Show simple item record

dc.contributor.authorNæsje, Tor
dc.contributor.authorAronsen, Tonje
dc.contributor.authorUlvan, Eva Marita
dc.contributor.authorJørrestol, Arne
dc.contributor.authorØkland, Finn
dc.contributor.authorFiske, Peder
dc.contributor.authorØstborg, Gunnel Marie
dc.contributor.authorDiserud, Ola Håvard
dc.contributor.authorRognes, Torstein
dc.contributor.authorHeggberget, Tor Gravråk
dc.contributor.authorKrogdahl, Rune
dc.date.accessioned2015-01-06T09:08:34Z
dc.date.accessioned2016-02-24T14:28:16Z
dc.date.available2015-01-06T09:08:34Z
dc.date.available2016-02-24T14:28:16Z
dc.date.issued2014-06
dc.identifier.citationNæsje, T.F., Aronsen, T., Ulvan, E.M., Jørrestol, A., Økland, F., Fiske, F., Østborg, G., Diserud, O., Rognes, T., Heggberget, T.G., Krogdahl, R. 2014. Tiltaksrettet overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden og tilsluttende elver. 2013. - NINA Rapport 1062. 70 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2679-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2380359
dc.description.abstractNæsje, T.F., Aronsen, T., Ulvan, E.M., Jørrestol, A., Økland, F., Fiske, F., Østborg, G., Diserud, O., Rognes, T., Heggberget, T.G., Krogdahl, R. 2014. Tiltaksrettet overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden og tilsluttende elver. 2013. - NINA Rapport 1062. 70 s. Undersøkelsene av innvandring, fangst og atferd til villaks og rømt oppdrettslaks i Trond-heimsfjorden og viktige tilhørende lakseelver bygger på kunnskap fra lange dataserier om innsig av laks til Trondheimsfjorden (1956-1978, 1997-2001, 2003 og 2006-2013). I tillegg har det blitt radiomerket laks ved Agdenes de tre siste årene 2011- 2013. Prosjektets hovedmål er å: Sammenligne vandringsmønsteret til rømt oppdrettslaks og villaks i Trondheimsfjorden og elvene rundt Trondheimsfjorden med sikte på tidlig varsling og effektiv utfisking av rømt oppdrettslaks. Med følgende delmål: A) Undersøke i hvilken grad og når rømt oppdrettslaks som fanges i ytre deler av Trond-heimsfjorden vandrer inn i fjorden og vandrer opp i og mellom viktige lakseelver B) Vurdere om innslaget av rømt oppdrettslaks i villakspopulasjonen ytterst i Trondheims-fjorden kan brukes som et tidlig varsel om forventet oppvandring i elvene rundt Trond-heimsfjorden C) Sammenligne tidspunkt for oppvandringen til oppdrettslaks og villaks i elvene og hvor de oppholder seg i gytetida D) Sammenligne hvorledes mulige vandringshindre (fosser og dammer) påvirker oppvand-ringen til oppdrettslaks og villaks E) Estimere mengden (innsiget) av villaks og oppdrettslaks til Trondheimsfjorden ved hjelp av merking og gjenfangst F) Benytte disse estimatene til å beregne beskatningsratene i sjø- og elvefisket G) Forbedre sikkerheten i estimering av gytebestandsmåloppnåelse i Trondheimsfjordel-vene H) Videreutvikle samarbeid mellom ulike lakseinteresser i Trondheimsfjorden gjennom kontinuerlig og interaktiv overføring av lokale forvaltningsrelevante data. Det ble i 2013 fanget 1024 laks i kilenøtene på Ytre Agdenes Merke- og Overvåkingsstasjon (YAMO). Av disse var 911 villaks, 97 oppdrettslaks, 6 kultivert laks og 10 laks var av usik-kert opphav basert på skjellanalyse. Basert på fangstene i kilenøtene var hovedinnsiget av villaks fra uke 23 til og med uke 27 (71 %). Det ble fanget oppdrettslaks i kilenøtene i to ho-vedperioder, fra uke 24 til 27 og uke 31 til 33, hvor 46 % av oppdrettslaksen ble fanget fra uke 31 til 33. Hovedinnsiget av oppdrettslaksen kom dermed senere enn for villaksen. Trondheimsfjorden, villaks, rømt oppdrettslaks, innsig av laks, laksefiske, fangstrater, adferd, klassifisering oppdrettslaks og villaks, skjellanalysernb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1062
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1062.pdf
dc.subjectTrondheimsfjordennb_NO
dc.subjectvillaksnb_NO
dc.subjectrømt oppdrettslaksnb_NO
dc.subjectinnsig av laksnb_NO
dc.subjectlaksefiskenb_NO
dc.subjectadferdnb_NO
dc.subjectfangstraternb_NO
dc.subjectklassifisering oppdrettslaks og villaksnb_NO
dc.subjectskjellanalysernb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.titleTiltaksrettet overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden og tilsluttende elver. 2013nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-01-06T09:08:34Z
dc.source.pagenumber70 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1191225
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record