Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOlstad, Kjetil
dc.contributor.authorHytterød, Sigurd
dc.contributor.authorHansen, Haakon
dc.date.accessioned2014-12-05T11:15:52Z
dc.date.accessioned2016-04-12T08:58:22Z
dc.date.available2014-12-05T11:15:52Z
dc.date.available2016-04-12T08:58:22Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationOlstad, K., Hytterød, S. og Hansen, H. 2013. Risiko for spredning av Gyrodactylus salaris fra Vänern og Klarälven til norske vassdrag ved reetablering av laks i Trysil- / Femundselva - NINA Rapport 991. 46 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2601-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2385235
dc.description.abstractProsjektet ”Vänerlaksens fria gång” er et Interregprosjekt initiert av svenske og norske miljø-vernmyndigheter. Målsettingen med prosjektet er å utrede mulighetene for å styrke (svensk side) og reetablere (norsk side) bestanden av Vänerlaks i Klarälven og Trysil-/Femundselva. Siden tidlig på 1900-tallet er det totalt bygget 11 elvekraftverk i Klarälven og Trysilelva, ni på svensk side og to på norsk side. Ved de to norske er det konstruert fisketrapper, mens det ikke finnes tilsvarende løsninger ved noen av de svenske. Kraftverkene fremstår derfor i dag som absolutte hindre for oppvandrende fisk. Prosjektet har siden oppstarten i 2011 fokusert på bio-logiske, tekniske og juridiske aspekter i forhold til muligheter for å styrke og reetablere bestan-den av Klarälvslaks. Prinsipielt jobbes det i forhold til et perspektiv med kortsiktige og langsikti-ge løsninger. Hovedmålet på lang sikt er å reetablere frie vandringsveier mellom Vänern og gyteområdene på norsk side, både oppstrøms og nedstrøms, for henholdsvis gytefisk og smolt. De kortsiktige løsningene skal i dette perspektivet ivareta målsettingen om å reetablere lakse-produksjon på mest mulig av de opprinnelig lakseproduserende elvestrekninger i prosessen mot det langsiktige målet. Våren 2013 ble lakseparasitten Gyrodactylus salaris påvist i Vänern. I Norge har G. salaris medført betydelig dødelighet på laksunger i ville populasjoner siden midt på 1970-tallet. I dag er arten behandlet som en svært alvorlig patogen av Verdens Dyrehelseorganisasjon (OIE) og den er spesifikt omtalt i EU-lovverket. Formålet med denne rapporten har vært å gjennomføre en vurdering av sannsynlighet for spredning av parasitten fra Vänern- / Klarälvsvassdraget til laks på norsk side i Trysil- / Femundselva og videre til Atlantisk laks i Norge, primært som en følge av aktivitet i prosjektet ”Vänerlaksens fria gång”. I løpet av arbeidet med rapporten ble det gjort en ny påvisning av G. salaris, denne gangen nedenfor det øverste vandringshindret på svensk side i Klarälven. Dette innebærer i prinsippet at smittesonen inkluderer Vänern og elvene Gullspångsälven og Klarälven opp til Höljes. Risikoanalysen er gjennomført som en kvalitativ vurdering av sannsynlighet for spredning og effekter av eventuell spredning i henhold til retningslinjer gitt av verdens dyrehelseorganisasjon (OIE: Aquatic Animal Health Code). Påvisning av G. salaris i Vänern og Klarälven reiser viktige spørsmål både av praktisk og prin-sipiell art for forvaltningsmyndighetene. I risikoanalysen adresseres følgende spørsmål: - Hvilken betydning vil G. salaris ha for laksen i Vänern / Klarälven? - Hvilke konsekvenser ville en eventuell spredning ha for Atlantisk laks i Norge? - Hvilke spredningsveier finnes og hva er sannsynligheten for spredning via disse? - Hvilke tiltak bør og kan gjøres for å minimere sannsynligheten for spredning i forbindel-se med prosjektet «Vänerlaxens fria gång»? Risikoanalysen er lagt opp som en vurdering av to mulige spredningsscenarioer: spredning til Trysil- / Femundselva (laks og røye) og spredning til øvrige populasjoner av Atlantisk laks i Norge.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;991
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/991.pdf
dc.subjectrisikoanalysenb_NO
dc.subjectGyrodactylus salarisnb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectfiskesykdomnb_NO
dc.subjectVänernnb_NO
dc.subjectKlarälvennb_NO
dc.subjectTrysilelvanb_NO
dc.subjectFemundselvanb_NO
dc.titleRisiko for spredning av Gyrodactylus salaris fra Vänern og Klarälven til norske vassdrag ved reetablering av laks i Trysil- / Femundselvanb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-05T11:15:53Z
dc.source.pagenumber46 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1068898
dc.relation.projectFylkesmannen i Hedmark og Länsstyrelsen i Värmlandnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel