Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWestergaard, Kristine Bakke
dc.contributor.authorHagen, Dagmar
dc.contributor.authorBlumentrath, Stefan
dc.contributor.authorEvju, Marianne
dc.date.accessioned2014-12-05T11:13:57Z
dc.date.accessioned2016-04-11T09:53:32Z
dc.date.available2014-12-05T11:13:57Z
dc.date.available2016-04-11T09:53:32Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationWestergaard, K. B., Hagen, D., Blumentrath, S. & Evju, M. 2013. Kunnskapssammenstilling for flora og vegetasjon i nasjonalparkene Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør-Spitsbergen på Svalbard. – NINA Rapport 986. 97 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2596-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2384955
dc.description.abstractWestergaard, K. B., Hagen, D., Blumentrath, S. & Evju, M. 2013. Kunnskapssammenstilling for flora og vegetasjon i nasjonalparkene Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør-Spitsbergen på Svalbard. – NINA Rapport 986. 97 s. Sysselmannen på Svalbard skal lage forvaltningsplaner for nasjonalparkene Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør-Spitsbergen. I den forbindelsen har Sysselmannen behov for en kunnskapssammenstilling om flora og vegetasjon i områdene. I denne rapporten sammenstilles eksisterende tilgjengelig kunnskap om artsforekomster av karplanter, moser, lav og sopp, samt vegetasjon i de tre nasjonalparkene. Forskere fra mange land har besøkt områdene de siste 150-200 år, og den tilgjengelige kunnskapen om artsforekomster foreligger hovedsakelig som belegg og krysslister i norske herbarier, og som artslister i artikler, publiserte og upubliserte rapporter. I de tre nasjonalparkene er det til sammen registrert 16.000 artsforekomster. Det er flest forekomster av karplanter, en god del færre av moser og lav, og svært få registreringer av sopp. Tilgjengelig kunnskap om vegetasjon foreligger i grove vegetasjonskart, og i mer detaljerte beskrivelser og kart publisert i rapporter og artikler. For denne sammenstillingen er alle artsnavn sjekket for synonymer, og alle stedsnavn er kvalitetssikret, slik at kun aksepterte vitenskapelige navn og godkjente stedsnavn er brukt. Artsforekomster og vegetasjon knyttes til definerte lokaliteter innen geografiske delområder av hver nasjonalpark. Mange registreringer er svært dårlig kartfestet, og ofte bare grovt angitt til en lokalitet eller et større geografisk område. En omfattende prosess med datavask av stedfesting og digitalisering av lokaliteter har gjort det mulig å presentere felles artslister for til sammen 885 lokaliteter. Alle originale og bearbeidete data er samlet i en database, og alle data framstilles på kart i vedlagte Shape-filer. Forekomstene av rødlistede og sjeldne arter omtales i tekst og visualiseres på kart. I Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark er det registrert 149 taksa karplanter, hvorav 23 er rødlistet (3388 registreringer), 315 taksa moser (4318 registreringer), 353 taksa lav (2197 registreringer) og 55 taksa sopp (358 registreringer). Vegetasjonen i flere mindre områder er beskrevet i litteraturen, og sårbarhetsvurderinger er gjort for 18 lokaliteter. Områdene rundt de varme kildene i Bockfjorden skiller seg ut som godt inventerte, og av høy verdi basert på kriterier om tilstedeværelse av rødlistearter, sjeldne arter, artsmangfold og rødlistet naturtype. Flora og vegetasjon i Forlandet nasjonalpark er jevnt over dårlig undersøkt. Det er registrert 93 taksa karplanter hvorav 9 er rødlistet (840 registreringer), 49 taksa moser (74 registreringer), 80 taksa lav (145 registreringer), og bare 8 taksa sopp (11 registreringer). Det finnes svært lite informasjon om vegetasjonen på Forlandet. To lokaliteter er sårbarhetsvurdert. I Sør-Spitsbergen nasjonalpark er det registrert 128 taksa karplanter hvorav 13 er rødlistet (2066 registreringer), 116 taksa moser (370 registreringer), 256 taksa lav (1159 registreringer), og 50 taksa sopp (117 registreringer). Det finnes stedvis god informasjon om flora og vegetasjonen i nasjonalparken. Ingen lokaliteter er sårbarhetsvurdert. Det er et stort kunnskapsbehov innen alle fire artsgrupper om forekomst og utbredelse av arter og vegetasjonsutforming i de tre nasjonalparkene. Mye av kunnskapen vi har er fragmentarisk, overfladisk, gammel og usystematisk. Det gjøres per i dag ingen overvåkning av endringer i artsmangfold eller vegetasjon innen nasjonalparkene Kunnskapsbasert forvaltning knyttet til effekter av ferdsel stiller krav til kunnskap om sårbarhet og artsmangfold for enkeltlokaliteter.nb_NO
dc.description.abstractWestergaard, K. B., Hagen, D., Blumentrath, S. & Evju, M. 2013. Knowledge status of flora and vegetation in the national parks Nordvest-Spitsbergen, Forlandet and Sør-Spitsbergen in Svalbard. – NINA Report 986. 97 pp. The Governor of Svalbard is making management plans for the national parks Nordvest-Spitsbergen, Forlandet and Sør-Spitsbergen, and needs an overview of the existing knowledge on flora and vegetation in these areas. In this report we summarize species occurrences of vascular plants, bryophytes, lichens, and fungi, in addition to vegetation in the three national parks. Researchers from many countries have visited the areas during the last 150-200 years, and available knowledge on species occurrences are mainly vouchers and species lists in Norwegian herbaria, and species lists in papers, published and unpublished reports. A total of 16.000 species occurrences are registered within the national parks, of which most are vascular plants, fewer are bryophytes and lichens, and very few are fungi. Available knowledge on vegetation is published in vegetation maps on a coarse scale, and in more detailed descriptions and maps in published reports and papers. In order to use only accepted scientific names and place names, all species names are checked for synonyms, and all place names are checked and updated. Species occurrences and vegetation are linked to defined localities within geographical subregions of each national park. The location of many registrations is bad or only given as a coarse locality or a larger geographical area. A comprehensive process of adapting locations and digitalizing localities has enabled a common presentation of species lists for 885 localities. All original and adapted data are assembled in a database, and all data are presented on maps in the Shape-files included. The occurrences of redlisted and rare species are highlighted in the text and on the maps. In Nordvest-Spitsbergen national park, there are 149 vascular plants taxa, of which 23 are red-listed (3388 registrations), 315 bryophyte taxa (4318 registrations), 353 lichen taxa (2197 registrations), and 55 fungi taxa (358 registrations). The vegetation of several smaller areas is described, and vulnerability assessments have been done for 18 localities. The areas around the warm springs in Bockfjorden stand out as well studied, and of high value based on criteria concerning the presence of red-listed and rare species, number of species, and a red-listed nature type. The knowledge on flora and vegetation in Forlandet national park is poor. There are 93 vascular plant taxa, of which 9 are red-listed (840 registrations), 49 bryophyte taxa (74 registrations), 80 lichen taxa (145 registrations), and only 8 fungi taxa (11 registrations). There is very little available information on vegetation in Forlandet, and vulnerability assessments have been done for two localities. In Sør-Spitsbergen national park, there are registrations of 128 vascular plant taxa, of which 13 are red-listed (2066 registrations), 116 bryophyte taxa (370 registrations), 256 lichen taxa (1159 registration), and 50 fungi taxa (117 registrations). The vegetation for some areas is well described in literature. No vulnerability assessments of localities have been done. There is a great need for more knowledge within all four species groups on the occurrence and distribution of species, and on vegetation in the national parks. Present knowledge is fragmentary, superficial, old and unsystematic. Currently, there is no surveillance of changes in species diversity or vegetation within the national parks. A knowledge-based management regarding the effects of human traffic demands knowledge of site-specific vulnerability and species diversity.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;986
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/986.pdf
dc.subjectSvalbardnb_NO
dc.subjectNordvest-Spitsbergen nasjonalparknb_NO
dc.subjectForlandet nasjonalparknb_NO
dc.subjectSør-Spitsbergen nasjonalparknb_NO
dc.subjectfloranb_NO
dc.subjectvegetasjonnb_NO
dc.subjectrødlistearternb_NO
dc.subjectkunnskapnb_NO
dc.subjectforvaltningsplannb_NO
dc.subjectnational parksnb_NO
dc.subjectvegetationnb_NO
dc.subjectred list speciesnb_NO
dc.subjectstatus of knowledgenb_NO
dc.titleKunnskapssammenstilling for flora og vegetasjon i nasjonalparkene Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør-Spitsbergen på Svalbardnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-05T11:13:58Z
dc.source.pagenumber97 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1068921
dc.relation.projectNorsk polarinstituttnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel