Show simple item record

dc.contributor.authorReitan, Ole
dc.date.accessioned2014-12-05T09:47:04Z
dc.date.accessioned2016-04-04T13:15:12Z
dc.date.available2014-12-05T09:47:04Z
dc.date.available2016-04-04T13:15:12Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationReitan, O. 2013. Søk etter døde fugler i Smøla vindpark 2012 – årsrapport. - NINA Rapport 925. 25 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2529-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383808
dc.description.abstractDenne rapporten presenterer søkene etter døde fugler i Smøla vindpark i 2012, og funn-resultatene, og sammenlikner disse med årene 2006-2011. Det gis også en kortfattet oversikt over utfordringer knyttet til søk etter kollisjonsdøde fugler, samt testing av om det er turbiner som er over- eller underrepresentert i forhold til en tilfeldig fordeling av døde ørner, både for 2012 og alle tidligere år. I 2012 ble det utført søk ved alle turbinene seks ganger, fire ganger om våren (6.-8. mars, 12.-14. april, 29. april – 1. mai, og 21.-23. mai) og to ganger om høsten (29.-30. august og 14.-15. november). I tillegg er det utført 112 turbinsøk ved utvalgte turbiner første uka i mai, som et eget NINA-prosjekt. På våren ble det gjort totalt 376 turbinsøk i mars-mai 2012, en økning sammenliknet med 203 i 2011. I hvert av årene 2007-2010 varierte totalt antall enkeltturbinsøk i vårperioden mars-15. juni mellom 359 og 473. Våren 2012 var derfor totalt antall søk nesten på nivå med 2007-2010 (bortsett fra at siste del av mai og juni manglet). Om høsten ble det gjort 136 enkeltturbinsøk i 2012. Tilsvarende antall søk ble gjort i 2011, det vil si ca. 60 % av søkeinnsatsen i hvert av årene 2006-2010 i månedene september-oktober. Ved alle søk i 2012 ble 65-68 vindturbiner søkt i løpet av to-tre dager. Rutinene hver søkedag, ved hver turbin og ved funn av død fugl var identisk med tidligere år. Alle fugler som ble funnet ble innsamlet i sin helhet, for seinere undersøkelse. Alle funn av ørner blir meldt til Statkraft på funndagen. Totalt ble det i 2012 registrert 21 døde fugler under vindturbiner, 15 døde i mars-mai og seks i august-september. Av de 21 fuglene var det seks døde havørner. Tre ble funnet som kolli-sjonsdøde ørner i mars-mai, og tre hadde kollidert mellom slutten av mai og august. To havør-ner var voksne, én i sitt første leveår, og resten sub-adulte (det vil si mellom 1 og 5 år). Utenom havørnene ble det funnet 7 andre arter; 1 kongeørn, 7 liryper, 2 kråker, 2 enkeltbekka-siner, og 1 hver av ravn, svartbak og rødvingetrost. Søkene var fokusert på å finne ørn. Det ble totalt i 2012 gjort 40 % mer turbinsøk i vindparken enn i 2011, og med 25 % flere funn under søk og totalt 40 % flere funn uansett funnmetode. Dataene fra 2012 forsterker resultater fra 2011, det vil si at fugler forsvinner raskere etter kollisjon enn tidligere antatt i BirdWind. Det kan være mange grunner til forsvinningen; fugler blir oppdelt i kollisjonen, og delene fraktes bort av bl.a. havørn og ravn, og spises parallelt av både insekter og fugler, og nedbrytes av bakterier og sopp, Dette innebærer at antall funn avhenger av søkeinnsatsen både årlig og in-nenfor våren. To av de seks havørnene hadde kollidert den dagen det ble søkt eller dagen forut (altså på de 21 søkedagene). Resultatene i 2012 forsterker resultatene fra 2011, at presi-sjon og sikkerhet i overvåking av dødelighet i turbinene øker med søkeinnsats særlig i sårbare perioder i mars-mai og august-september.. De seks døde ørnene ble funnet på seks ulike turbiner, tre av dem uten tidligere registrerte kol-lisjoner, som forsterker resultatene fra tidligere år at kollisjoner kan skje på hvilken som helst turbin, og også i 2012 er det stokastisk (tilfeldig) hvilke turbiner som ørnene kolliderer med, som i alle tidligere år.nb_NO
dc.description.abstractThis report describes the searches for dead birds in the Smøla wind-power plant area (SWPPA) in 2012, and compares the results of the dead birds found with 2006-2011. Included are also a brief description of some challenges in searches for dead birds because of collisions with turbines, and examination of whether the turbine distribution of the dead eagles in 2012 follow a stochastic (random) distribution as in all the previous years. In 2012, searches were carried out at all turbines six times, using a dog, four in the spring (6-8 March, 12-14 April, 29 April – 1 May, 21-23 May) and two in autumn (29-30 August, 14-15 November). In addition, 112 turbine searches were carried out at 16 selected turbines the first week in May, as a separate NINA-project. In March–May a total of 376 turbine searches were performed, an increase from 203 in 2011. In each of the years 2007-2010, the total numbers of turbine searches in the spring (March - 15 June) varied between 359 and 473. In spring 2012 the total number of searches was therefore nearly as high as 2007-2010, except for the last part of May and June. In autumn 2012 a total of 136 turbine searches were performed. The same numbers of searches were carried out in 2011, i.e. about 60 % of the search effort in the years 2006-2010 in the months September-November. At the searches in 2012 all 65-68 turbines were searched in two-three days. The field work routines in 2012 were identical as in previous years. both during each search day, at each turbine, and when a dead bird was found. Each dead bird discovered was collected as complete as possible, for later examinations. All dead eagles were reported to Statkraft on the day of discovery. In total 15 dead birds were found beneath wind turbines in the six searches in 2012, 11 in March-May, and four in August and November. In addition, six birds were found outside the searches. Among the 21 dead birds there were six dead white-tailed eagles. Three were found as collision victims in March-May, and three were victims between the end of May and August. Two white-tailed eagles were adults, one was in its first year, and three were sub-adults (i.e. between one and five years old). Besides the white-tailed eagles, seven other species were recorded; one golden eagle, seven willow ptarmigans, two hooded crows, two common snipes, and one of each of raven, greater black-backed gull, and redwing. The searches were focused on finding eagles. There was in total in 2012 carried out 40% more turbine searches in the SWPPA compared with 2011, and with 25 % more dead birds found in the searches and in total 40% more dead birds found irrespective of method of discovery. The data strengthen the results from 2011; i.e. birds disappear faster after collision than earlier supposed in the BirdWind project (Bevanger et al. 2011). There may be many causes to the disappearing; e.g. birds cut in several pieces in the collision, and the pieces carried away by eagles, raven, etc. and in parallel scavenged by insects and birds, and decomposed by bacteria and fungus. This implies that the numbers of discovered dead birds therefore depend on the total search effort in each year, both for the whole year and in spring. Two of the six white-tailed eagles were collision victims on the day for search (i.e. in the 21 search days). The results in 2012 strengthen the results from 2011 that a high search effort especially in the vulnerable periods in spring and autumn is important for the precision and the reliability of the monitoring of mortality in turbines. The six dead eagles were found at six turbines, three of them without previously recorded collisions, strengthening the results from the previous years that collisions may occur on all turbines. There was in 2012 a stochastic distribution of collision turbines, as in all previous years.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;925
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/925.pdf
dc.subjectSmøla vindparknb_NO
dc.subjectMøre og Romsdalnb_NO
dc.subjectsøk etter døde fuglernb_NO
dc.subjecthundesøknb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectSmøla win-power plant areanb_NO
dc.subjectsearches for dead birdsnb_NO
dc.subjectdog searchesnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.titleSøk etter døde fugler i Smøla vindpark 2012 – årsrapportnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-05T09:47:05Z
dc.source.pagenumber25 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1033469
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record