Show simple item record

dc.contributor.authorJohnsen, Stein Ivar
dc.contributor.authorMuseth, Jon
dc.contributor.authorDokk, John Gunnar
dc.date.accessioned2014-12-02T10:51:56Z
dc.date.accessioned2015-12-30T17:49:06Z
dc.date.available2014-12-02T10:51:56Z
dc.date.available2015-12-30T17:49:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationJohnsen S.I., Museth, J. & Dokk, J.G. 2014. Vurdering av Åkersvika som funksjonsområde for fisk - Effekter av vegbygging og foreslåtte miljøtiltak - NINA Rapport 1074. 44 s.
dc.identifier.isbn978-82-426-2693-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2372368
dc.description.abstractI forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for E6 mellom Kåterud og Arnkvern og Rv 25 Disen - Åker i Hamar kommune er det gjennomført flere naturfaglige registreringer og undersøkelser i Åkersvika naturreservat. Blant annet skal flere av undersøkelsene gi oppdatert kunnskap for å kunne gi en samlet vurdering av den økologiske tilstanden for selve vannforekomsten i Åkersvika naturreservat. Denne rapporten oppsummerer registreringene som er gjort på deltema «fiskefauna». Hovedfokuset i dette arbeidet har vært å belyse:  Ulike fiskearters bruk av Åkersvika gjennom året (gyte-, oppvekst- og ernæringsområde)  Sammenhengen mellom vannstand, temperatur, strømningsforhold og tidspunktet for innvandring og gyting i 2014  I tillegg er det gjort en ekspertvurdering av hvilken betydning fiskesamfunnet har for Åkersvika som økosystem. I løpet av ti ulike tidspunkt i perioden 10. april – 22. september 2014 ble det ved båtelfiske påvist 13 ulike fiskearter i denne undersøkelsen. Totalt sett viser dette at forekomst, relativ tetthet (CPUE) og størrelsesfordeling til de ulike fiskeartene at Åkersvika representerer et komplekst og dynamisk system i forhold til de ulike artenes tidspunkt for innvandring, utvandring, gyting og bruk av Åkersvika som oppvekst- og ernæringsområde. Utvidelse av E6 vil føre til arealbeslag og inngrep i et verdifullt våtmarksområde. Inngrepet vil legge beslag på betydelig mer land- enn vannarealer. Vi observerte at de fleste artene, bl.a. abbor, gjedde, mort, laue, brasme og vederbuk, gytte på oversvømt mark og vegetasjon over store deler av Åkersvika. Gytinga var derfor ikke knyttet til enkeltlokaliteter eller spesielt sjeldne habitattyper. Vi vurderer det dithen at tilgangen til gytearealer for disse artene fortsatt vil være tilfredsstillende etter utvidelse av E6. Andre arter gyter på områder med spesielle habitatkarakteristika, bl.a. harr og ørret som gyter på rennende vann. Det viktigste tiltaket for fiskefaunaen i forbindelse med E6-prosjektet er å opprettholde den økologiske forbindelsen (konnektiviteten) mellom Mjøsa og de ulike delene av Åkersvika. Tiltak som reduserer fiskens muligheter for fritt å vandre mellom Mjøsa og Åkersvika vurderes som alvorlig for fiskesamfunnet. Verdien av Åkersvika for fiskesamfunnet i Mjøsa og fiskesamfunnets betydning for økosystemet i Åkersvika vurderes som svært stor. Åkersvika er trolig den enkeltlokaliteten som i dag har størst betydning for å opprettholde et livskraftig og artsrikt fiskesamfunn i Mjøsa. Ut i fra generell økologisk kunnskap er vi skeptiske til tiltak som søker å skape stabilitet i et dynamisk økosystem som Åkersvika. Etablering av vannstandsmanøvrerende terskler vurderes som negativt for fiskesamfunnet, og den vurderte nytteverdien for fugl bør derfor være stor for å gjennomføre et slikt tiltak. Hvis det besluttes å etablere faste vannstandsmanøvrerende terskler vil det være nødvendig å etablere fiskepassasjer i tilknytning til disse uansett terskelhøyde. I planleggingen må man ta høyde for at fallgradienten i fiskepassasjene ikke overstiger 1:30, dvs. en fiskepassasje på utsiden av en terskel på Stangebrua på kote 121.7 vil bli minimum 70 m lang. Alternativt bør det utredes muligheter for å manøvrere vannstanden innenfor med en regulerbar terskel slik at denne reduseres fra ettervinteren og fram til de første fiskeartene starter innvandringen i begynnelsen av april. På dette tidspunktet bør vannstanden innenfor terskelen være så lav at fisken kan svømme fritt inn. En slik terskel bør derfor utstyres med en bunnluke. Dette alternativet vurderes som minst skadelig for fisk. Norge, Hedmark, Hamar, Åkersvika, Ørret, harr, gjedde, abbor, karpefisk, steinsmett, niøye, Undersøkelse av fiskesamfunn, Effekt av vegbygging og miljøtiltak
dc.language.isonob
dc.publisherNINA
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;1074
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1074.pdf
dc.subjectNorge
dc.subjectHedmark
dc.subjectHamar
dc.subjectÅkersvika
dc.subjectørret
dc.subjectharr
dc.subjectgjedde
dc.subjectabbor
dc.subjectkarpefisk
dc.subjectsteinsmett
dc.subjectniøye
dc.subjectundersøkelse av fiskesamfunn
dc.subjecteffekt av vegbygging og miljøtiltak
dc.titleVurdering av Åkersvika som funksjonsområde for fisk - Effekter av vegbygging og foreslåtte miljøtiltak
dc.typeResearch report
dc.date.updated2014-12-02T10:51:56Z
dc.source.pagenumber44 s.
dc.identifier.cristin1178162
dc.relation.projectAndre: Statens Vegvesen
dc.relation.projectAndre: Asplan Viak
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record