Show simple item record

dc.contributor.authorTovmo, Mari
dc.contributor.authorMattisson, Jenny
dc.contributor.authorKleven, Oddmund
dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.date.accessioned2016-02-03T12:27:31Z
dc.date.available2016-02-03T12:27:31Z
dc.date.issued2016-02-03
dc.identifier.isbn978-82-426-2856-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2375847
dc.description.abstractTovmo, M., Mattisson, J., Kleven, O. & Brøseth, H. Overvaking av kongeørn i Noreg 2015. Resultat frå 12 intensivt overvaka område. - NINA Rapport 1225. 21 s. Overvaking av kongeørn (Aquila chrysaetos) inngår i det nasjonale overvakingsprogrammet for rovvilt, og er organisert i to hovuddelar; intensiv og ekstensiv overvaking. I den ekstensive overvakinga av arten kartleggjast noverande og tidlegare hekketerritorium over heile landet. Hovudhensikta med denne kartlegginga er å få ei mest mogleg komplett oversikt over antal hekkande par og den geografiske fordelinga av hekketerritorium i Noreg. Den intensive overvakinga av kongeørn gjennomførast i 12 utvalte intensivområde. Desse områda er valt for å få ei god dekning av landet i både nord-sør- og kyst-innlandsgradienten. I kvart av intensivområda er det 15 faste territorium, som vert følgt opp med fleire årlege besøk for å kartleggje status i territoriet og ungeproduksjon. I to intensivområde vert det i tillegg samla inn DNA-materiale frå territoria for å overvake eventuelle endringar i den årlege vaksenoverlevinga. Seks av intensivområda har vore overvaka sidan 1990-talet gjennom Program for terrestrisk naturovervaking (TOV). Resultata frå årets intensive overvaking av kongeørn viser at det i 2015 vart registrert 66 vellykka hekkingar med totalt 79 ungar eldre enn 50 døgn, og ein gjennomsnittleg produksjon per territorium på 0,44 ungar eldre enn 50 døgn. Dette er noko høgare enn i 2014 med ein gjennomsnittleg produksjon på 0,39 ungar eldre enn 50 døgn per territorium. I områda inkludert i TOV vart det i 2015 produsert i gjennomsnitt 0,44 ungar per territorium. I perioden 1992–2015 vart det produsert i gjennomsnitt 0,43 (95 % CI: 0,37–0,48) ungar per territorium per år i TOV-områda. DNA-analysane av mytefjør påviste 28 ulike vaksne individ, med ein overvekt av hoer (68 % – 19 hoer, 9 hannar). Kjønnsfordelinga var omtrent lik for båe områda med høvesvis 75 % og 63 % hoer i Fauske og på Finnmarksvidda. I tillegg vart seks ulike vaksne individ påvist gjennom DNA-analyse av blodprøvar frå reirungar i dei same intensivområda. Årleg overleving for kongeørn på Finnmarksvidda vart estimert til 0,91 (95 % CI: 0,75–0,97) i perioden 2012–2015. Innsamling av data for fleire år vil gje eit betre grunnlag for å teste om overleving og oppdagbarheit varierer mellom år, samt om det er skilnad mellom hannar og hoer. I tillegg vil det vere viktig å kome i gong med DNA-basert overvaking i fleire intensivområde for å undersøkje om det er store skilnader i overleving mellom ulike område av landet.nb_NO
dc.description.abstractMonitoring of Golden Eagles (Aquila chrysaetos) is a part of the National large predator monitoring program and is structured in two parts: intensive and extensive monitoring. The goal of the extensive monitoring is to map existing and historical breeding territories across the country, contributing to a comprehensive overview of the number of breeding pairs and the geographical distribution of territories in Norway. The intensive monitoring of Golden eagles is distributed across 12 different monitoring areas. These areas are selected to cover both the north-south axis and the coast-inland gradient in Norway. In each area, 15 permanent territories are monitored intensively each year to document occupancy and production of fledglings in the territory. DNA-material from eagles was also collected in two of the intensively monitored areas to detect potential changes in adult survival. The intensive monitoring was initiated in 2013 in eleven areas, while the last area (Aure) was included in 2015. Six of the intensively monitored areas have been monitored since the 1990s as part of the terrestrial monitoring program (TOV). In 2015 we documented 66 successfully breeding pairs with a total of 79 fledglings older than 50 days and an average production of 0.44 fledglings per territory. This is slightly higher than in 2014, when the average production was 0.39 fledglings per territory. In the TOV-areas, the average production in 2015 was also 0.44 fledglings per territory. During 1992–2015, these areas produced on average 0.43 (95 % CI: 0.37–0.48) fledglings per territory. DNA-analyses of moulted feathers identified 28 unique adult individuals, the majority being females (69% - 19 females, 9 males). The proportion of females was similar in both areas with 75% in Fauske and 69% on Finnmarksvidda. In addition, six unique adult individuals were identified through DNA-analyses of blood from fledglings. Yearly survival of Golden eagles on Finnmarksvidda was estimated to 0.91 (95 % CI: 0.75–0.97) based on data from four years (2012–2015). Increased sampling of DNA during a period of several successive years will provide a better basis for testing whether survival and detectability varies between years or between females and males. To determine if the survival rate varies across Norway, it is important to include DNA sampling and analysis in several of the intensively monitored areas.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1225
dc.subjectkongeørnnb_NO
dc.subjectAquila chrysaetosnb_NO
dc.subjectbestandsovervakingnb_NO
dc.subjectgolden eaglenb_NO
dc.subjectpopulation monitoringnb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.titleOvervaking av kongeørn i Noreg 2015. Resultat frå 12 intensivt overvaka områdenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber21 s.nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2317]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record