Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKraabøl, Morten
dc.date.accessioned2015-01-06T09:13:32Z
dc.date.accessioned2016-02-23T14:05:53Z
dc.date.available2015-01-06T09:13:32Z
dc.date.available2016-02-23T14:05:53Z
dc.date.issued2014-10
dc.identifier.citationNedvandringsmuligheter for fisk forbi Klosterfoss kraftverk i Skiensvassdraget. Spesifikasjon av tiltak for laks, sjøørret, ål og havniøye - NINA Rapport 1078. 33 s. + vedleggnb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2697-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2380156
dc.description.abstractAkershus Energi AS fremla i desember 2010 planer for en modernisering av turbiner og genera-torer ved Klosterfoss kraftverk. Dette vil innebære en utvidelse av slukeevnen gjennom turbinene og redusert forbitapping. Den planlagte moderniseringen omfatter en opprusting og utvidelse av eksisterende kraftstasjon, og det vil ikke bli konstruert nye vannveier i forbindelse med kraftpro-duksjonen. Det skal settes inn nye løpehjul i turbinene i tillegg til at stator og rotor også skiftes ut. Slukeevnen gjennom de to rørturbinene skal økes med 33 % (tilsvarende 80 m3s-1) fra dagens 240 m3s-1 til 320 m3s-1. Dette vil kunne gi en økning i årsproduksjonen fra dagens 65 GWh til 73-74 GWh, tilsvarende 8-9 GWh (15 % økning). Den økte slukevnen skal fortrinnsvis benyttes i perioder hvor vannføringen overskrider maksimal slukeevne i turbinene. Den planlagte utskiftningen av de gamle rørturbinene med nyere og større turbiner med større vannmengde mellom hvert roterende turbinblad medfører en reduksjon av dødeligheten for fisk som passerer turbinene. På den annen side vil vannmengden som slippes over flomlukene re-duseres tilsvarende den økte slukeevnen i turbinene. Samlet sett antas det at utskiftningene av turbiner verken forbedrer eller forverrer fiskens evne til å passere velberget forbi kraftverket. NVE’s pålegg om to nye vannveier: Vanninntaket til to vannveier bør plasseres i overflata i nordre eller søndre hjørnet av turbininntaket. Innslaget kan være i betong- eller bergvegg ved vare-grinda. Vannveien skal være dimensjonert for justerbare vannføringer opp til 2,5 m3/s. Tekniske tilpasninger som sikrer jevn akselerasjon av vannet inn i vanninntaket, samt belysning, anbefales installert. Videre justeringer og nye løsninger må påregnes etter etablering. I perioden 15. april – 15. november bør det slippes inntil 2,5 m3/s gjennom denne vannveien. Det må påregnes justeringer i tråd med økende kunnskap om fiskevandringer. Vanninntaket til den neddykkede vannveien bør plasseres i nordre eller søndre hjørnet av tur-bininntaket, og være dimensjonert for inntil 2,5 m3/s. Det foreslås to mulige plasseringer av vann-inntak: 1) nede ved bunnen om lag 12 meter under overvannsnivået. Dette innebærer en bratt og oppad rettet passasje opp til undervannsnivået med høydeforskjell på ca. 7 meter, og 2) 4,5 meter under overvannsnivået i samme hjørnet. Denne løsningen bør ledsages av ledeanord-ninger for fisk som søker inntil betongveggen. Videre planlegging og gjennomføring bør være et samarbeid med teknisk og biologisk kompetent personell. Alternative tilleggstiltak: Et av de alternative tiltakene som kan benyttes dersom de to vannveiene ikke fungerer tilfredsstillende er en fiskeavleder oppstrøms turbininntaket. Det anbefales i så fall bygging av ei ca. 40 meter lang betongbru med fundamenter ned til bunnen av magasinet. Al-ternative tekniske løsninger for fundamentering bør også vurderes. Betongbruas lengderetning bør være om lag 45o skråstilt i forhold til innkommende vannstrøm mot turbininntaket. Finmas-kede grinder av stålelementer med lysåpning 2-3 cm etableres med fundament i betongsøylene, og bør omfatte inntil 2 meter høye grinder nede ved bunnen og inntil 4-5 meter dype grinder ved vannoverflata. Et system for rensk må etableres, samt en forbedring av ovenforliggende flyte-lense. Avlederen med gitter i bunn og overflate bør være i drift i hele den isfrie perioden av året. Praktiske og driftsmessige forhold avgjør om den kan være operativ ut over den viktigste perio-den fra 15. april til 15. november.Skiensvassdraget, Klosterfoss kraftverk Laks, sjøørret, ål, havniøye Spesifikasjon av tiltak, minstevannføring, lukemanøvrering Nedvandring, returvandring, fiskepassasje, varegrindnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1078
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1078.pdf
dc.subjectSkiensvassdragetnb_NO
dc.subjectKlosterfoss kraftverknb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectsjøørretnb_NO
dc.subjectålnb_NO
dc.subjecthavniøyenb_NO
dc.subjectspesifikasjon av tiltaknb_NO
dc.titleNedvandringsmuligheter for fisk forbi Klosterfoss kraftverk i Skiensvassdraget. Spesifikasjon av tiltak for laks, sjøørret, ål og havniøyenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-01-06T09:13:32Z
dc.source.pagenumber33 s. + vedleggnb_NO
dc.identifier.cristin1188241
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel