Show simple item record

dc.contributor.authorJensen, Arne J.
dc.contributor.authorBerg, Marius
dc.contributor.authorBremset, Gunnbjørn
dc.contributor.authorFinstad, Bengt
dc.contributor.authorHavn, Torgeir
dc.contributor.authorJensås, Jan Gunnar
dc.date.accessioned2016-03-29T10:39:22Z
dc.date.available2016-03-29T10:39:22Z
dc.date.issued2016-03-29
dc.identifier.isbn978-82-426-2896-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2382810
dc.description.abstractArne J. Jensen, Marius Berg, Gunnbjørn Bremset, Bengt Finstad, Torgeir Havn og Jan Gunnar Jensås. 2016. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2015. - NINA Rapport 1249. 52 s. Formålet med denne undersøkelsen er å overvåke utviklingen av bestandene av laks og sjøørret i Auravassdraget. Rapporten gir primært resultater fra 2015, men inkluderer også eldre data der det er hensiktsmessig. Resultatene danner grunnlag for å evaluere tiltak som gjennomføres som kompensasjon for negative effekter av de tre store kraftutbyggingene som har berørt vassdragets nedbørfelt (i 1953, 1962 og 1975). Vann ble ført bort fra vassdraget i alle tre tilfellene, og middelvannføringen ved utløpet av Eikesdalsvatnet er nå 44 % av den opprinnelige. Reguleringene førte til at bestandene av laks og sjøørret gikk kraftig tilbake. For å kompensere for dette, har regulanten pålegg om årlig utsetting av 50 000 laksesmolt og 2500 sjøørretsmolt i vassdraget. Undersøkelsene i 2015 har bestått av følgende hovedelementer: 1) Fangst av utvandrende smolt for å beregne utvandringstidspunkt og naturlig produksjon av smolt, 2) Analyse av skjellprøver av voksen laks og sjøørret fra sportsfisket, 3) Registrering av gytefisk i Eira og Aura, 4) Kvantitativt elfiske etter ungfisk på utvalgte prøveflater i Eira og Aura, og 5) Overvåking av skjulkapasitet og ungfisktetthet på to prøveflater i Eira der det er utført habitatforbedrende tiltak (fjerning av finsubstrat for å øke skjulmulighetene for større laks- og ørretunger). I 2015 ble det estimert en naturlig produksjon på 31 534 smolt av laks i vassdraget, men tallet er svært usikkert fordi usikkerheten i estimatet var stort. Produksjonen har tidligere variert mel-lom 14 192 og 20 675 individ, med unntak av 2007, da antallet ble estimert til 30 476. Median-tidspunktet for utvandring av laksesmolt har de fleste år ligget mellom 13. og 20. mai. Andelen oppdrettslaks basert på skjellprøver innsamlet i løpet av fiskesesongen 2015 var 0,9 %. Når en ser bort fra rømt oppdrettslaks, så bestod 59% av laksefangsten i 2015 av utsatt fisk fra Statkrafts settefiskanlegg, mens resten var naturlig produserte individer. På slutten av 1980-tallet var andelen utsatt laks under 20 %. Siden har den steget betydelig, og har i alle år siden 2000 (unntatt 2014) vært over 40 %. Ved gytefiskregistreringene ble det registrert mellom 121 og 449 gytelaks i Eira i perioden 2007-2015. I 2015 var antallet 372, som er det nest høyeste som er registrert. Beskatningsraten for avlivet laks ble estimert til 51 % i 2015, og var som vanlig noe høyere for stor enn for små laks. Gytebestandsmålet for Eira (694 kg hunnfisk, tilsvarende 1 006 300 rognkorn) ble så vidt oppnådd i 2015, dersom en antar at færre enn 80 % av gytefisken ble observert. Kvantitativt elfiske på 15 stasjoner i Eira i 2015 viste at gjennomsnittlig tetthet av laksunger var lavt sammenliknet med de foregående årene, mens tettheten av ørretunger var omtrent som tidligere. I Aura var tettheten av ørret omtrent som de foregående årene, mens det som før var lite laks. Forsøket med habitatforbedrende tiltak på to prøvefelter (fjerning av finsubstrat fra elvebunnen) ga noe lavere tettheter av ungfisk i 2015 enn året før, men fortsatt betydelig økt tetthet av laks-unger (utenom årsyngel) på de behandlede flatene, Det ble i 2014 utført skjulmålinger på alle stasjonene i Eira der det ble utført kvantitativt elfiske, og en sammenlikning mellom skjulkapasitet og fisketetthet viste at det var en klar sammenheng mellom godt skjul og høy tetthet av eldre laksunger. Resultatene er fortsatt lovende med tanke på å gjennomføre en mer omfattende habitatforbedring i Eira.nb_NO
dc.description.abstractThe aim of this study was to survey the populations of Atlantic salmon and anadromous brown trout in the Aura watercourse. The report mainly gives results from 2015, but also includes some earlier results when appropriate. The results form the basis for evaluating the measures to compensate for negative effects of three different hydropower developments, all of them removing water from the watercourse. The mean flow is now 44% of the original in the River Eira. Both the Atlantic salmon and brown trout populations have decreased considerably because of the hydropower regulations. To compensate for reduced production of wild fish, the hydropower company releases 50,000 Atlantic salmon smolts and 2,500 brown trout smolts each year. In 2015, the survey included: 1) catching of descending smolts in a smolt trap, and estimating the total number of wild smolts produced in the river, 2) analysing of scale samples of adult Atlantic salmon and sea trout collected from the recreational fishery, 3) recording the spawning population of Atlantic salmon and sea trout by snorkelling, 4) quantitative electrofishing at 26 localities in the watercourse, and 5) surveillance of shelter capacity and densities of young fish at two locations in Eira which have been improved for large parr by removing silt and sand. In 2015, the production of wild Atlantic salmon smolts was estimated as 30 534 individuals. This estimate is, however, extremely uncertain because of wide confidence limits. Earlier estimates varied between 14 192 and 20 675 individuals, with the exception of 2007, when the number was estimated at 30 476. The median date for smolt descent to sea has usually been between 13th and 20th of May. Based on analyses of scale samples, the proportion of escaped farmed salmon in the catches was 0.9% in 2015. Disregarding escaped farmed salmon, the proportion of released salmon in the catches was 59%. The observed number of spawning Atlantic salmon was 372 individuals in 2015, and the angling exploitation rate was estimated to be 51%. Expecting that less than 80% of the spawners were observed, the spawning target for the River Eira (694 kg of female Atlantic salmon, corresponding to 1 006 300 eggs) was just barely achieved in 2015. Quantitative electrofishing at 15 localities in River Eira demonstrated that the densities of young Atlantic salmon (except fry) were lower in 2015 than the previous years, while densities of brown trout were similar. In the River Aura, fish densities were similar to the previous years, which means about similar densities of brown trout as in River Eira, but few Atlantic salmon. The experiment with removing finer sediments such as silt and sand from the riverbed at two localities, in order to increase the shelter capacity for young fish, seems still very promising, although the numbers of salmon parr decreased somewhat in 2015 compared to the previous year. In 2014, shelter capacity for large juvenile fish was also measured at all locations for quantitative electrofishing in the River Eira, and while comparing shelter with fish densities, a clear relationship was found between shelter capacity and densities of Atlantic salmon (except fry).nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1249
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectAuranb_NO
dc.subjectEiranb_NO
dc.subjectkraftutbyggingnb_NO
dc.subjectetterundersøkelsenb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectsjøørretnb_NO
dc.subjectmerkeforsøknb_NO
dc.subjectsjøvannstoleransenb_NO
dc.subjectsmoltutvandringnb_NO
dc.subjectungfisktetthetnb_NO
dc.subjectsmoltproduksjonnb_NO
dc.subjectgytefiskregistreringernb_NO
dc.subjectgytegropregistreringernb_NO
dc.subjecthydropower regulationnb_NO
dc.subjectatlantic salmonnb_NO
dc.subjectanadromous brown troutnb_NO
dc.subjecttagging experimentsnb_NO
dc.subjectsea-water challenge testsnb_NO
dc.subjectsmolt migrationnb_NO
dc.subjectfish densitynb_NO
dc.subjectsmolt productionnb_NO
dc.titleFiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2015nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber52 s.nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2340]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record