Show simple item record

dc.contributor.authorUgedal, Ola
dc.contributor.authorRobertsen, Grethe
dc.contributor.authorBerg, Marius
dc.contributor.authorJohnsen, Bjørn Ove
dc.contributor.authorHvidsten, Nils Arne
dc.date.accessioned2014-12-04T13:20:33Z
dc.date.accessioned2016-02-24T12:50:30Z
dc.date.available2014-12-04T13:20:33Z
dc.date.available2016-02-24T12:50:30Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationUgedal, O., Robertsen, G., Berg, M., Johnsen, B.O. & Hvidsten, N.A. 2013. Fiskebiologiske undersøkelser i Bævra, Møre og Romsdal. Framdriftsrapport 2013. - NINA Rapport 950. 43 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2555-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2380339
dc.description.abstractBævra er et sterkt regulert vassdrag hvor 43 % av nedslagsfeltet ved reguleringen i 1963 er overført til Svorka kraftsasjon som ligger ca. 3,7 km ovenfor vassdragets utløp i sjøen. Den lakseførende strekningen er ca. 20,2 km hvorav de øverste 5 km er uregulert. En elvestrek-ning på ca. 11,5 km nedstrøms Lille Bævra, har imidlertid fått svært liten vannføring som føl-ge av reguleringen. Fra og med 2005 har det blitt gjennomført årlige fiskebiologiske under-søkelser for å kartlegge bestandsstatus til laks og sjøaure, vurdere effekter av regule-ringen på fiskebestandene, tilrå aktuelle kompensasjonstiltak som kan øke den naturlige rekrutteringen av ungfisk og vurdere virkningen av utsetting av énsomrige laksunger og smolt i vassdraget. I 2012 ble det rapportert om fangst av 6 laks og 14 sjøaure med en samlet vekt på henholds-vis 17 kg og 15 kg. For laks er dette den laveste rapporterte fangsten siden vassdraget ble gjenåpnet for fiske i 1994, og for sjøaure ligger den godt under gjennomsnittet for perioden 1994 - 2012. Disse lave fangsttallene føyer seg således inn i trenden for vassdraget over de senere år. Av smolten som ble satt ut i Bævra i 2008 og 2009 ble henholdsvis 0,18 og 0,08 % gjen-fanget som voksen laks på elva. Det ble ikke registrert gjenfangster fra disse utsettingene hverken i stamfisket eller sportsfisket i 2012. Til tross for lave gjenfangster var innslaget av utsatt laks i gytebestanden betydelig i 2010 og 2011, vurdert ut fra andeler av slik laks i stamfisket. Ved gytefisktellinger over 18 km av anadrom strekning høsten 2012 ble det observert 49 laks og 44 sjøaure. Mesteparten av gytefisken ble observert nedstrøms Svorka kraftverk. Siktfor-holdene ved tellingene nedstrøms kraftverket var ikke optimale, og derfor ble antallet gytefisk i denne delen av vassdraget trolig undervurdert sammenliknet med tidligere år. I 2012 ble det funnet årsyngel av laks på om lag halvparten av elfiskestasjonene i Bævra, inkludert de to stasjonene oppstrøms Lille Bævra. Tetthetene av årsyngel var lave til svært lave, bortsett fra på to stasjoner hvor de var høye. Dette samsvarer med at den estimerte gytebestanden av laks var lav høsten før. Årsyngel av aure ble funnet på alle stasjonene nedstrøms vandringshinderet for anadrom fisk, med tettheter av som var gjennomgående høyere enn for laks, spesielt oppstrøms Lille Bævra. Forekomst av årsyngel av laks over det meste av elvestrengen mellom kraftstasjonen og Toreseterelva tyder på at det er gytemuligheter i store deler av denne strekningen. I den uregulerte delen av vassdraget ovenfor utløpet av Lille Bævra, har det vært funnet årsyng-el av laks i tre av de fire siste årene, men det har foreløpig vært svært lave tettheter av laks. Det foregår gyting av aure oppstrøms Lille Bævra hvert år, men det er usikkert hvor mye av dette som er sjøaure.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;950
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/950.pdf
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectBævranb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectsjøaurenb_NO
dc.subjectvassdragsreguleringnb_NO
dc.subjectfisketetthetnb_NO
dc.subjectvekstnb_NO
dc.subjectproduksjonnb_NO
dc.subjectgytebestandnb_NO
dc.subjectfiskeutsettingernb_NO
dc.subjecttiltaknb_NO
dc.titleFiskebiologiske undersøkelser i Bævra Møre og Romsdal. Framdriftsrapport 2013nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-04T13:20:33Z
dc.source.pagenumber43 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1037032
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record