Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorÖberg, Sandra Charlotte Helene
dc.date.accessioned2014-12-05T11:11:54Z
dc.date.accessioned2016-04-12T10:01:54Z
dc.date.available2014-12-05T11:11:54Z
dc.date.available2016-04-12T10:01:54Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationÖberg, S. 2013. Faglig grunnlag for handlingsplan for stor elvebreddedderkopp (Arctosa cinerea). - NINA Rapport 984. 27 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2594-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2385240
dc.description.abstractÖberg, S. 2013. Faglig grunnlag for handlingsplan for stor elvebreddedderkopp (Arctosa cinerea). – NINA Rapport 984. 27 s. Stor elvebreddedderkopp (Arctosa cinerea) er en karakteristisk edderkoppart som tilhører ulveedderkoppene (Lycosidae). I Norge er stor elvebreddedderkopp knyttet til sand- og grusdominerte elvebredder samt tilsvarende habitater langs innsjøer, og har blitt funnet i slike habitater i fylkene Sør- og Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. I gjeldende Norsk Rødliste er stor elvebreddedderkopp vurdert til sterkt truet (EN). Forslaget til handlingsplanen for stor elvebreddedderkopp har som målsetting å sikre langsiktig overlevelse av arten i Norge. Det er videre et mål at arten skal være livskraftig i alle vassdrag der den forekommer, og derfor foreslås det å opprettholde alle bestander og øke bestander med høy utdøelsesrisiko av arten gjennom tiltak. Stor elvebreddedderkopp er med sine 9-17 mm en av de største artene av edderkopper som finnes i Norge. Størrelsen, utseendet og edderkoppens habitat og levevis gjør denne arten enkel å identifisere. Kroppen er lysgrå til beige eller lysbrun i fargen, med mørkere tegninger og mørkebrune eller mørkegrå chelicerer (kjever). Beina har samme farge som kroppen, men er forsynt med mørke ringer. Til sammen gjør dette at edderkoppen er godt kamuflert mot underlaget den normalt lever på, sand- og grusdekkede elvebredder. Ligger den og venter i sitt jakthull er det derimot lettere å finne den, da hullene kan være ganske iøynefallende. Stor elvebreddedderkopp er avhengig av at habitatet ikke blir ødelagt av menneskelig aktivitet og gjengroing. Arten trenger flom ved jevne mellomrom for at dens habitat skal holdes åpent og vegetasjonsfri. Alle inngrep som påvirker elvenes naturlige flomdynamikk eller direkte ødelegger artens habitat (reguleringer, utbygninger, elveforbygninger, veibygninger, masseuttak, oppdyrking med mer) er av stor negativ betydning for denne arten. Tråkk og ferdsel kan også være negativt. Optimal skjøtsel for stor elvebreddedderkopp handler om å sikre eller forbedre forholdene. Det legges opp til en handlingsplan med en varighet på fem år; 2011-2015. Ansvaret for gjennomføringen av handlingsplanen er lagt til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Første fase (første år) av handlingsplanen bør innebære at det settes i gang en kartlegging på kjente og usikre lokaliteter, gjøres en vurdering av skjøtselsbehov på kjente lokaliteter og at det settes i gang informasjonsarbeid. I neste fase (andre til fjerde år) bør det fokuseres på videre kartlegging av mulige nye lokaliteter og gjennomføring av skjøtselstiltak, samt overvåking av bestander. Siste fase (femte år) bør innebære en evaluering av tiltakene og bestandssituasjonen, samt utarbeidelse av forslag til videre oppfølging.nb_NO
dc.description.abstractArctosa cinerea is a characteristic spider species belonging to the wolf spiders (Lycosidae). In Norway, the species is related to vegetation free sand- and shingle-covered riverbeds and lakeshores, and has been found in such habitats in several localities in Sør-Trøndelag, NordTrøndelag, and Møre og Romsdal. In the 2010 Norwegian Red List Arctosa cinerea has been assessed as endangered (EN). The main objective of this management plan for Arctosa cinerea is to ensure the long term survival of this species in Norway. Furthermore, a main objective is to maintain populations and increase populations of high extinction risk through management. Arctosa cinerea (9-17 mm) is one of the largest species of spiders occurring in Norway. The size, appearance, and habitat of the species make the identification easy. Its body is light grey to beige or light brown with dark markings and dark brown or dark grey chelicerae. The legs have the same colour as the body, but with dark annulations. Altogether, this colouring makes the species well camouflaged against the inhabited sand- and shingle-covered surface. But if the spider is in position in its tubular retreat it is easier to detect, as these retreats are quite conspicuous. The survival of Arctosa cinerea is dependent on the subsistence of its habitat, which can be destroyed or disappear through human impacts and overgrowth. The species requires regular flooding for its habitat to remain open and vegetation free. All impacts that affect the rivers natural flooding dynamics or directly destroy the habitat of the species (flood regulations, constructions of buildings and roads, channelisations, extractions, cultivation etc.) are of great negative significance for this species. Traffic, leisure activities, and other disturbance factors can also have a negative impact. An optimal management of Arctosa cinerea is a question of securing or even improving the conditions for the species. An action plan is presented for the period 2011-2015. The County Governor of Sør-Trøndelag is responsible for implementing the action plan. It is suggested that the first phase of this action plan should prioritise evaluating the need for specific management of known localities, initiate an information strategy and mapping activities. The next phase should primarily focus on identifying new localities and implementation of management actions, and initiate studies for population estimates. The last phase should comprise an evaluation of the actions initiated and the state of the populations studied, as well as a plan for future directions.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;984
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/984.pdf
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectfaggrunnlagnb_NO
dc.subjecthandlingsplannb_NO
dc.subjectstor elvebreddedderkoppnb_NO
dc.subjectArctosa cinereanb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectSør-Trøndelagnb_NO
dc.subjectNord-Trøndelagnb_NO
dc.subjectMøre og Romsdalnb_NO
dc.subjectkartleggingnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectskjøtselnb_NO
dc.subjecttiltaknb_NO
dc.subjectsubject basisnb_NO
dc.subjectaction plannb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectmappingnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectmanagementnb_NO
dc.titleFaglig grunnlag for handlingsplan for stor elvebreddedderkopp (Arctosa cinerea)nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-05T11:11:55Z
dc.source.pagenumber27 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1062605
dc.relation.projectFylkesmannen i Sør-Trøndelagnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel