Now showing items 21-40 of 72

  • Viltovervåking med viltkamera. Framdriftsrapport 2015 

   Odden, John (NINA Kortrapport;21, Research report, 2016-05-18)
   Odden, J. 2016. Viltovervåking med viltkamera – Framdriftsrapport 2015 - NINA Kortrapport 21. 35 s. Vi går inn i en fremtid med kortere snøsesong over hele landet og dette skaper utfordringer for dagens snøbaserte overvåking ...
  • Overvåking av rød skogfrue Cephalanthera rubra. Resultater fra perioden 2012-2015 

   Bratli, Harald (NINA Kortrapport;20, Research report, 2016-05-19)
   Bratli, H. 2016. Overvåking av rød skogfrue Cephalanthera rubra. Resultater fra perioden 2012-2015 – NINA Kortrapport 20. 25 s. Rød skogfrue er en sjelden sørøstlig art som i Norge finnes i et fåtall lokaliteter hovedsakelig ...
  • Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – resultater 2015 

   Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Brettum, Pål; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred Anker; Hesthagen, Trygve; Hindar, Atle; Saksgård, Randi; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Walseng, Bjørn (NINA Kortrapport;22, Research report, 2016-05-31)
   Overvåkingsprogrammet ”Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann” er en videreføring av pro-grammer som delvis startet som det såkalte ”Forskref”-programmet finansiert av det daværende Norges teknisk-naturvitenskapelige ...
  • Bestandsutvikling og avskytning av elg i Malvik kommune. Evaluering av bestandskondisjon og måloppnåelse i planperioden 2013-2014 

   Solberg, Erling J.; Rolandsen, Christer M. (NINA Kortrapport;18, Research report, 2016-06-03)
   Solberg, E. J. & Rolandsen, C. M. 2016. Bestandsutvikling og avskytning av elg i Malvik kommune. Evaluering av bestandskondisjon og måloppnåelse i planperioden 2013-2014. – NINA Kortrapport 18. 26 s. Omleggingen til ...
  • Reisaelva 2015. Tetthet av laksunger, fangst av voksen laks og registrering av høstbestand 

   Svenning, Martin-A. (NINA Kortrapport;16, Research report, 2016-06-07)
   Svenning, M-A. 2016. Reisaelva 2015. Tetthet av laksunger, fangst av voksen laks og registre-ring av høstbestand. - NINA Kortrapport 16, 23 s. Resultatene fra elektrofisket i Reisaelva de siste årene viser at estimert ...
  • Høstingsskog og styvingstrær i Aust-Agder 2015 

   Bratli, Harald; Svalheim, Ellen (NINA Kortrapport;24, Research report, 2016-06-10)
   Bratli, H. & Svalheim, E. 2016. Høstingsskog og styvingstrær i Aust-Agder 2015 – NINA Kortrap-port 24. 26 s. Høstingsskog er en fellesbetegnelse for tresatt mark med trær som er utnyttet til fôrhøsting og emnevirke. Bruk ...
  • Konsekvensutredning Natur-miljø E6 Olsborg – Heia. Delstrekning 3: fra Skardelvbrua til avkjør-sel Fylkesveg 296 ved Myre 

   Jacobsen, Karl-Otto; Bjerke, Jarle Werner (NINA Kortrapport;19, Research report, 2016-06-30)
   Jacobsen, K.-O.& Bjerke, J.W. 2016. Konsekvensutredning Naturmiljø E6 Olsborg – Heia. Delstrekning 3: fra Skardelvbrua til avkjørsel Fylkesveg 296 ved Myre – NINA Kortrapport 19. 24 s. NINA har vurdert konsekvensene av ...
  • Predasjon av tamrein fra gaupe og jerv. Et dataunderlag for beregning av tap av tamrein til gaupe og jerv 

   Mattisson, Jenny; Odden, John (NINA Kortrapport;28, Research report, 2016-08-17)
   Mattisson, J., Odden, J., 2016. Predasjon av tamrein fra gaupe og jerv - Et dataunderlag for beregning av tap av tamrein til gaupe og jerv - NINA Kortrapport 28. 18 s. I denne rapporten presenterer vi en oversikt over ...
  • Funn av fremmede maurarter i Norge i 2015 

   Gjershaug, Jan Ove; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode (NINA Kortrapport;4, Research report, 2016-08-26)
   Gjershaug, J. O., Staverløkk, A. & Ødegaard, F. 2016. Funn av fremmede maurarter i Norge i 2015. - NINA Kortrapport 4. 38 s. NINA fikk høsten 2015 i oppdrag fra Miljødirektoratet å undersøke om den fremmede maurarten ...
  • Vannforskriften og Bjørnfjellområdet. Innledende undersøkelser 

   Kristoffersen, Cathrine; Bongard, Terje (NINA Kortrapport;25, Research report, 2016-08-29)
   Kristoffersen, C. og Bongard, T. 2016. Vannforskriften og Bjørnfjellområdet - Innledende undersøkelser. - NINA Kortrapport 25. 18 s. Seks ferskvannslokaliteter ble prøvetatt med sparkehåv og undersøkt med hensyn til bunndyr ...
  • Kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet. Om spillemidlenes betydning for å etablere turveier og turstier i nærmiljøet 

   Thorén, Kine Halvorsen; Skjeggedal, Terje; Vistad, Odd Inge (NINA Kortrapport;26, Research report, 2016-09-08)
   Thorén, K.H., Skjeggedal, T. & Vistad, O.I. 2016. Kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet. Om spillemidlenes betydning for å etablere turveier og turstier i nærmiljøet. NINA Kortrapport 26. 71 s + vedlegg Formålet ...
  • Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen 

   Saksgård, Randi (NINA Kortrapport;23, Research report, 2016-09-12)
   Saksgård, R. 2016. Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen - NINA Kortrapport 23, 14 s. Ungfiskundersøkelser av laks og ørret har vært gjennomført årlig i Suldalslågen siden 1978. Tettheten av årsyngel (0+) av laks har variert ...
  • Hydromorphological factors, stream power and fish habitat 

   Foldvik, Anders; Sundt-Hansen, Line; Zinke, Peggy; Sandlund, Odd Terje (NINA Kortrapport;2, Research report, 2016-09-28)
   Foldvik, A., Sundt-Hansen, L., Zinke, P. & Sandlund, O.T. 2016. Hydromorphological factors, stream power and fish habitat. - NINA Kortrapport 2. 20 s. + annexes. Here we report the first steps in an analysis of the potential ...
  • Konsekvensvurdering i forbindelse med omreguleringssak for et LNF-område på Naustholmen, Lovund 

   Follestad, Arne (NINA Kortrapport;29, Research report, 2016-10-24)
   Follestad, A. 2016. Konsekvensvurdering i forbindelse med omreguleringssak for et LNF-område på Naustholmen, Lovund - NINA Kortrapport 29. 24 s. På forespørsel fra Kystinkubatoren AS har NINA vurdert konsekvenser av videre ...
  • Sårbarhetsvurdering av to innfallsporter til Rondane nasjonalpark: Høvringen og Mysusæter 

   Gundersen, Vegard; Hagen, Dagmar; Evju, Marianne; Rød-Eriksen, Lars; Eide, Nina E.; Fangel, Kirstin; Strand, Olav; Vistad, Odd Inge (NINA Kortrapport;32, Research report, 2016-11-18)
   Forvaltningen er i ferd med å utarbeide en overordnet merkevarestrategi for Norges nasjonalparker. På sikt skal det lages lokalt tilpassede besøksstrategier for alle parkene. Ferdsel er på den ene siden ønsket aktivitet ...
  • Sårbarhetsvurdering av to skogsreservater i Oslomarka. Gardlaushøgda og Lillomarka 

   Hagen, Dagmar; Evju, Marianne; Rød-Eriksen, Lars (NINA Kortrapport;30, Research report, 2016-11-25)
   Hagen, D., Evju, M., og Rød-Eriksen, L. 2016. Sårbarhetsvurdering av to skogsreservater i Oslomarka. Gardlaushøgda og Lillomarka. - NINA Kortrapport 30. 23 s. I 2015 ble det etablert en rekke nye skogsreservater i Oslomarka ...
  • Vurdering av konsekvenser for fisk ved endrede fyllingskrav for Tesse, Lom og Vågå kommuner 

   Johnsen, Stein Ivar; Brabrand, Åge (NINA Kortrapport;78, Research report, 2017)
   Stein I. Johnsen & Åge Brabrand 2017. Vurdering av konsekvenser for fisk ved endrede fyllingskrav for Tesse, Lom og Vågå kommuner - NINA Kortrapport 78. 14 s. + vedlegg I 2011 ble reguleringskonsesjonene for Tesse revidert ...
  • Oppfølging av vegetasjonsetablering langs Elgsjøvegen, Oppdal kommune 

   Hagen, Dagmar; Kyrkjeeide, Magni; Løkken, Jørn Olav (NINA Kortrapport;48, Research report, 2017)
   Hagen, D., Kyrkjeeide, M.O. og Løkken, J.O. 2017. Oppfølging av vegetasjonsetablering langs Elgsjøvegen, Oppdal kommune - NINA Kortrapport 48. 28 s. Glommen og Laagens Brukseierforening (GLB) fikk i 2010 tillatelse til å ...
  • Kartlegging av rødknappsandbie Andrena hattorfiana i Norge. Resultater fra 2015 og 2016 

   Ødegaard, Frode (NINA Kortrapport;49, Research report, 2017)
   Ødegaard, F. 2017. Kartlegging av rødknappsandbie Andrena hattorfiana i Norge. Resultater fra 2015 og 2016. - NINA Kortrapport 49. 32 s. Alle kjente lokaliteter med nålevende bestander av rødknappsandbie i Norge har blitt ...
  • Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen 

   Saksgård, Randi (NINA Kortrapport;79, Research report, 2017)
   Saksgård, R. 2017. Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen - NINA Kortrapport 79, 15 s. Ungfiskundersøkelser av laks og ørret har vært gjennomført årlig i Suldalslågen siden 1978. Tettheten av årsyngel (0+) av laks har variert ...