Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNæsje, Tor
dc.contributor.authorBarlaup, Bjørn Torgeir
dc.contributor.authorBerg, Marius
dc.contributor.authorDiserud, Ola Håvard
dc.contributor.authorFiske, Peder
dc.contributor.authorKarlsson, Sten
dc.contributor.authorLehmann, Gunnar Bekke
dc.contributor.authorMuseth, Jon
dc.contributor.authorRobertsen, Grethe
dc.contributor.authorSolem, Øyvind
dc.contributor.authorStaldvik, Frode
dc.date.accessioned2014-12-04T13:15:50Z
dc.date.accessioned2016-02-25T09:37:57Z
dc.date.available2014-12-04T13:15:50Z
dc.date.available2016-02-25T09:37:57Z
dc.date.issued2013-07
dc.identifier.citationNæsje, T.F., Barlaup, B.T., Berg, M., Diserud, O.H., Fiske, P., Karlsson, S., Lehmann, G.B., Museth, J., Robertsen, G., Solem, Ø., og Staldvik, F. 2013. Muligheter og teknologiske løsninger for å fjerne rømt oppdrettsfisk fra lakseførende vassdrag. NINA Rapport 972. 84 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2581-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2380442
dc.description.abstractDenne utredningen er utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning (NINA), LFI Uni Miljø og Kunnskapssenter for laks og vannmiljø (KLV) etter oppdrag fra Fiskeridirektoratet og har som målsetning å beskrive aktuelle muligheter og teknologiske løsninger for å fjerne rømt opp-drettsfisk fra lakseførende vassdrag. Utredningen er basert på praktisk og teoretisk kunnskap med fangst av rømt oppdrettslaks og andre fiskearter opparbeidet av de tre utførende institu-sjonene, samt informasjon fra eksterne kilder. Først beskriver vi kunnskap om kategorisering av laksebestander som er påvirket av rømt oppdrettslaks og foreslåtte grenseverdier i forhold til dette (kapittel 2). Vi beskriver også hvor-dan en kan basere utfiskingstiltak på informasjon fra inneværende og foregående sesonger, hvordan informasjon fra sjø og elv kan brukes sammen, og hvilken effekt utfisking vil ha for an-del av gjenværende rømt oppdrettslaks. I kapittel 3 beskriver vi ulike metoder for å skille oppdrettslaks og villaks basert på ytre morfo-logiske karakterer visuelt og med automatisk (optisk) gjenkjenning. Vi beskriver videre forskjel-ler i adferd til rømt oppdrettslaks og villaks, samt hvordan vi kan skille dem ved hjelp av skjell-karakterer. I kapittel 4 kategoriserer vi ulike typer laksevassdrag basert på egenskaper ved vassdraget som kan ha betydning for hvilke metoder for utfisking av rømt oppdrettslaks som bør velges. Vi foreslår fire hovedkategorier av vassdrag: 1) Små vassdrag med middelvannføring < 10 m3/s, 2) Mellomstore vassdrag med middelvannføring 10-30 m3/s, 3) Store vassdrag med middel-vannføring > 30 m3/s, og 4) Vassdrag med innsjøer i lakseførende strekning. I kapittel 5 beskriver vi 14 metoder som kan benyttes til å fjerne rømt oppdrettslaks fra lakse-førende vassdrag. Metodene beskrives med hensyn til hvordan metodene benyttes, hvor effek-tive de er, krav til personell, mulige effekter på andre fiskebestander, hvor og når metodene kan brukes og kostnader knyttet til bruken. I kapittel 6 presenterer vi en evalueringsmatrise som gjør det mulig å sammenlikne de ulike metodene for å forhindre oppvandring, eller ta ut rømt oppdrettslaks fra ulike vassdrag. Evalue-ringsmatrisen er basert på kategorisering av vassdrag med hensyn til egnethet for utfisking og beskrivelsen av de ulike metodene for utfisking av rømt oppdrettslaks. Hver metode vurderes etter åtte evalueringskriterier, der to er knyttet til metodebeskrivelsen, tre til bruken av meto-den, og de to siste til effekten av metoden. For hvert evalueringskriterium gis en skår fra 1 til 5, der 5 er den beste skåren og 1 er den dårligste. Skåren 0 gis hvis det ikke er aktuelt å benytte metoden i en gitt vassdragstype. Den antatt beste utfiskingsmetoden i hver vassdragskategori framkommer av totalskåren i evalueringsmatrisen, med eller uten vekting av de ulike kriteriene. Den foreslåtte metoden er basert på en subjektiv vurdering, men matrisen er basert på evalue-ringskriterier og vekting vil synliggjøre hvilke hensyn man lar veie tyngst når metode for utfis-king skal bestemmes. I kapittel 7 gis en kort beskrivelse av hva som skiller regnbueørret fra laks, hvorfor rømt regn-bueørret kan være et problem, og erfaringer med å fjerne rømt regnbueørret i sjø og vassdrag.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;972
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/972.pdf
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectrømt oppdrettslaksnb_NO
dc.subjectatlantisk laksnb_NO
dc.subjectregnbueørretnb_NO
dc.subjectoppfiskingnb_NO
dc.subjectfangstmetodernb_NO
dc.subjectkonsekvensutredningnb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.titleMuligheter og teknologiske løsninger for å fjerne rømt oppdrettsfisk fra lakseførende vassdragnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-04T13:15:50Z
dc.source.pagenumber84 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1090810
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 223257nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel