Show simple item record

dc.contributor.authorGjershaug, Jan Ove
dc.contributor.authorØdegaard, Frode
dc.contributor.authorStaverløkk, Arnstein
dc.contributor.authorDahle, Sondre
dc.date.accessioned2014-12-05T09:18:47Z
dc.date.accessioned2016-03-31T07:53:10Z
dc.date.available2014-12-05T09:18:47Z
dc.date.available2016-03-31T07:53:10Z
dc.date.issued2013-12
dc.identifier.citationGjershaug, J. O., Ødegaard, F., Staverløkk, A. & Dahle, S. 2013 – Kartlegging av slåttehumle, kløverhumle, bakkehumle og lundgjøkhumle i 2013. NINA Rapport 997. 36 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2607-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383244
dc.description.abstractDet gis en oppsummering av arbeidet med kartlegging av de rødlistede artene slåttehumle Bombus subterraneus, kløverhumle Bombus distinguendus, bakkehumle Bombus humilis og lundgjøkhumle Bombus quadricolor i 2013. Det er søkt etter disse artene i fylkene Vestfold, Buskerud, Telemark, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Slåttehumle (CR) ble til tross for mye leiting ikke gjenfunnet i Vestfold i 2013. Slåttehumle ble heller ikke funnet på noen andre lokaliteter i de undersøkte fylkene. Kløverhumle (EN) ble funnet på tre av de undersøkte lokalitetene. En dronning med pollen i pollenkurvene ble sett, fanget og fotografert i et blomsterbed på Himberg i Sandefjord kommu-ne i Vestfold 28. juni og 30. juni 2013. Dette området er godt undersøkt gjennom flere år, og det er tvilsomt om det er noen bestand av betydning i området. Minst fem dronninger av kløverhumle og et bol ble registrert i Rinnleiret naturreservat i Le-vanger kommune i Nord-Trøndelag 3. juli 2013. Funnene ble gjort på en kløvereng på en stabi-lisert sanddyne nær sjøen. Nesten hele kløverenga (ca 90 %) ble slått med gressklippertraktor ca 20. juli, som del av bekjempelsen av rynkerose i naturreservatet. En kløverhumle ble også observert 15. august 2013 under humletaksering i et naturindekstransekt langs en veikant ved Haugen i Levanger kommune. Dette funnstedet ligger ca 2,8 km fra Rinnleirelokaliteten og til-hører trolig samme bestand. Bakkehumle (VU) ble funnet på 45 lokaliteter i 2013, fordelt på fylkene Vestfold, Telemark og Buskerud. Lundgjøkhumle (DD) ble ikke registrert på noen av de undersøkte lokalitetene i 2013, tiltross for at det var stort fokus på å finne arten seint i sesongen da den erfaringsmessig er lettest å finne. Det ble leitet på gamle kjente lokaliteter i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane uten å finne arten. Humler, Bombus, Bombus subterraneus, Bombus distinguendus, Bombus humilis, Bombus quadricolor, slåttehumle, kløverhumle, bakkehumle, lundgjøkhumle, kartlegging, Vestfold, Telemark, Bus-kerud, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Bumble bees, mapping, Norwaynb_NO
dc.description.abstractHere we give a summary of the mapping activities of the red listed species Bombus subterraneus, Bombus distinguendus, Bombus humilis and Bombus quadricolor in 2013. It was searched for these species in the counties Vestfold, Buskerud, Telemark, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag and Nord-Trøndelag. Bombus subterraneus (CR) was in spite of much searching not found in Vestfold in 2013. It was not found on any other localities in the investigated counties. Bombus distinguendus (EN) was found on three of the investigated localities. One queen with pollen in the pollen baskets was seen, caught and photographed in a flower bed in Himberg in Sandefjord in Vestfold on June 28 and June 30 2013. This area has been well investigated during many years, and it is doubtful if there is any population in this area. At least five queens of Bombus distinguendus and one nest was found at Rinnleiret nature reserve in Levanger in Nord-Trøndelag on July 3 2013. The records was done on a clover meadow on a stabilized dune near the sea. Almost the whole clover meadow (ca 90 %) was cut with tractor grass cutter about July 20 as part of the fight against Rosa rugulosa in the nature reserve. One individual of Bombus distinguendus was also observed on August 15 under bumble bee monitoring in a nature index transect along a road side near Haugen in Levanger. This locality is about 2,8 km from the Rinnleire locality and belong probably to the same population. Bombus humilis (VU) was found in 45 localities in 2013, in the counties Vestfold, Telemark and Buskerud. Bombus quadricolor (DD) was not found in any of the investigated localities in 2013 in spite there was much focus on finding the species late in the season when it should be easiest to find. It was searched for it on old known localities in Rogaland, Hordaland and Sogn og Fjordane without success.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;997
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/997.pdf
dc.subjecthumlernb_NO
dc.subjectBombusnb_NO
dc.subjectBombus subterraneusnb_NO
dc.subjectBombus distinguendusnb_NO
dc.subjectBombus humilisnb_NO
dc.subjectBombus quadricolornb_NO
dc.subjectslåttehumlenb_NO
dc.subjectkløverhumlenb_NO
dc.subjectbakkehumlenb_NO
dc.subjectlundgjøkhumlenb_NO
dc.subjectkartleggingnb_NO
dc.subjectVestfoldnb_NO
dc.subjectTelemarknb_NO
dc.subjectBuskerudnb_NO
dc.subjectAust-Agdernb_NO
dc.subjectVest-Agdernb_NO
dc.subjectRogalandnb_NO
dc.subjectHordalandnb_NO
dc.subjectSær-Trøndelagnb_NO
dc.subjectNord-Trøndelagnb_NO
dc.subjectbumble beesnb_NO
dc.subjectmappingnb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.titleKartlegging av slåttehumle, kløverhumle, bakkehumle og lundgjøkhumle i 2013nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-05T09:18:48Z
dc.source.pagenumber36 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1123822
dc.relation.projectFylkesmannen i Oslo og Akershusnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record