Show simple item record

dc.contributor.authorPersson, Jens
dc.contributor.authorBretten, Tord
dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorKarlsson, Jens
dc.contributor.authorLiljemark, Lars
dc.contributor.authorLundvall, Anders
dc.contributor.authorRauset, Geir Rune
dc.contributor.authorTyren, Håkan
dc.contributor.authorWiklund, Tom
dc.date.accessioned2016-02-01T12:45:31Z
dc.date.accessioned2016-02-02T12:00:18Z
dc.date.available2016-02-01T12:45:31Z
dc.date.available2016-02-02T12:00:18Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationPersson, J., Bretten, T., Brøseth, H., Karlsson, J ., Liljemark, L., Lundvall, A., Rauset, G. R., Tyrén, H. & Wiklund. T. 2012. Förslag till samordning av inventering av järv i Sverige och Norge. - NINA Rapport 882. 38 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2480-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2375688
dc.description.abstractDirektoratet for naturforvaltning i Norge och Naturvårdsverket i Sverige har beslutat att genomföra en gemensam översyn av inventeringsverksamheten kring stora rovdjur med målsättningen att så långt möjligt harmonisera och samordna inventeringsmetodik, kvalitetssäkring och datalagring mm. Översynen inleds med att artvisa norsk-svenska arbetsgrupper får i uppdrag att utreda och redovisa förslag till samordnad inventeringsverksamhet. Arbetsgruppen för inventering av järv sammanfattar i nedanstående punkt-lista sina övergripande förslag.  Inventeringsresultatens jämförbarhet i tid och rum är avgörande för att de ska utgöra ett effektivt underlag för förvaltande myndigheter. Att inventeringarna av järv genomförs på ett likartat sätt i både Sverige och Norge och att resultaten uppfyller gällande gemensamma kriterier bör säkras i tre steg (lokalt, regionalt och nationellt/skandinavisk). Därför föreslår arbetsgruppen att en motsvarande nationell funktion för samordning och kvalitetssäkring av inventeringskedjan som finns inom norska Rovbase etableras i Sverige. En viktig roll är att ansvara för att inventeringen är jämförbar mellan länder, regioner och år. Det sker genom att i dialog med regional nivå säkerställa att gällande instruktioner för järvinventering följs och genom samordning och koordinering mellan inventeringspersonal, regioner och länder. En annan viktig roll är rådgivning för inventerare och inventeringsansvariga på regional nivå.  Årliga inventeringar av järvföryngringar i hela utbredningsområdet i Norge och inom renskötselområdet i Sverige bör fortgå som idag. Arbetsgruppen menar också att inventering av reproduktioner utan-för renskötselområdet i Sverige/skogslandet bör ske när förhållandena så tillåter, men huvudsakligen ska inventeringen här ske via DNAinventering. DNA-inventering kan bidra till att peka ut områden där man bör göra insatser för att dokumentera föryngringar.  Arbetsgruppen presenterar förslag på revidering av kriterier för hur säkra respektive sannolika järvföryngringar ska fastställas. Dessutom ger arbetsgruppen förslag på begrepp och definitioner.  Det ska finnas detaljerade gemensamma inventeringsinstruktioner på både svenska och norska. I instruktionerna bör också inventeringsansvarigs roll och ansvar på lokal, regional och nationell nivå tydliggöras.  DNA-baserad inventering bör fortsatt ske i hela järvens utbredningsområde i Norge och insamlingsperioden föreslås förlängas till att vara från 1 januari till 1 juni.  DNA-baserad inventering bör utökas i Sverige och genomföras inom hela järvens utbredningsområde. Insamling av järvspillning på snö för DNA-analys bör göras på i huvudsak samma sätt och i samma omfattning i Sverige som i Norge dvs. systematiskt över hela landet.nb_NO
dc.description.abstractThe Norwegian Directorate for Nature Management and the Swedish Environmental Protection Agency have decided that results from large carnivore monitoring in Norway and Sweden should be coordinated and methods harmonised to the extent that is possible. This concerns the choice of methods, quality control and data storage. In order to achieve this goal, species specific Norwegian – Swedish working groups have been established to evaluate alternatives and come up with a proposal for coordinated monitoring activity. In this report the wolverine working group summarise their main proposals.  The management authorities require that monitoring should be conducted at the correct temporal and spatial scales. Ensuring that wolverine monitoring in Norway and Sweden is conducted in a comparable manner requires coordination at three levels – local, regional and national / Scandinavia. Therefore the working group recommend that Sweden establish a national coordination body along the lines of the Norwegian Rovdata unit. An important role of such a body is to ensure that results from monitoring are comparable between countries, regions and years. This can be ensured by developing instructions and protocols and ensuring that they are followed by coordinating field staff, regional authorities and national authorities.  Annual monitoring of wolverine natal dens (proof of reproduction) in all of their distribution range in Norway and in the reindeer husbandry area of Sweden should continue as today. The working group recommend that reproduction should also be monitored in the parts of Sweden outside the reindeer husbandry area when conditions permit, although the main form of monitoring here should be conducted using faecal DNA. DNA studies can serve to identify areas where den documentation could be prioritised.  The working group present recommendations for standardised criteria for evaluating the evidence for reproduction, as well as suggestions for standardised terms and definitions.  Detailed instructions should be produced in both Swedish and Norwegian. These instructions should also clarify issues related to roles and responsibilities of local, regional and national actors.  DNA based monitoring should continue across the whole of the wolverine distribution area in Norway and the collection period should be extended from January 1st to June 1st.  DNA based monitoring should expand in Sweden and cover all of the wolverine distribution area. The collection of scats on snow for DNA analysis should be mainly conducted in the same way in Sweden as in Norway – i.e. systematically across the whole country.  The effort and coverage of wolverine monitoring needs to be better documented than today. The amount of search effort should be documented using track-log on GPS units. Everybody taking part in field work should eventually be able to upload their track-logs to a database such as Rovbase.  There is a need to publish, (1) a combined Norwegian-Swedish population status report on reproduction, population development, distribution etc., and (2) a short popular version of this report in both Swedish and Norwegian that is aimed at the nature interested public.  The same web-based system for collecting observations from the public should be used in both Norway and Sweden. Therefore the working group recommend that both Norway and Sweden utilise Rovdata’s public observation system.  The coordination between monitoring and law enforcement activity that is currently normal in both countries should continue.nb_NO
dc.language.isoswenb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;882
dc.subjectjervnb_NO
dc.subjectGulo gulonb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectstore rovdyrnb_NO
dc.subjectSverigenb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectwolverinenb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectlarge carnivorenb_NO
dc.subjectSwedennb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.titleFörslag till samordning av inventering av järv i Sverige och Norgenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2016-02-01T12:45:31Z
dc.source.pagenumber38 s.nb_NO
dc.identifier.cristin943192
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record