Show simple item record

dc.contributor.authorSandlund, Odd Terje
dc.contributor.authorHesthagen, Trygve H.
dc.contributor.authorSaksgård, Laila M.
dc.date.accessioned2014-12-04T13:30:37Z
dc.date.accessioned2016-02-23T11:37:37Z
dc.date.available2014-12-04T13:30:37Z
dc.date.available2016-02-23T11:37:37Z
dc.date.issued2013-08
dc.identifier.citationSandlund, O.T., Hesthagen, T. & Saksgård, L. 2013. Tiltaksrettet overvåking av spredning og introduksjon av ferskvannsfisk - NINA Rapport 908. 30 s. + vedleggnb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2512-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2380103
dc.description.abstractI løpet av de siste 10-åra har det vært en omfattende spredning og introduksjon av ferskvanns-fisk her i landet. Totalt er 11 fiskearter nye for norsk fauna, og i tillegg er det flere problemarter med naturlig innvandring til landet. I den siste kategorien er det satt spesiell fokus på gjedde, ørekyte og sørv. Denne spredningen kan ha en svært negativ effekt på både naturlig forekom-mende fiskearter og på det biologiske mangfoldet. I så måte gjør det ingen forskjell om arten som blir satt ut kommer utenfor landets grenser, eller finnes i andre vassdrag i Norge. I denne rapporten foreslår vi et opplegg for tiltaksrettet overvåking av spredning og introduk-sjon av ferskvannsfisk. Vi ønsker med dette å oppnå en så tidlig varsling som mulig, slik at det kan settes inn effektive tiltak for å fjerne arter eller hindre videre spredning av en aktuell art. Dette må gå parallelt med et fokusert informasjonsarbeid, og begge aktiviteter bør foregå i samarbeid med grupper i samfunnet som har interesse for og arbeider med ferskvannsfisk. Dette omfatter ikke minst forskjellige interesseorganisasjoner som NJFF og Norsk Meiteunion. De to viktigste vektorene for spredning av fremmede fiskearter i ferskvann er fritidsfiske og akvarievirksomhet. Under fritidsfiske er motivasjonen for spredning at noen arter brukes som agn, mens andre er attraktive sportsfisk. Under akvarievirksomheten regner vi også med or-namentale fiskearter som brukes i hagedammer. Det gjelder blant annet gullfisk (sølvkaruss), koi og karpe. Både fritidsfiske og akvarie-/hagedamaktiviteter foregår over hele landet, slik at det ikke er mulig å fokusere på noen få lokaliteter i et overvåkings- og kartleggingsprogram. Tidlig oppdagelse av nye arter i et område må derfor baseres på registreringer over hele lan-det. Vi diskuterer hvordan dette kan oppnås med rimelige kostnader. Dette kan gjøres ved å kombinere et nettverk av kontaktpersoner/informanter lokalt, med en rutinemessig overvåking av et utvalg nettsider der aktive fritidsfiskere kommuniserer og informerer om sine funn. En mer effektiv tilnærming ville det trolig være dersom Artsdatabankens “Artsobservasjoner” kunne tas i bruk av et stort antall informanter slik at nye observasjoner av ferskvannsfisk på en enkel må-te kunne bli rapportert. Et rapporteringssystem med lavere brukerterskel vil være en app (“Fis-ke-app”) for smarttelefon. Vi foreslår at det utvikles et slikt system som gir publikum muligheter til på en enkel måte å registrere sine observasjoner koblet mot Artsdatabankens system. Til slutt i rapporten blir det gitt en kort gjennomgang av utseende, forekomst og status for alle de fremmede artene, samt ørekyte, sørv og gjedde blant de naturlig forekommende artene. Dette stoffet bør legges tilgjengelig på internett til støtte for publikum som ønsker å bruke en Fiske-app. Vår konklusjon er at det bør utvikles en app for smarttelefon som kan bidra til større rapporte-ringsaktivitet til Artsdatabankens “Artsobservasjoner”. Det vil være behov for en del tilretteleg-ging for at dette skal fungere godt, og det vil være behov for en rutinemessig kvalitetskontroll av innrapporterte informasjoner. En rutinemessig overvåking av et utvalg nettsider der fritids-fiskere kommuniserer med hverandre bør også gjennomføres.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;908
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/908.pdf
dc.subjectferskvannsfisknb_NO
dc.subjectkonsekvensutredning relatert til spredningnb_NO
dc.subjecttiltaksrapportnb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.titleTiltaksrettet overvåking av spredning og introduksjon av ferskvannsfisknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-04T13:30:38Z
dc.source.pagenumber30 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1076968
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record