Show simple item record

dc.contributor.authorGundersen, Vegard
dc.contributor.authorAndersen, Oddgeir
dc.contributor.authorWold, Line Camilla
dc.contributor.authorNerhoel, Ingrid
dc.contributor.authorFangel, Kirstin
dc.contributor.authorVistad, Odd Inge
dc.contributor.authorBåtstad, K.R.
dc.date.accessioned2014-12-05T10:30:35Z
dc.date.accessioned2016-03-18T11:40:52Z
dc.date.available2014-12-05T10:30:35Z
dc.date.available2016-03-18T11:40:52Z
dc.date.issued2013-03
dc.identifier.citationGundersen, V., Andersen, O., Wold, L. C., Nerhoel, I., Fangel, K., Vistad, O. I. & K. R. Båtstad. 2013. Ferdsel i Snøhettaområdet – Del 1. Dokumentasjonsrapport fra 12 spørreundersøkelser - NINA Rapport 933. 101 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2537-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2382481
dc.description.abstractDenne rapporten oppsummerer i alt 12 spørreundersøkelser som er gjennomført ved Dovre-fjell-Sunndalsfjella (DS) nasjonalpark og tilgrensende områder. I alt tre av undersøkelsene in-kluderer respondenter fra hele studieområdet, inkludert villreinområde Snøhetta vest og Snø-hetta øst. Resterende undersøkelser er gjennomført i Hjerkinnområdet, og har hatt ulike mål-grupper som bilister langs E6, bilister på Snøheimvegen, fotturister ved Kongsvold og Snøhet-ta, turopplevelse av moskus, reise med buss inn til Snøheim og inkluderer et stort spekter av ulike brukergrupper. Det er en rekke ulike metoder som er brukt i prosjektet, fra selvregiste-ringskasser i felt, internettbaserte spørreundersøkelser, stoppe og intervjue bilister langs E6, intervjue folk på tur og utdeling av spørreskjema i lokaliteter (overnattings og serveringssteder). Vi har detaljerte data som viser utviklingen over en tiårsperiode i DS området. Det er en klar trend i at folk går mer på dagstur og at dagsturene har kortere varighet. Når det gjelder flerda-gersturer, har todagersturen økt markant. Vi ser også at en klar tendens til at folk i større grad benytter seg av eksisterende infrastruktur, flere følger merka stier og tilsvarende færre går utenfor sti. DS området har blitt mer internasjonalt, og antall registrerte nasjonaliteter som de besøkende representerer har økt fra 15 i 1999 til 32 i 2009. Kunnskap om formål med og forventning til besøket er viktig kunnskap for forvaltningen. De fleste er på en dagstur (75%) av varighet på 4 timer og ønsker naturopplevelser med innhold av stillhet, urørthet og vakre omgivelser. De besøkende ønsker i hovedsak at tilretteleggingen skal være enkel med merka stier, informasjon om turmuligheter og inkludere nødvendige tiltak som bruer over vanskelige elver og klopper over våte partier. Ønsker om tilrettelegging og det å møte andre folk på turen varierer stort, men det generelle bildet er at de besøkende ønsker lav grad av tilrettelegging og ikke å møte altfor mange andre besøkende under turen. Det er mange utenlandske statsborgere som besøker DS området (37%), en andel som er høyere enn hva vi finner i Rondane og Nordfjella, men noe lavere enn Jotunheimen. Det er spesielt besøkende fra Nederland og Tyskland som dominerer blant utlendingene. Vi har påvist en nedgang blant tyskere siste 10 år, mens nederlendere har økt sin bruk av området. Av nordmenn er det flest besøkende fra Trøndelag og Nord-Vestlandet. Nesten halvparten (47%) av de besøkende kommer til DS området for første gang, og dette indikerer at de i stor grad vil følge det opplegget som forvaltningen legger opp til. Denne type besøkende vil lese den infor-masjonen som finnes og lett ta inn over seg anbefalinger og pålegg som forvaltningen beskri-ver i sine informasjonskanaler. Internett og turistinformasjon er de viktigste informasjonskilder utenfor området, mens i lokaliteten er informasjonstavler og brosjyrer i kasse viktigst. Omleggingen fra privatbil til skyttelbuss (i 2011) på veien inn mot Snøheim har medført store endringer i hvem det er som bruker området. Skyttelbussen har favorisert nordmenn som har planlagt turen i god tid, følger T-merka stier, bruker fasilitetene på Snøheim og går på topptur på Snøhetta. De som bruker området mer spontant med bil og som holder seg i nærheten av Snøheimvegen eller går mer fritt i terrenget har blitt færre. Den sistnevnte atferd gjelder spesi-elt lokalbefolkning og utlendinger. Spørreundersøkelse, Snøhetta, Dovre, Snøheimvegen, fotturister, DNT, outdoor recreation, surveys, self-registration boxes, national park, trampling, Opplandnb_NO
dc.description.abstractThe report summarizes twelve surveys implemented in Dovrefjell-Sunndalsfjell (D-S) National park and surrounding areas. Three of the surveys comprise visitors to the whole study area, including the wild reindeer areas Snøhetta west and Snøhetta east. The other surveys are conducted in the Hjerkinn area, and have investigated different activities and target groups like E6 motorists, motorists along the Snøheim road, hikers between Kongsvold and Snøhetta, visitors seeking musk experiences, bus travellers to the tourist cabin Snøheim – all in all a great spectrum of visitor groups. Many different survey methods have been applied: self-registration boxes along the trails, internet based surveys, stopping and interviewing motorists along E6, personal interviews in the terrain, and hand-out questionnaires at different localities. We have detailed data showing the last ten years of development in use of the D-S area: a clear trend is that day visits are increasing and these visits are shorter than earlier. Among the overnight stays, two day visits have increased significantly. In addition more visitors tend to use the existing infrastructure, like marked trails, while walking in the terrain outside trails is rarer. The D-S area visitation is now more international; the number of nationalities has increased from 15 in 1999 to 32 in 2009. Knowledge about the visits, and visitor motives and expectations are important for the management authorities. The majority conduct day visits (75 %) lasting around 4 hours and they expect calm and quietness, intact and beautiful nature. Mainly the visitors prefer simple facilitation with marked trails, information about hiking attractions and when needed: physical constructions like bridges across difficult rivers and boardwalks in wet bogs. But the interest in physical facilitation and in meeting other visitors varies a lot; the dominant picture is though a preference for low level of facilitation and not to meet too many other visitors. Thirty seven percent of the visitors to D-S are foreigners; thereby D-S has a relatively higher portion of foreigners than the Rondane area and Nordfjella, but lower than Jotunheimen national park. Dutch and German visitors dominate among the foreigners. We have documented a relative decrease in German visitors during these ten years, while the Dutch has increased their share. The visitors from Trøndelag and the north-western part of Norway dominate among the Norwegians. Nearly half of the visitors (47 %) are first time visitors; this fact indicates that the majority of visitors most likely will adapt to the local management intention and measures. First time visitors will read the present information and usually adapt to the presented recommendations and instructions. Internet and tourist information are the most important sources for information outside the D-S area, while information boards and brochures are most important inside the area. The shift in transport regime from private car to shuttle bus, between Hjerkinn and Snøheim, has brought about a great change in user composition. It has favoured Norwegian visitors having planned their visit early; these tend to follow T-marked trails, use the facilities at the tourist cabin Snøheim and hike to the summit Snøhetta. The more spontaneous car driving visitors who use to stay for a while around the Snøheim road or move more freely in the terrain, have decreased in number. This last group is dominated by local people and foreigners.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;933
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/933.pdf
dc.subjectspørreundersøkelsenb_NO
dc.subjectSnøhettanb_NO
dc.subjectDoverfjellnb_NO
dc.subjectSnøheimvegennb_NO
dc.subjectDNTnb_NO
dc.subjectfotturisternb_NO
dc.subjectsurveysnb_NO
dc.subjectoutdoor recreationnb_NO
dc.subjectself-registration boxesnb_NO
dc.subjectnational parknb_NO
dc.subjecttramplingnb_NO
dc.titleFerdsel i Snøhettaområdet. Del 1. Dokumentasjonsrapport fra 12 spørreundersøkelsernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-05T10:30:35Z
dc.source.pagenumber101 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1017336
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record