Show simple item record

dc.contributor.authorBendiksen, Egil
dc.date.accessioned2014-12-05T09:07:43Z
dc.date.accessioned2016-03-31T07:46:35Z
dc.date.available2014-12-05T09:07:43Z
dc.date.available2016-03-31T07:46:35Z
dc.date.issued2013-05
dc.identifier.citationBendiksen, E. 2013. Registrering av biologisk mangfold i Rindal kommune (Møre og Romsdal). - NINA Rapport 626, 229 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2205-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383239
dc.description.abstractTidligere naturtypekartlegging av Rindal kommune er supplert med 58 nye lokaliteter (inkludert 4 som er registrert i andre sammenhenger), som er kartfestet, beskrevet og verdiklassifisert. I tillegg er 9 lokaliteter fra den første naturtypekartleggingen tilleggsundersøkt og eventuelt re-vurdert med hensyn til verdi. Noen av disse var bare antydet som potensielt verdifulle fra tidli-gere. Til sammen er det i denne rapporten dermed beskrevet 67 naturtypelokaliteter. Samlet sett vurderes det tidligere datasettet som middels til ganske godt, skjønt større delom-råder nærmest manglet kartlegging, som følge av begrensete ressurser. Det gjaldt særlig de næringsrike grønnstein-/grønnskiferområdene mellom Romundstadbygda og Rindalsskogen. Lokalitetene som er beskrevet her, er fordelt på 13 lokaliteter med verdi A, 30 med verdi B og 24 med verdi C. Av disse er 10 bekkekløfter, ca 30 fra skogsmiljø og 17 ulike typer myr, mest rikmyr. Med et forbehold for noe ulike grenser og hvorvidt et areal betraktes som en eller flere naturty-pelokaliteter i de to undersøkelsene, er det nå kjent 125 verdifulle naturtypelokaliteter i Rindal kommune. Det reelle tallet er utvilsomt høyere. I tillegg til presentasjon av naturtypelokalitetene er det gitt en samlet oversikt over karplanter og sopp i kommunen. Det er dessuten gitt en analyse av soppfloraen i denne vestlige utpost av naturlig granskog, med sammenlikning av Rindal og mer sentrale granskogsområder og en sammenlikning mot plantefelter av gran utenfor treslagets naturlige utbredelsesområde vest i kommunen. Det er til sammen observert 111 rødlistearter i kommunen. Her er følgende organismegrupper inkludert: Fugl (43), karplanter (21), sopp (26), lav (9), moser (2), insekter (3), amfibier (2), fisk (1), bløtdyr (1) og pattedyr (3). For rødlistete naturtyper er tallet 11. Det er til nå registrert 527 arter av karplanter og 842 av sopp i Rindal.nb_NO
dc.description.abstractEarlier mapping of nature types in the municipality of Rindal is supplemented with 58 new localities (including 4 which are recorded in other connections), which are mapped, described and classified concerning nature value. In addition 9 localities from the first mapping project are investigated in more detail and evaluated for the second time. Some of them were previously only indicated as potentially valuable. Consequently, 67 nature type localities are described in total in this report. The data set from the earlier mapping is overall considered to be rather good, although some larger areas almost lack mapping, resulting from limited resources. Especially relevant in this connection are the nutrient rich areas on bedrocks of greenstone/ green schists between Romundstadbygda and Rindalsskogen. Of the localities which are described here, 13 have nature value A, 30 value B, and 24 value C. Of these, 10 are river gorges, 30 forest localities and 17 different kinds of mires, mostly rich mires. Except for somewhat different boundaries and whether an area is considered as one or more nature type localities in the two studies, 125 nature type localities are now known in the municipality of Rindal. The real number is undoubtedly higher. In addition to the presentation of the nature type localities, vasculars and fungi found in the municipality are presented. Besides, an analyse is given of the funga in this western outpost of natural spruce forest, with a comparison of Rindal with more central spruce forest areas and a comparison with plantations of spruce outside of the natural distribution area of the tree species in the western part of the municipality. In total, 111 red listed species have been recorded in the municipality. The following groups are included: Birds (43), vascular plants (21), fungi (26), lichens (9), bryophytes (2), insects (3), amphibia (2), fish (1), molluscs (1) and mammals (3). For red listed nature types the number is 11. So far, 527 vascular plant species and 842 fungal species are recorded, totally.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;626
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/626.pdf
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectMøre og Romsdalnb_NO
dc.subjectRindalnb_NO
dc.subjectbiologisk mangfoldnb_NO
dc.subjectnaturtypernb_NO
dc.subjectfloranb_NO
dc.subjectfunganb_NO
dc.subjectkvalitetssikringnb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectbiological diversitynb_NO
dc.subjectnature typesnb_NO
dc.subjectquality assurancenb_NO
dc.titleRegistrering av biologisk mangfold i Rindal kommune (Møre og Romsdal)nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-05T09:07:44Z
dc.source.pagenumber229 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1038783
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record