Show simple item record

dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorOdden, John
dc.contributor.authorLinnell, John Durrus
dc.date.accessioned2016-01-13T09:15:37Z
dc.date.accessioned2016-01-29T13:02:11Z
dc.date.available2016-01-13T09:15:37Z
dc.date.available2016-01-29T13:02:11Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationBrøseth, H., Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2005. Gauperegistrering i utvalgte fylker. - NINA Rapport 61. 21 s.nb_NO
dc.identifier.isbn82-426-1599-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2375356
dc.description.abstractDet nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt overvåker bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge ved hjelp av to metoder. Begge metodene er basert på en betydelig innsats av lokal frivillige mannskaper. For det første gjøres det hvert år en beregning av minimum antall familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger) på bakgrunn av observasjoner av familiegrupper over hele landet. I tillegg er det i deler av landet opprettet et fast nettverk av takseringslinjer som gåes hver vinter før gaupejakta starter. Utviklingen i gaupebestanden kan følges over tid gjennom eventuelle endringer i sporkryssingsfrekvens på linjene (”gaupeindeks”). I første omgang skal systemet med takseringslinjer prøves ut i Nordland sør for Saltfjellet, Nord-Trøndelag, Hedmark, Telemark, Buskerud, Oslo og Akershus. Denne rapporten gir en oversikt resultatene fra takseringslinjer gått i 2005, og gir i tillegg en oversikt over endringer i sporkryssingsfrekvens i områder der linjer er gått tidligere år. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av takseringen. Statens naturoppsyn (SNO) er ansvarlig for kontroll av spor fra familiegrupper av gaupe og alle spor av ulv innmeldt av takseringspersonell. SNO har også ansvar for innlegging av disse data i Rovbasen. Norsk institutt for naturforskning (NINA) er ansvarlig for bearbeiding av data og rapportering. De enkelte fylkeslag/lokallag av NJFF har plassert ut 3-4 takseringslinjer (~3 km lange) per kvadratmil av tilgjengelig gaupehabitat i regionene. Linjene er plassert der man ut fra erfaring lokalt forventer det er størst sjanse for å finne gaupespor. Dette vil ofte si bratte dalsider der gaupene har lett for å legge dagleie, lokale rådyrkonsentrasjoner m.m. Linjene gåes en gang hver vinter under gode sporingsforhold etter 15. desember og før gaupejakta starter. Til sammen er det plassert ut 1819 registreringslinjer på ca 3 km i de syv fylkene. Dette gir en god dekning av registreringslinjer, med en gjennomsnittlig tetthet på 3,6 linjer per 100 km2 med skogkledde områder. Vinteren 2004/05 ble 1255 (69 %) av takseringslinjene gått. Værforholdene har vært ustabile i noen av fylkene, så andelen linjer gått varierer fra 44 % i Oslo og Akershus til 85 % i Telemark. I flere områder ble dessuten registreringene boikottet, noe som har skapt ”hull” i dekningsgraden. Det ble funnet spor av gaupe i alle fylker. I Nord-Trøndelag og Hedmark viser gaupeindeksen en økning i bestanden fra 2004 til 2005. I de andre fylkene viser indeksen kun små endringer. Spor av jerv ble funnet Nordland, Nord-Trøndelag og Hedmark. Spor av ulv ble funnet i Hedmark og i Akershus.nb_NO
dc.description.abstractThe Norwegian national monitoring program for large carnivores uses two methods to monitor the size and trend of lynx populations - both of which depend on a high degree of voluntary labour. The first method collects observations of family groups nationwide, and uses a set of telemetry derived distance rules to estimate the minimum number of reproductive female lynx that could be responsible for the observed observations. In addition, in a selection of the major lynx counties, track counts are collected in snow long a network of fixed transects before the annual lynx hunt. This data is used to produce an index of abundance. This report summarises the results of the 2005 survey, and where data from earlier years exists, examines the changes that have occurred. The Norwegian Association of Hunters and Anglers (NJFF) has been delegated the responsibility for conducting the track counts in the field. The State Nature Inspectorate (SNO) has responsibility for checking the observations of family groups found along the index lines. SNO also has responsibility for entering the family group observations into the national database ROVBASEN. NINA is responsible for data analysis and reporting. The local NJFF associations have been responsible for placing 3-4 index lines (each about 3 km long) per 100 km2 of potential lynx habitat (forest). The lines are deliberately placed where the chances of finding lynx tracks are highest - this is often perpendicular to valley bottoms, or on steep slopes. The lines are walked or skied once per winter between 15th December and the start of lynx hunting on February 1st. In total 1819 index lines have been distributed in the 7 counties - giving good coverage with an average density of 3.6 lines per 100km2. In winter 2004-05 a total of 1255 (69%) of lines were surveyed. Unstable snow conditions in some counties caused difficulties, such that only 44% of lines were covered in Oslo & Akershus, while 85% were covered in Telemark. Some local areas boycotted the activity, creating holes in the dataset. Lynx tracks were found in all counties. In addition, wolverine tracks were found in three counties and wolf tracks in two. The counties of Nord-Trøndelag and Hedmark appear to have an increasing lynx population, while only small and non-significant changes were seen in the other counties.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;61
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2005/61.pdf
dc.subjectgaupenb_NO
dc.subjectLynx lynxnb_NO
dc.subjectgauperegistreringnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectnasjonalt overvåkingsprogramnb_NO
dc.subjectbestandsutviklingnb_NO
dc.subjectEurasian lynxnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectindex linesnb_NO
dc.titleGauperegistrering i utvalgte fylker 2005nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2016-01-13T09:15:37Z
dc.source.pagenumber21 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1281081
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record