Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDervo, Børre K.
dc.date.accessioned2016-01-11T11:34:09Z
dc.date.available2016-01-11T11:34:09Z
dc.date.issued2016-01-22
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2373264
dc.description.abstractDervo, B. K.2016. Evaluering av storsalamander i foreslåtte områ- der for Emerald Network - NINA Rapport 1223. 21 s + vedlegg. Totalt er det registrert 1 028 ynglelokaliteter for storsalamander Triturus cristatus i Norge, fordelt på 110 (11 %) i Midt-Norge 138 (13 %) på Vestlandet og 780 (76 %) i Oslofjord-regionen. Vurderingen av kandidatene til Emerald Network viser at det kun er yngleområder for storsalamander i to av de seks Emerald-områdene, dvs. i Geitaknottane og Yddal og på Lindøya. Selv om Geitaknottane og Yddal har rundt 10 prosent av alle kjente yngleokaliteter i Norge, er både geografisk fordeling og den økologiske variasjonen for yngleokalitetene ikke tilstrekkelig. Utvidelsen med Svartskog i 2015 endrer ikke dette bildet. Konklusjonen for disse 6 + 1 kandidatene er derfor «Insufficient moderate» (IN MOD). I tillegg til to tidligere kandidater til Emerald Network i Norge med forekomst av storsalamander, foreslås det 14 nye områder som er verneområder og 15 områder som ligger i viktige områder for storsalamander. Samlet er det 216 ynglelokaliteter i disse 2 + 29 forslagene til Emerald-områder. Dette utgjør 21 prosent av alle kjente ynglelokaliteter for storsalamander i Norge og vil være tilstrekkelig for å oppnå konklusjonen «sufficient» (SUF) De 14 verneområdene som er foreslått er Bangtjern, Fuglevike, Kongsrudtjernet, Ravndalen, Aurmoen, Løkneshalvøya, Svartskog (foreslått kandidat i utvidelsen i 2015), Blylagsdammen, Rismyr, Solbergdammen, Langsetdammen, Grønsanddammen, Hyggen Mellom og Flaaten. Alle ligger i det sørligste utbredelsesområdet for storsalamanderen, Oslofjord-regionen. Det er foreslått 15 områder som ligger i viktige områder for storsalamanderen. Det er foreslått tre aktuelle kandidater for Midt-Norge; Rindalsåsen, Jonsvannsmarka og Storheia-Liahøgda. Alle skogsområder (tjern- og myrlokaliteter) med totalt 21 ynglelokaliteter. For Vestlandet er det også foreslått et nytt område; Sveio salamanderpark med seks ynglelokaliteter. I Oslofjord-re-gionen er det foreslått sju kulturlandskapsområder, en salamanderpark og tre skogsområder. Kulturlandskapsområdene er Smedbøl-Kvestad-Fjøser, Knardal-Bølerenga, Kløfta-Ulleren, Funnesdal, Renskaug, Lahelldammen og Åsgårdstrand med til sammen 44 ynglelokaliteter. Sala-manderparken er Würth-dammen med en ynglelokalitet. De tre skogsområdene er Åkrestrømmen, Marivoldhøgda og Kviteseid med til sammen 21 ynglelokaliteter for storsalamander. Skogsområder og områder på Vestlandet er overrepresentert i forslagene til Emerald Network for storsalamander. Andelen av de 216 ynglelokaliteten som er foreslått som Emerald-områder, fordeler seg på 10, 49 og 41 prosent i henholdsvis Midt-Norge, Vestlandet og i Oslofjord-regionen. Dette tilsvarer at 19, 73 og 11 prosent av yngleområdene i de tre hovedutbredelsesområ-dene Midt-Norge, Vestlandet og i Oslofjord-regionen, vil ligger i et Emerald-område. Atten pro-sent av ynglelokalitetene ligger i kulturlandskapsområder og 82 prosent ligger i skogsområder. En relativt stor andel av ynglelokalitetene som er foreslått i Emerald Network ligger i områder som ikke er vernet. Det kan derfor være krevende å få til en tilstrekkelig beskyttelse av områdene. I dette arbeidet er det viktig å prioritere kulturlandskapslokaliteter, da disse er mest utsatt for tap og ødeleggelser.nb_NO
dc.description.abstractThe assessment of the candidate areas to Emerald Network concludes that reproduction occurre in only two out of six areas, more exactly the Geitaknottane/Yddal and Lindøya areas. Although Geitaknottane/Yddal constitute for 10 % of all recorded reproduction localities in Norway, the geographical distribution and the ecological variation of reproduction localities are insufficient. An expansion with one additional candidate, the “Svartskog” area, is not enough to change this. Hence, the conclusion for these six + one candidate areas is “insufficient moderate” (IN MOD). In addition to two previous suggested candidate areas to Emerald Network in Norway with presence of great crested newt, 14 additional candidate areas within nature conservation areas and 15 areas within important, but non-protected, areas for great crested new in Norway are sug-gested. In sum, these areas have 216 reproduction localities that constitute 21 % of all known reproduction localities in Norway. The conclusion is that this will be sufficient to fulfil the status of “sufficient” (SUF). Forest areas and areas in West-Norway are overrepresented in the suggested areas to Emerald Network. The percentage geographical distribution of the 216 reproduction localities is 10, 48 and 42 percent in Mid-Norway, West-Norway and Oslofjord-region, respectively. This constitutes 19, 73 and 11 percent of the known reproduction areas in Mid-Norway, West-Norway and Oslofjord-region, respectively. A relatively large proportion of the suggested areas to Emerald Network is located in non-protected areas. Hence, to secure a sufficient protection in these areas may be challenging. It will probably be necessary to prioritize localities within cultivated land-scapes in the further work, since these localities are most vulnerable to habitat loss and degradation.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;1223
dc.subjectBernkonvensjonennb_NO
dc.subjectEmerald Network, Norgenb_NO
dc.subjectstorsalamandernb_NO
dc.subjectBern Conventionnb_NO
dc.subjectTriturus cristatusnb_NO
dc.subjectEmerald Network, Norwaynb_NO
dc.subjectgreat crested newtnb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.titleEvaluering av storsalamander i foreslåtte områder for Emerald Networknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber21 s. + vedleggnb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-476|2016nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [1739]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel