Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEndrestøl, Anders
dc.contributor.authorStaverløkk, Arnstein
dc.contributor.authorFlåten, Magne
dc.date.accessioned2016-01-21T09:51:33Z
dc.date.available2016-01-21T09:51:33Z
dc.date.issued2015-05
dc.identifier.citationEndrestøl, A., Staverløkk, A. & Flåten, M. 2015. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2014 – NINA Rapport 1146. 36 snb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2768-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2374427
dc.description.abstractEremitten Osmoderma eremita er en stor, brunsvart bille i familien skarabider. Den lever i gamle, hule løvtrær og er vurdert som truet i store deler av Europa. I Norge ble den antatt å være utdødd inntil den ble gjenfunnet i Tønsberg i 2008. Den er listet i kategori kritisk truet (CR) i Norsk rødliste for arter 2010, og er en prioritert art (fredet) i Norge. I tillegg er den på vedlegg til EUs habitatdirektiv og vurdert som nær truet (NT) på global rødliste. Handlingsplanen for eremitt ble publisert av Direktoratet for naturforvaltning i 2011 (nå Miljødirektoratet), og eremitten ble ved egen forskrift av 20. mai 2011 vedtatt som prioritert art med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 «Naturmangfoldloven». Denne rapporten beskriver resultatene av et oppdrag vedrørende eremitt i 2014, som ble definert gjennom fire deloppdrag; A) Kartlegging og søk (informasjonsinnhenting angående Nordre Sandøy, Hvaler), B) Overvåking (Tønsberg gamle kirkegård), C) Utsetting på ny lokalitet - forberedende arbeider, og D) DNA-analyser. Det foreligger (etter 2013) god informasjon om hule eiker (og andre store trær) på både Søndre og Nordre Sandøy i Hvaler. En gjennomgang av dataene viser at de fleste hule eikene nok har for små hulheter og at trærne jevnt over står for skyggefullt. Det er dermed tvilsomt om det er egnet habitat for eremitt der. På Tønsberg gamle kirkegård ble det i 2014 funnet få voksne individer av eremitt. Dette skyldes trolig at undersøkelsene ble gjort en uke seinere på sesongen enn det har vært gjort tidligere, samt at været sommeren 2014 var stabilt varmt og tørt. Etter en undersøkelse av de aktuelle trærne på Tønsberg gamle kirkegård ble det likevel funnet spor etter eremitt i 18 trær, hvorav to var “nye” trær i forhold til tidligere undersøkelser. Verdt å merke seg er at eremitt for første gang ble funnet på andre siden av kirkegården, ca. 130m unna nærmeste tre med kjent forekomst. Vintersprekkene var i sesongen 2014/2015 dårlig utviklet på grunn av høye vintertemperaturer. To individer (en hunn og en hann), samt to larver av eremitt ble samlet inn i august 2013 og plassert i en kasse med både eike- og askemuld. Etter undersøkelser av kassa i august 2014 viste det seg at den inneholdt ni larver. Disse ni larvene er fremdeles i kassa, og siden det ble funnet få voksne individer (og larver) i 2014, ble det ikke samlet inn ytterligere individer til avlspiloten. Det er samlet inn ytterligere materiale for DNA-analyser i 2014. Dette vil bli undersøkt i løpet av våren 2015. Konklusjonen etter årets undersøkelser er som tidligere at populasjonen i Tønsberg trolig er større og mer robust enn tidligere antatt. Dette på tross av at vi fant få voksne individer, noe vi antar skyldes undersøkelsestidspunktet mer enn reelt færre voksne individer. At vi i tillegg fant eremitt i to nye trær i forhold til 2013, er både positivt og noe oppsiktsvekkende, og vi har nå sikker yngling i 21 trær på Tønsberg gamle kirkegård. Spesielt gledelig er det naturligvis at arten nå også er funnet på andre siden av kirkegården. Vi anbefaler en videre overvåking av populasjonen ved Tønsberg kirkegård, samt en videreføring av arbeid med en avlspilot og et introduksjonsprogram. Det er mye som ligger til rette for at man nå for alvor snart kan vurdere utsetting. Det er også vesentlig å vurdere nye egnede habitater som måtte dukke opp etter annen kartleggingsinnsats.nb_NO
dc.description.abstractThe Hermit Beetle Osmoderma eremita is a large, brown beetle in the family scarabaeidae. It lives in old, hollow trees and is considered endangered in many parts of Europe. In Norway, it was thought to be extinct until it was rediscovered in Tønsberg municipality in Vestfold county in 2008. It is listed as critically endangered (CR) in the Norwegian Red List of species in 2010 and is protected by law in Norway. In addition, it is on Appendix II and IV of EU Habitat Directive and it is considered Near Threatened (NT) on the Global Red List. An Action Plan for the Hermit Beetle was published by the Norwegian Directorate for Nature Management in 2011 (now The Norwegian Environment Agency). On 20th May 2011, the Hermit Beetle was pronounced a «Prioritized Species» according to the «Biodiversity Act». This report describes the results of a project on the Hermit Beetle in Norway in 2014. The project was divided into four subprojects; A) Survey (gathering information for Nordre Sandøy, Hvaler municipality), B) Monitoring (Tønsberg old cemetery in Tønsberg municipality), C) Preparation for introduction, and E) DNA-analysis. There is (after 2013) good information about hollow oaks (and other large trees) on both Søndre and Nordre Sandøy in Hvaler municipality. A review of the data shows that most of the hollow oaks probably have too small cavities and that trees generally too enclosed by forest. It is thus questionable whether it is suitable habitat for the Hermit Beetle there. In Tønsberg old cemetery, just a few adult individuals of the Hermit Beetle were found in 2014. This is probably because the survey was done one week later in the season than previous years, in addition to the weather in summer 2014 being especially warm and dry. After an examination of the relevant trees on Tønsberg old cemetery, traces of the Hermit Beetle were found in 18 trees, two of which were ”new” trees compared to previous years. Worth noting is that the beetle was found for the first time on the other side of the cemetery, about 130m away from the nearest tree with known occurrence of the beetle. The wintercracks were in the winter season 2014/2015 poorly developed due to high winter temperatures. Two adults (one female and one male) and two larvae of the Hermit Beetle were collected in August 2013 and placed in a box with both oak and ash mold. After investigating the box in August 2014, nine larvae of the beetle were found. These are still kept in the box. Since few adults (and larvae) were found on the cemetary in 2014 no further individuals were collected for breeding purposes. Additional material was collected for DNA analysis in 2014 and will be analyzed during the spring 2015. The conclusion after this year’s survey is that the population of the Hermit Beetle at the old cemetary in Tønsberg potentially is larger and more robust than previously thought. This despite the fact that we found few adult individuals in 2014, which we assume is due to timing of the survey more than an actuall decrease in the population. That we also found traces of the Hermit beetle in two new trees compared to 2013, is both positive and somewhat unexpected, and we now have documented breeding in 21 trees on Tønsberg old cemetery. It is particularly pleasing that the species is now also found on the other side of the cemetery. We recommend further monitoring of the population at Tønsberg old cemetery, and a continuation of the work with a breeding program and an introduction of the species to a new site. Several conditions are now such that one should consider an introduction soon. It is also important to assess potential new habitats that come to attention due to other mapping efforts.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1146
dc.subjectTønsbergnb_NO
dc.subjectNordre Sandøynb_NO
dc.subjectOsmoderma eremitanb_NO
dc.subjecteremittnb_NO
dc.subjecthule trærnb_NO
dc.subjectutbredelsenb_NO
dc.subjectkartleggingnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjecthollow treesnb_NO
dc.subjecthermit beetlenb_NO
dc.subjectdistributionnb_NO
dc.subjectmappingnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.titleKartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2014nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber36 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1244369
dc.relation.projectFylkesmannen i Vestfoldnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2327]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel