Show simple item record

dc.contributor.authorGundersen, Vegard
dc.contributor.authorNerhoel, Ingrid
dc.contributor.authorWold, Line Camilla
dc.contributor.authorMortensen, Arne J.
dc.date.accessioned2014-12-05T10:32:24Z
dc.date.accessioned2016-04-01T10:38:27Z
dc.date.available2014-12-05T10:32:24Z
dc.date.available2016-04-01T10:38:27Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationGundersen, V., Nerhoel, I., Wold, L. C. & A. J. Mortensen. 2013. Ferdsel i Snøhettaområdet – Del 2. Fokusområder og lokaliteter- NINA Rapport 934. 133 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2538-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383545
dc.description.abstractDenne rapporten oppsummerer data fra lokaliteter og fokusområder i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og tilgrensende villreinområder. Datagrunnlaget er samlet inn fra feltobservasjoner, automatiske tellere og spørreundersøkelser i felt i hele villreinområdet, Snøhetta vest og Snøhetta øst, med et hovedfokus på nasjonalparken og Hjerkinnområdet. Hovedformålet med rapporten er å dokumentere data på ferdsel i perioden 2009-2012. Ferdsel er målt på lokalitetsnivå. Noen lokaliteter inkluderer både tellere og spørreundersøkelser, og noen bare en av delene. Til sammen er det målt ferdsel i 37 lokaliteter. De fleste lokalitetene er i tilknytning til innfallsporter til Dovrefjell-Sunndalsfjella-området (DS-området), noen inne i fjellet. For hver enkelt lokalitet er det gjort en detaljert beskrivelse av; stedet og tidligere undersøkelser, datafangst, resultater og oppsummering. Tellerdata er angitt på dagnivå i de sesongene og i de årene det er målt. I tillegg er det angitt totaltall for sesong/år og trendlinje som viser intensiteten gjennom sesongen. På lokalitetsnivå er det angitt en svarprofil fra de som har svart på spørreundersøkelsene, og som blant annet inkluderer: antall svar, og andeler av norske, førstegangsbesøkende, dagstur, organisert tur, på sti og ønsket om tilrettelegging. Denne svarprofilen angir da noen typiske trekk for den enkelte lokalitet knyttet til de besøkende. Nedtegnelse av turruter i den enkelte lokalitet og data fra tellerne er brukt for å utarbeide intensitetskart over ferdselen i DS-området og Hjerkinnområdet mer i detalj. Til slutt er det gitt oppsummerende beskrivelser av alle lokalitetene samlet, både når det gjelder tellerdata og svarprofiler. Det er gjennomført ferdselsundersøkelser med ytterligere detaljeringsnivå i 8 fokusområder. Disse områdene inkluderer studier innen feltobservasjon, GPS-metodikk og tolkning av sekundære data. Det er store forskjeller mellom lokalitetene og fokusområdene i DS-området, og denne type kunnskap er av avgjørende betydning når man skal angi effekten av ferdsel på villrein og i de tilfeller forvaltningen ønsker å gjøre noe med situasjonen og foreslå avbøtende tiltak. Noen lokaliteter er dominert av turister som kommer langvegs fra, som er der for første gang og som ønsker at området er tilrettelagt for bruk gjennom merkede stier, informasjon, turisthytter og enkle tilretteleggingstiltak i terrenget. Andre lokaliteter er dominert av lokalbefolkningen og/eller hyttefolk og som inkluderer nordmenn bosatt lokalt og som bruker fjellet til en dagstur eller til å jakte, fiske og høste av naturen. automatiske tellere, GPS, Dovre, nasjonalpark, turister, friluftsliv, automatic counter, recreation, tourists, National park, Opplandnb_NO
dc.description.abstractThis report sums up data from localities and focal areas in the Dovrefjell-Sunndalsfjella national park inclusive the surrounding wild reindeer range. The data is sampled by different methods including field observation, automatic counters and surveys in the whole area, altogether the two wild reindeer areas, Snøhetta west and Snøhetta east, including main focus on the case area Hjerkinn. The main topic of the report is to document monitored data on the spatial, temporal and characteristics of use of the area in the period from 2009 to 2012. The use of the area is measured on the level of locality. Some localities include both automatic counter(s) and surveys, some only one of these methods. Altogether 37 localities are measured. Most localities are represented by the main entrances to the area, some further inside the mountain area. Detailed descriptions of the data from each locality are presented, including characteristic of the place, methods used, results and summary. Data from the counters are presented on day level in the period it has been in use, in addition to sum-counts and trends in data for each season and year. Data from surveys have been used to give each locality a userprofile, including number of respondents, percent Norwegian, percent first time visiting, percent daytrip, percent organized trip, percent on/off marked paths and percent different purism classes. This profile gives some overall typical characteristics of the user of each locality. To describe the spatial intensity of use in each locality, we asked the respondents to draw down their routes on map. In focal areas we have done additional studies including supplements of counters, GPS tracking of visitors and in detailed field observations. We have identified differences and similarities between the diverse localities and focal areas, and this kind of knowledge is crucial to test out impacts on wild reindeer in the area and to suggest measurements to manage the visitors for reducing the impact. For example, some of the localities are characterized by the presence foreign or long distance tourists who are visiting the area for the first time and hence request facilities like marked paths, information about the opportunities, tourists cabins and different close-to-nature facilities along the path. In contrast, other localities are mostly used by local people who come for subsistence harvesting (angling, hunting, berry picking) or enjoy daytrips of walking in the area.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;934
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/934.pdf
dc.subjectDovrenb_NO
dc.subjectnasjonalparknb_NO
dc.subjectautomatiske tellerenb_NO
dc.subjectGPSnb_NO
dc.subjectfriluftslivnb_NO
dc.subjectturismenb_NO
dc.subjectnational parknb_NO
dc.subjectautomatic counternb_NO
dc.subjectrecreationnb_NO
dc.subjecttourismnb_NO
dc.titleFerdsel i Snøhettaområdet – Del 2. Fokusområder og lokaliteternb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-05T10:32:24Z
dc.source.pagenumber133 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1017357
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record