Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJohnsen, Stein Ivar
dc.contributor.authorKraabøl, Morten
dc.contributor.authorSkurdal, Jostein
dc.contributor.authorDokk, John Gunnar
dc.date.accessioned2014-12-04T13:55:29Z
dc.date.accessioned2016-02-29T07:12:29Z
dc.date.available2014-12-04T13:55:29Z
dc.date.available2016-02-29T07:12:29Z
dc.date.issued2013-03
dc.identifier.citationJohnsen, S.I., Kraabøl, M., Skurdal, J. & Dokk, J.G. 2013. Vurdering av ferskvannsbiologiske forhold i Gjendeosen. Gyteområder for ørret og forekomst av Gjendeflue. - NINA Rapport 930. 21 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2534-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2380842
dc.description.abstractI forbindelse med Nasjonale Turistvegers arbeid med Ikonpunkt Gjende, samt reguleringspla-nen for Reinsvangen-Gjendeosen er det planer om å etablere ei gangbru over Gjendeosen. For å få et bedre grunnlag til å vurdere de biologiske konsekvensene av en eventuell bru over Gjendeosen ble NINA bedt om å utrede de viktigste biologiske forholdene i det øverste partiet av osområdet. Det er særlig lagt vekt på gyte- og oppvekstområder for ørret og forekomst av Gjendefluelarver/pupper. Basert på den biologiske kartleggingen av Gjendeosen kan det konkluderes med: • Gjendeosen er svært viktig for forekomsten av Gjendeflue. • Forekomstene av Gjendeflue er viktig for opprettholdelse av næringsvandringer for større ørret og som næring for ungfisk født i Gjendeosen. • De kartlagte gyte- og oppvekstområdene for ørret i Gjendeosen er svært viktig for ør-retbestanden i Gjende. • Gyteområdets utstrekning kan variere mellom år. • Nærings- og gytevandringer er årsaken til den store forekomsten av ørret og det gode fisket i Gjendeosen. • Basert på gyteregistreringene og forekomsten av Gjendeflue ansees området rett ut for de nedre delene av parkeringsplassen ved Gjendesheim for å være det det biologisk mest verdifulle og sårbare området i Gjendeosen. Fysiske inngrep som kan endre strømningsforhold og substratsammensetning i dette området og oppstrøms kan gi svært negative konsekvenser for de biologiske verdiene i Gjendeosen. • Eventuell gjennomføring av brubygging bør tilpasses de biologiske forholdene når det gjelder tidspunkt, anleggsarbeid inkludert tilbakeføring av masse, og utforming. • Personer med biologisk kompetanse bør være med i prosessen. I følge Naturmangfoldloven (§9. Føre-var-prinsippet) skal det når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, tas sik-te på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. Vår anbefaling er å flytte brua minimum 20 meter nedstrøms for å redusere muligheten for negativ påvirkning på de biologisk mest verdi-fulle og sårbare områdene i Gjendeosen. Med et midtspenn på 20 meter vil brupillarene ikke komme i konflikt med midtålen og gyteområdet, som i 2012 var i underkant av 20 meter bredt. Pillarene bør utformes med en avlang form i strømretningen. Anleggsarbeidet bør gjennomfø-res på lav vannføring så tidlig om våren som praktisk mulig før eventuell klekking av ørretrogn og vårflom. Med denne endringen i plassering kombinert med kravet til utforming vil ikke brua ha merkbar negativ effekt på Gjendeflua og gyte- og oppvekstområdet for ørret. I regulerings-planen for Gjende står det blant annet at «bygging av bru skal gjennomførast under tilsyn av kompetent faginstans når det gjeld det biologiske mangfaldet» og «om naudsynt kan det gjer-ast justering av bruplassering for å unngå skadelege inngrep i viktige gyteplassar og andre fag-leg vurderte negative konsekvenser ved ei bru for det biologiske mangfaldet». Vi anser at dette vil være viktig for å gjennomføre inngrepet slik at skadevirkningene blir minimalisert både i an-leggsperioden og etterpå.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;930
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/930.pdf
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectOpplandnb_NO
dc.subjectVågå kommunenb_NO
dc.subjectørretnb_NO
dc.subjectgjendefluenb_NO
dc.subjectGjendeosennb_NO
dc.subjectgyteområdernb_NO
dc.subjectungfisknb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.titleVurdering av ferskvannsbiologiske forhold i Gjendeosen. Gyteområder for ørret og forekomst av Gjendefluenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-04T13:55:30Z
dc.source.pagenumber21 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1033452
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel