Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorÅström, Sandra Charlotte Helene
dc.contributor.authorÅström, Jens
dc.contributor.authorBøhn, Kristoffer
dc.contributor.authorGjershaug, Jan Ove
dc.contributor.authorStaverløkk, Arnstein
dc.contributor.authorØdegaard, Frode
dc.date.accessioned2015-01-06T11:40:13Z
dc.date.accessioned2016-02-22T14:15:49Z
dc.date.available2015-01-06T11:40:13Z
dc.date.available2016-02-22T14:15:49Z
dc.date.issued2014-12
dc.identifier.citationÅström, S., Åström, J., Bøhn, K., Gjershaug, J. O., Staverløkk, A. & Ødegaard, F. 2014. Dagsommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeks for Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2014. – NINA Rapport 1098. 27 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2717-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2379983
dc.description.abstractArealrepresentativ overvåking av dagsommerfugler og humler er gjennomført i utvalgte regio-ner i Norge siden 2009. Dagsommerfugler og humler har viktige økologiske funksjoner som pollinatorer og planteetere, og er sårbare for miljøendringer, Formålet er å overvåke disse to artsgruppene, som har vist tilbakegang i Europa, samt å inkludere disse insektgruppene som tilstandsindikatorer i Naturindeks for Norge. Registreringene foretas i åpne gress- og skogs-marker. Denne overvåking startet i fylkene Østfold og Vestfold, men har i årene 2009-2013 blitt utvidet til å inkludere Sør- og Nord-Trøndelag, samt Rogaland og Vest-Agder. I 2010 ble frivilli-ge til feltregistreringene med på prosjektet, og 2013 var det første året da disse utførte feltar-beid i alle disse fylkene. 2013 var også starten på et samarbeid mellom Norsk institutt for na-turforskning (NINA) og Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA). Fra og med 2013 tok SABIMA over arbeidet med å rekruttere og administrere frivillige til feltregistreringene. I 2014 fortsatte arbeidet på samme måte som i 2013. Overvåking av dagsommerfugler og humler ble utført i de tre regionene, Østfold og Vestfold, Sør- og Nord-Trøndelag, samt Roga-land og Vest-Agder, av frivillige registranter. SABIMA har også dette året rekruttert og admini-strert de frivillige feltarbeiderne. Oppsummert har arbeidet med og av de frivillige registrantene fungert veldig bra, og samarbeidet mellom NINA og SABIMA har fortsatt vært gunstig for pro-sjektet. NINA har mottatt alle dataene fra årets feltsesong fra de frivillige via SABIMA. 2013 var det første året som data på indikatorene «humleindeks» og «dagsommerfuglindeks» fra prosjektet ble levert til Naturindeks for Norge. Metoden for å beregne samfunns- og artsin-deks for dagsommerfugler og humler i de forskjellige naturtypene og områdene er beskrevet i denne rapporten. Beregnede indeks for 2014 vil imidlertid ikke bli redegjort for her, men vil bli registrert sammen med andre indikatorer i Naturindeksbasen vinteren 2015. En beskrivelse av tilstand og utvikling for dagsommerfugler og humler vil bli gjort tilgjengelig gjennom innsynsløs-ningen til Naturindeks. Naturindeks for Norge, indikator, overvåking, dagsommerfugler, humler, åpent lavland, skog, samfunnsindeks, Nature Index for Norway, indicator, monitoring, butterflies, bumblebees, open low-land, woodland, Norway, community indexnb_NO
dc.description.abstractButterflies and bumble-bees have vital ecological functions as both pollinators and herbivores, and are vulnerable to environmental changes. These two important species-groups are declining in Europe. As a measure, butterflies and bumblebees have been recorded in an arearepresentative manner in Norway since 2009 with the intention to monitor the state and trends of the species in these groups, and also to include these groups as biodiversity indicators in the Nature Index for Norway. Observations are made in open grass and woodland areas. This monitoring started in Østfold and Vestfold, but has over the years 2009-2013 been expanded to include Sør- and Nord-Trøndelag as well as Rogaland and Vest-Agder. In 2010, voluntary registrants started working in the project and 2013 is the first year that voluntary registrants conducted field work in all areas described above. In 2013, the Norwegian Biodiversity Network (SABIMA) was included in the project as a collaborating partner. SABIMA were responsible for recruiting and assisting voluntary registrants. In 2014, the work continued in the same way as in 2013. Monitoring of butterflies and bumblebees was conducted in three regions, Østfold and Vestfold, Sør- and Nord-Trøndelag and Rogaland and Vest-Agder, by voluntary registrants. SABIMA recruited and managed volunteer field workers. In summary, collaborating with the voluntary registrants has worked very well. Their contributions have been of good quality. The collaboration between NINA and SABIMA remained very favorable for the project. NINA has received the data from the current year's field season from the volunteers via SABIMA. In addition, 2013 was the first year that data from the project was submitted for inclusion in the Nature Index of Norway, and the approach to calculate community and species indices for butterflies and bumblebees in the different habitats and areas are described in this report. Estimated indices for 2014 will not be presented here, but will be registered along with other indicators in the Nature Index database during spring 2015. A description of the state and trends of butterflies and bumblebees will be made available through the Nature Index web-site that is under preparation.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1098
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1098.pdf
dc.subjectnaturindeks for Norgenb_NO
dc.subjectindikatornb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectdagsommerfuglernb_NO
dc.subjecthumlernb_NO
dc.subjectåpent lavlandnb_NO
dc.subjectskognb_NO
dc.subjectsamfunnsindeksnb_NO
dc.subjectNature index for Norwaynb_NO
dc.subjectindicatornb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectbutterfliesnb_NO
dc.subjectbumblebeesnb_NO
dc.subjectopen low-landnb_NO
dc.subjectwoodlandnb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectcommunity indexnb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.titleDagsommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeks for Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2014nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-01-06T11:40:13Z
dc.source.pagenumber27 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1191466
dc.relation.projectMiljødirektoratetnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel