Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorThorstad, Eva Bonsak
dc.contributor.authorTodd, Christopher D.
dc.contributor.authorBjørn, Pål Arne
dc.contributor.authorGargan, Patrick G.
dc.contributor.authorVollset, Knut Wiik
dc.contributor.authorHalttunen, Elina
dc.contributor.authorKålås, Steinar
dc.contributor.authorUglem, Ingebrigt
dc.contributor.authorBerg, Marius
dc.contributor.authorFinstad, Bengt
dc.date.accessioned2014-12-02T10:46:39Z
dc.date.accessioned2015-12-30T18:01:58Z
dc.date.available2014-12-02T10:46:39Z
dc.date.available2015-12-30T18:01:58Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationThorstad, E.B., Todd, C.D., Bjørn, P.A., Gargan, P.G., Vollset, K.W., Halttunen, E., Kålås, S., Uglem, I., Berg, M. & Finstad, B. 2014. Effekter av lakselus på sjøørret - en litteraturoppsummering. NINA Rapport 1071, 1-144.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2689-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2372370
dc.description.abstractLakselus er en ekstern parasitt på laksefisk i sjøen. Oppdrettslaks kan også være verter for lakselus, og åpne merder med oppdrettslaks bidrar derfor til økt produksjon av lakselus i kystområdene. Formålet med denne rapporten er å oppsummere kunnskap om effekter av lakselus på sjøørret basert på gjennomgang av internasjonale vitenskapelige publikasjoner i journaler og bøker med fagfellevurdering (peer-review). Referanser til såkalt “grå litteratur”, som tekniske rapporter, er i liten grad inkludert. Undersøkelsene som er gjennomgått omfatter alt fra laboratorie- og feltundersøkelser av effekter på individuelle fisk til undersøkelser av bestandseffekter. Lakselus spiser vertsfiskens slim, skinn og vev og forårsaker sår og vevsskader. Laboratorie- og feltundersøkelser har vist at lakselus kan forårsake ubalanse i fiskens osmoregulering (dvs. saltregulering), fysiologisk stress, anemi, redusert appetitt og vekst, økt sårbarhet for sekundære infeksjoner, redusert sykdomsmotstand og økt risiko for dødelighet hos individer av sjøørret. Sjøørret i oppdrettsfrie områder har generelt lave nivå av lakselus. I oppdrettsintensive områder varierer nivået betydelig mellom ulike undersøkelser og områder, fra lave nivå sammenlignbart med oppdrettsfrie områder til så høye nivå at de innebærer en risiko for betydelig økt dødelighet forårsaket av lakselus. Flere undersøkelser har vist høyere lakselusnivå på vill sjøørret nær oppdrettsanlegg sammenlignet med lengre unna. Dette er spesielt fremtredende i områder nærmere oppdrettsanlegg enn 30 km. Blant laksefisk er sjøørret særlig sårbar for lakselus fordi de oppholder seg nær kysten under hele sjøoppholdet, i samme type områder som oppdrettsanleggene gjerne er lokalisert. Basert på undersøkelsene som er gjennomgått kan det konkluderes med at lakseoppdrett medfører økt mengde lakselus i sjøen, og at til tross for tiltak som rutinemessig gjennomføres av fiskeoppdrettsindustrien så har ville sjøørretbestander i intensive oppdrettsområder blitt negativt påvirket av lakselus ved redusert vekst og økt dødelighet i sjøen. Reduksjonen i ville sjøørretbestander på grunn av lakselus kan i de fleste tilfeller ikke tallfestes på grunn av mangel på omfattende overvåkingsdata og undersøkelser av bestandseffekter. Bestandseffekter av lakselus har blitt kvantifisert hos laks ved å sammenligne vekst og overlevelse i sjøen hos grupper av utsatt fisk som har blitt kjemisk beskyttet mot lakselus med ubeskyttede kontrollfisk. Det finnes få slike undersøkelser hos sjøørret, men resultatene for laks tyder på en potensiell reduksjon i antall gytefisk på 12-29 % på grunn av lakselus i oppdrettsintensive områder. Undersøkelser hos laks representerer trolig minimumsestimat for dødelighet hos sjøørret ved de samme lokalitetene, fordi laksesmolt vandrer raskt gjennom kystnære områder på vei til oppvekstområdene i havet, mens sjøørreten forblir i de kystnære områdene under hele sjøoppholdet. lakselus, Lepeophtheirus salmonis, parasitt, infestasjon, sjøørret, Salmo trutta, anadrom laksefisk, litteraturoppsummering, kunnskapsstatus, akvakultur, lakseoppdrett, fiskeoppdrett, livshistorie, sjøvandring, fysiologi, vekst, dødelighet, bestandseffektnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1071
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1071.pdf
dc.subjectLakselus – Lepeophtheirus salmonis – parasitt – infestasjonnb_NO
dc.subjectSjøørret – Salmo trutta – anadrom laksefisknb_NO
dc.subjectLitteraturoppsummering – kunnskapsstatusnb_NO
dc.subjectAkvakultur – lakseoppdrett – fiskeoppdrettnb_NO
dc.subjectLivshistorie – sjøvandringnb_NO
dc.subjectFysiologi – vekst – dødelighetnb_NO
dc.subjectBestandseffektnb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.titleEffekter av lakselus på sjøørret - en litteraturoppsummeringnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-02T10:46:39Z
dc.source.pagenumber144 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1172467
dc.relation.projectAndre: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel