Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Bjørn Mejdell
dc.date.accessioned2014-12-04T13:41:42Z
dc.date.accessioned2016-03-18T11:39:47Z
dc.date.available2014-12-04T13:41:42Z
dc.date.available2016-03-18T11:39:47Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationLarsen, B.M. 2013. Problemkartlegging med tilknytning til elvemusling i Håelva og forslag til tiltaksplan for å ta vare på og styrke bestanden i vassdraget. - NINA Rapport 911. 66 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2515-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2382479
dc.description.abstractElvemusling finnes i dag fra Fotland, like ovenfor Fotlandsfossen, til Hå nær utløpet i sjøen; en strekning på ca. 16,5 km. Tidligere fantes elvemusling i bra bestander i hvert fall opp til Und-heim. Bestanden gikk kraftig tilbake i de øvre delene etter 1970-tallet, og er helt eller delvis forsvunnet på nær 9 km elvestrekning. Det kan være vanskelig å identifisere hvilken enkelt-faktor som har hatt størst negativ betyd-ning for elvemuslingbestanden i Håelva. Faktorer som imidlertid har virket negativt er bl.a.: - Forandringer i hydrologisk regime på grunn av kanalisering og senkning av elveløp - Fysiske inngrep i og langs elveløpet - Ødelagt habitat i deler av vassdraget; mangel på store steiner, død ved og variasjon i substratet - Høy sediment-transport og igjenslamming av substratet - Eutrofiering; høyt næringsinnhold med sterkt forhøyede verdier av nitrogen og fosfor - Manglende eller svakt utviklet kantsone som gir liten skygge - Forurensning og episodiske utslipp - Fangst og perlefiske I handlingsplanen for elvemusling i Norge er målet for arbeidet med forvaltning av elvemusling i et langsiktig perspektiv at den skal finnes i livskraftige populasjoner i hele Norge. Alle nåvæ-rende naturlige populasjoner skal opprettholdes eller forbedres. For Håelva vil det bety at for-holdene må forbedres slik at rekrutteringen tar seg opp igjen, og bestanden kan øke i antall på lang sikt. Tiltak som kan være aktuelle for å gjenskape gode oppvekstvilkår for elvemusling er bl.a.: - Redusere næringstilførselen og redusere mengden suspenderte partikler eller graden av uklarhet/grumsethet (turbiditet). Både mengde total fosfor og nitrat ligger langt over det som man tror er grenseverdien for god rekruttering og overlevelse av elvemusling på lang sikt. Næringstilførselen i Håelva (målt ved Hå) må derfor reduseres betydelig; an-slagsvis 50 %. Målsettingen for total fosfor må være at gjennomsnittlig verdi skal kom-me ned mot 15 μg/l ved Fotland og 25 μg/l ved Hå. Målsettingen for nitrat må være at ingen verdier skal være høyere enn 500 μg/l ved Fotland og 1000 μg/l ved Hå - Etablering av kantsoner for å gi bedre skygge og redusere vanntemperaturen samt filtre-re jord- og leirpartikler og næring fra overflateavrenning; innspill om revegetering på 13 delstrekninger - Aktiv bruk av fangdammer - Restaurering av bunnsubstrat og habitatforbedrende tiltak med tilførsel av stor stein, blokk og død ved - Styrking av laksebestanden på naturlig lakseførende strekning opp til Fotlandsfossen og øke antall ørret ovenfor Fotlandsfossen - Forsterke muslingbestanden ved utsetting av unge muslinger fra oppdrettsanlegg - Ta større hensyn til elvemusling, og sette krav til konsekvensutredninger i saker som be-rører de delene av Håelva som har elvemusling - Informasjon - god formidlingsstrategi og kommunikasjon med sentrale brukergrupper En bestand av elvemusling som opprettholder naturlig rekruttering i Håelva vil være det synlige beviset på god vannkvalitet og god økologisk status.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;911
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/911.pdf
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectelvemuslingnb_NO
dc.subjecttiltaksplannb_NO
dc.subjectHåelvanb_NO
dc.subjectfreshwater pearl musselnb_NO
dc.subjectmanagement plannb_NO
dc.subjectRiver Håelvanb_NO
dc.titleProblemkartlegging med tilknytning til elvemusling i Håelva og forslag til tiltaksplan for å ta vare på og styrke bestanden i vassdragetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-04T13:41:42Z
dc.source.pagenumber66 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1058012
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record