contributor.authorKraabøl, Morten
dc.date.accessioned2014-12-05T12:04:55Z
dc.date.accessioned2016-04-13T12:59:15Z
dc.date.available2014-12-05T12:04:55Z
dc.date.available2016-04-13T12:59:15Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationMuseth, J., Johnsen, S.I., Sandlund, O. T., Arnekleiv, J. V., Kjærstad, G., Kraabøl, M. 2012. Tolga kraftverk. Utredning av konsekvenser for fisk og bunndyr NINA Rapport 828, 80 s. + vedleggnb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2423-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2385433
dc.description.abstractOpplandskraft DA sendte i januar 2010 melding om Tolga kraftverk ut på høring, og følgende alternativer inngår i den endelige konsekvensutredning: Skjema ulike utbyggingsalternativene for Tolga kraftverk vurdert til å omfatte Glomma mellom Høyegga sør for Alvdal og Røstefossen i Os. Dette er en elvestrekning på ca 85 km. Verdien av de enkelte områdene som vil bli direkte berørt av de ulike utbyggingsalternativene er vurdert ut i fra den relative betydningen disse har for opprettholdelse av fiske- /bunndyrproduksjon og bevaring av livshistorievariasjon i influensområdet som helhet. Disse vurderingene er gjort ut ifra områdets størrelse og forekomst av nøkkelhabitater (f.eks. gyteområder, overvintringsområder, oppvekstområder) i de berørte områdene. Vurdering av virkning av de ulike utbyggingsalternativene er gjort uavhengig av verdivurderingen. Influensområdet har i dag livskraftige bestander av både harr og ørret. Disse to artene er i tillegg til steinsmett og til dels ørekyt dominerende på strekninger med høy vannhastighet, mens innslaget av arter som sik, abbor, lake, gjedde og bekkeniøye øker på de mer stilleflytende partiene. Harrbestanden i området vurderes som svært stor sammenlignet med andre elver på Østlandet. Telemetri- og genetikkundersøkelsene viste at det er betydelige fiskevandringer i influensområdet og på strekningen som vil bli direkte berørt av de ulike utbyggingsalternativene. En samlet vurdering av konsekvensene for harr, ørret, øvrige fiskearter og bunndyr vurderes til middels negativ (--) for alternativ 3A, middels / liten negativ (-(-) for alternativ 3B og 2A og liten negativ (-) for alternativ 2B. Denne vurderingen forutsetter at toveis fiskevandringer forbi dam og oppstrøms vandringer forbi tunnelutløp opprettholdes på et høyt nivå ved at problemstillingen gis høy prioritet ved planlegging, bygging og ved tiltaksorienterte etterundersøkelser. Vurderingen forutsetter også at tiltak for å redusere omfang og konsekvenser av utfall av kraftverket gjennomføres. Hvis toveis fiskevandringer forbi dam og oppstrøms vandringer forbi tunnelutløp blir betydelig redusert ved at det bygges en konvensjonell dam med fiskepassasje for kun oppvandrende fisk og tunnelutløp uten spesielt fokus på å opprettholde fiskevandringer, vurderes konsekvensene av tiltaket for harr, ørret og øvrige fiskearter til svært stor negativ (----) ved valg av alternativ 3A og 3B og til stor negativ (---) ved valg av alternativ 2A og 2B. Denne vurderingen er gjort til tross for at det forekommer gyteområder for begge arter både opp- og nedstrøms strekningene som vil bli direkte berørt, men virkningene av ytterligere fragmentering av Glomma vurderes strengt ut i fra et bevaringsbiologisk perspektiv.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;828
dc.subjectTolga kraftverknb_NO
dc.subjectGlommanb_NO
dc.subjectOs kommunenb_NO
dc.subjectTolga kommunenb_NO
dc.subjectvannkraftutbyggingnb_NO
dc.subjectkonsekvensutredningnb_NO
dc.subjectavbøtende tiltaknb_NO
dc.subjectminstevannføringnb_NO
dc.subjectharrnb_NO
dc.subjectørretnb_NO
dc.subjectfiskevandringernb_NO
dc.subjectgyteområdernb_NO
dc.titleTolga kraftverk. Utredning av konsekvenser for fisk og bunndyrnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-05T12:04:56Z
dc.source.pagenumber80 s. + vedleggnb_NO
dc.identifier.cristin952100
dc.relation.projectOpplandskraftnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record