Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorErikstad, Lars
dc.contributor.authorBlumentrath, Stefan
dc.contributor.authorBakkestuen, Vegar
dc.contributor.authorHalvorsen, Rune
dc.date.accessioned2014-12-05T11:20:52Z
dc.date.accessioned2016-04-13T08:56:18Z
dc.date.available2014-12-05T11:20:52Z
dc.date.available2016-04-13T08:56:18Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationErikstad, L., Blumentrath, S., Bakkestuen, V., Halvorsen, R. 2013 Landskapstypekartlegging som verktøy til overvåking av arealbruksendringer. NINA Rapport 1006: 41 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2616-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2385383
dc.description.abstractI NiN (Naturtyper i Norge) inngår det et system for landskapstypekartlegging. Denne landskap-klassifikasjonen er i ferd med å bli utviklet som et landsdekkende system innenfor en oppgradering av NiN-systemet til versjon 2.0 som skal være ferdig i 2014. I nært samarbeid med Nordland fylkeskommune er det utført et metodeutviklingsprosjekt og landskapstypekar-tlegging av Nordland fylke. Dette arbeidet har fungert som et pilotprosjekt i utviklingen av NiN Landskap, versjon 2.0. Gjennom dette pilotprosjektet er det kartlagt mer enn 3000 landskap-stypeområder I fylket og formålet med denne rapporten har vært å se om disse kan brukes som et faglig grunnlag for naturforvaltningen til overvåking av arealbruksendringer. Landskapstypeinndelingen er basert på en omfattende dataanalyse der det er identifisert en serie nøkkelvariabler som er brukt til kriterier for typeinndeling og geografisk avgrensing av landskapstypeområder. Typeinndelingen sammen med nøkkelvariablene og et omfattende datagrunnlag for ytterligere beskrivelse av landskapsrelevante egenskaper utgjør en stor mu-lighet som grunnlag for landskapsanalyse og som utgangspunkt for mer detaljert etablering av kvalitetsmål for forvaltningen. Landskapsområdene egner seg også for å samle overvåkingsre-levant informasjon. En av nøkkelvariablene er omfang av infrastruktur. Det er utviklet en infrastrukturindeks for det-te som vil kunne fungere godt som et supplement til indeksen Inngrepsfrie Naturområder i Nor-ge (INON). Indeksen kan utvikles videre for å fange opp mindre menneskelagde påvirknings-faktorer og dermed også kunne anvendes for eksempel ved forvaltning av store verneområder (nasjonalparker og landskapsvernområder), der omfattende infrastruktur ikke finnes. Kartlegging, landskapstyper, fjellområder, arealbruk, Mapping, landscape types, land usenb_NO
dc.description.abstractNiN (Nature types in Norway , www.artsdatabanken.no) is a system of habitat description and habitat mapping which also includes a system to identify, classify and map landscape units. The landscape mapping system is under development. A pilot study has been carried out in the county of Nordland and the results from this pilot study will be used to establish a national system linked to the upgrading of NiN to a version 2.0 in 2014. In Nordland more than 3000 landscape units have been mapped and classified and the purpose of this report is to assess if these landscape units could function as a basis for nature management in defining and monitoring land use changes. The landscape unit classification is based on a comprehensive data analysis where a set of key variables has been identified and used in defining criteria for landscape unit classification and demarcation. The system has a clear potential for use in wider landscape analyses and forms a basis that can be used to establish quality measures for landscape management. It is also a possible basis for monitoring of land use changes. One of the key variables is “extent of infrastructure”. An index for this has been developed and can form a good supplement to the existing index INON (areas without major infrastructure in Norway). This index can be further developed to cover less significant infrastructure and human influence and can therefore be used in National Parks and large protected areas where major infrastructure is not present.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1006
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/1006.pdf
dc.subjectkarleggingnb_NO
dc.subjectlandskapstypernb_NO
dc.subjectfjellområdernb_NO
dc.subjectarealbruknb_NO
dc.subjectmappingnb_NO
dc.subjectlandscape typesnb_NO
dc.subjectland usenb_NO
dc.titleLandskapstypekartlegging som verktøy til overvåking av arealbruksendringernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-05T11:20:52Z
dc.source.pagenumber41 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1105549
dc.relation.projectMiljødirektoratetnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel