Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBolstad, Geir Hysing
dc.contributor.authorUgedal, Ola
dc.date.accessioned2015-10-02T07:52:09Z
dc.date.accessioned2016-04-04T12:48:50Z
dc.date.available2015-10-02T07:52:09Z
dc.date.available2016-04-04T12:48:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationBolstad, G. H. & Ugedal O. 2015. Vurdering av Langvatn kraftverk som et potensielt vandringshinder for laks og sjøaure i Ranaelva. NINA Rapport 1180. 28 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2808-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383791
dc.description.abstractLangvatn kraftverk har utløp i munningsområdet til Ranaelva. Vannføringen gjennom dette kraft-verket er ofte større enn i Ranaelva i perioden når anadrome laksefisk vandrer opp i elva. Kraft-verket er derfor et potensielt vandringshinder for anadrome laksefisk, hvis fisken tiltrekkes vann-føringen fra kraftverket og dermed forsinkes i oppvandringen i elva. Etter oppdrag fra Statkraft Energi AS har Norsk institutt for naturforskning (NINA) foretatt en statistisk analyse av fangst-statistikk for å belyse dette spørsmålet. Det er i utgangspunktet vanskelig å avgjøre om og i hvor stor grad et potensielt vandringshinder påvirker oppvandringen til sjøvandrende laksefisk i et vassdrag ved bruk av fangststatistikk, men om produksjonsvannføringen til Langvatn kraftverk har hatt vesentlig betydning for oppvandringen av laks og sjøaure i Ranaelva forventet vi at dette også skulle påvirke fangstene i vassdraget. I den statistiske analysen ble det tatt utgangspunkt i rapporterte daglige fangster av laks og sjøaure for årene 2008 - 2014. De statistiske modellene ble bygd rundt en generalisert additiv modell (GAM). Dette ble gjort for å kontrollere for tidsmessige endringer i fangst gjennom se-songen. Hovedvariablene, som var ulike mål på produksjonsvannføringen ved Langvatn kraft-verk, ble modellert som lineære effekter på toppen av denne modellen. I tillegg inkluderte de statistiske modellene lineære tilleggsvariabler, for å kontrollere for andre faktorer som kunne tenkes å påvirke fangsten. Denne analysen viser at produksjonsvannføringen til Langvatn kraftverk hadde en negativ effekt på dagsfangst av laks hvis vannføringen gjennom kraftverket var stor i forhold til vannføringen i elva. Dette kan tyde på at Langvatn kraftverk virker som et vandringshinder, i den forstand at det forsinker oppvandringen av laks når det går mye vann gjennom kraftverket i forhold til i elva. Samtidig hadde mengden vann gjennom Langvatn kraftverk i dagene før en positiv effekt på dagsfangst av både laks og sjøaure, og påvirket slik sett sannsynligvis oppgangen av fisk i elva positivt. Vannføringen gjennom Langvatn kraftverk er ofte den dominerende kilden til ferskvanns-tilførsel innerst i Ranafjorden, og det er derfor mulig at den positive sammenhengen mellom fangstene i elva og driften av kraftverket er et uttrykk for at oppvandringen i elva påvirkes positivt av generelt stor ferskvannstilførsel i munningsområdet. Den positive sammenhengen mellom fangster i elva og vannføring gjennom Langvatn kraftverk gjør at det synes lite sannsynlig at kraftverket er et vandringshinder som vesentlig forsinker oppvandringen i elva. For å konkludere med sikkerhet på spørsmålet om Langvatn kraftverk påvirker vandringsmønsteret til laks og sjø-aure anbefaler vi at andre metoder, som telemetri, tas i bruk. I de siste årene er det gjennomført kortvarige stans av Langvatn kraftverk etter henvendelse fra Rana laksefiskeforening ved tre anledninger for å stimulere til oppgang av laks i elva. Disse tre stansene ser ikke ut til å ha hatt vesentlig betydning for fangstene av laks de påfølgende dagene. Mo i Rana, Rana, Nordland, Ranaelva, Langvatn kraftverk, vandringshinder, laks, sjøaure, vassdragsregulering, fangststatistikknb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1180
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2015/1180.pdf
dc.subjectMo i Rananb_NO
dc.subjectRananb_NO
dc.subjectNordlandnb_NO
dc.subjectRanaelvanb_NO
dc.subjectLangvatn kraftverknb_NO
dc.subjectvandringshindernb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectsjøaurenb_NO
dc.subjectvassdragsreguleringnb_NO
dc.subjectfangststatistikknb_NO
dc.titleVurdering av Langvatn kraftverk som et potensielt vandringshinder for laks og sjøaure i Ranaelvanb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-10-02T07:52:09Z
dc.source.pagenumber28 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1277931
dc.relation.projectAndre: Statkraft Energi ASnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel