Show simple item record

dc.contributor.authorBårdsen, Bård-Jørgen
dc.contributor.authorBerglann, Helge
dc.contributor.authorStien, Audun
dc.contributor.authorTveraa, Torkild
dc.date.accessioned2014-12-02T11:15:31Z
dc.date.accessioned2015-12-30T11:45:08Z
dc.date.available2014-12-02T11:15:31Z
dc.date.available2015-12-30T11:45:08Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationBårdsen, B.-J., Berglann, H., Stien, A. & Tveraa, T. Effekten av høsting på produksjon og lønnsomhet i reindriften - NINA Rapport 999. 44 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2609-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2372347
dc.description.abstractBestander av store klovdyr som f.eks. rein Rangifer sp., er regulert og begrenset gjennom ne-gativ tetthetsavhengighet og tilfeldig variasjon i klimatiske forhold. Tetthetsavhengighet og kli-ma påvirker individer av ulike alders-, kjønns- og størrelsesklasser ulikt. Yngre og små indivi-der er de som typisk er mest sårbar for høye tettheter og negative klimatiske hendelser. I til-legg vil effekten av både tetthet og klima være synlig på størrelse (eller kroppsmasse) før disse vil ha en innvirkning på reproduksjon og overlevelse. Høsting reduserer antall dyr i en bestand. Ved overhøsting er bestandens vekstrate negativ over lang tid som en følge av et intensivt uttak. Overhøsting er ikke bærekraftig siden en slik høstingsintensitet på sikt vil resultere i at bestanden dør ut. Mangelfull høsting, eller veldig lave høstingsintensiteter, fører til redusert produktivitet siden en bestand da vil øke mot sin økolo-giske bæreevne. Dette gjør at bestandene blir regulert gjennom negativ tetthetsavhengighet f.eks. ved at dyrene i større grad opplever økt konkurranse om beiteressurser. Et sted i mellom disse to ekstremene vil høstingen optimalisere produktiviteten i en bestand. Optimal høsting innebærer at effekten av negativ tetthetsavhengighet blir lav slik at bestanden blir bestående av store individer med høy overlevelse og reproduktiv suksess samtidig som bestandene ikke desimeres på en slik måte at antallet produksjonsdyr blir for lavt. Vi undersøkte hvilken effekt kalveslakt har på produktivitet og lønnsomhet i reindriften. Dette gjorde vi ved hjelp av en matrisemodell som ble parameterisert på bakgrunn av empiriske data på aldersspesifikk reproduktiv suksess fra Finnmark og publiserte overlevelsesestimater. Både reproduksjon og overlevelse (for ulike aldersklasser) ble påvirket av dyrenes størrelse som igjen var en funksjon av både reintetthet og klimatiske prosesser som påvirker vårens ankomst og planteproduksjon om sommeren. Vi fant at det uttaket som maksimerte kjøttproduksjon var et årlig uttak av 66-72 % av merkede kalver. En slik optimal høsting førte til betydelig forbedret produktivitet og lønnsomhet sam-menlignet med lave høstingsintensiteter. Modellresultatene tilsier at en intensiv høsting er nød-vendig for å kunne oppnå en økologisk og økonomisk bærekraftig reindrift. Samtidig er et slakteuttak som fører til en slik produksjonsoptimalisering høyt sammenlignet med hva som slaktes innenfor fellesbeiteområdene per i dag. Det er per i dag store konflikter mellom ulike aktører knyttet til hva som er et fornuftig slakteut-tak, og hvilke konsekvenser den foreslåtte reintallstilpasningen har for reindriftsutøverne i Finnmark. Derfor bør det etableres et adaptivt overvåkningsprogram som effektivt fanger opp hvilke effekter forvaltningsmessige tiltak har på utvikling i størrelse, kalvetilgangen og produkti-viteten i reindriften. Denne informasjonen kan inkluderes fortløpende i modellapparatet og sikre at forvaltningsmessige mål kan oppdateres etterhvert som ny kunnskap samles inn.nb_NO
dc.description.abstractPopulations of large herbivores like Rangifer sp. are regulated and limited through density dependence and density independent stochastic variation in climate. Density and climate affects individuals of separate age- and sex-classes differently. The effect of both density and climate will typically be manifested through body mass before any effects on survival and/or reproduction will be detected. High density results in smaller animals that are more vulnerable to e.g. unfavourable climate and predation compared to larger ones. Harvest reduces population abundance: overharvest is unsustainable as populations may go extinct, whereas low harvest result in reduced productivity as populations increase towards their carrying capacity (i.e. becomes regulated through negative density dependence). Optimal harvest occurs when population density becomes sufficiently low to sustain large individuals with high survival and reproductive success while at the same time the number of reproductive individuals in the population is kept sufficiently high. We tested the effect of calf-harvest on meat production in a matrix modelling framework parameterized by empirical data on age-specific reproductive success from Finnmark (North Norway) and published survival estimates. Both reproduction and survival were affected by body mass, which again was affected by density dependence and density independent processes. Maximum meat production occurred when 66-72% of the marked calves were slaughtered annually. Choosing the optimal harvest greatly enhanced the amount that could be slaughtered. The model demonstrates that an intensive harvesting regime is necessary for achieving an ecologic and economic sustainable reindeer husbandry. The effect that an intensive harvest strategy will have on the reindeer abundance in Finnmark is currently vividly debated among various stakeholders. We highlight the need for an adaptive monitoring programme that can effectively detect the impact management actions may have on body mass, recruitment and productivity within the reindeer husbandry. This information can be fed directly into the present model framework and will ensure that management actions, and goals, can be updated swiftly as new knowledge is achieved.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNINAnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;999
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/999.pdf
dc.subjectaldersspesifikk overlevelse/reproduksjonnb_NO
dc.subjectFinnmarknb_NO
dc.subjectkjøttproduksjonnb_NO
dc.subjectmodelleringnb_NO
dc.subjectLeslie matrisenb_NO
dc.subjectrein (Rangifer tarandus)nb_NO
dc.subjectreindriftnb_NO
dc.subjectslakting/høstingnb_NO
dc.subjectøkonomisk/økologisk bærekraftnb_NO
dc.subjectage-specific survival/reproductionnb_NO
dc.subjectFinnmark, Norwaynb_NO
dc.subjectmeat productionnb_NO
dc.subjectmodellingnb_NO
dc.subjectLeslie matrixnb_NO
dc.subjectreindeer/Caribou (Rangifer tarandus)nb_NO
dc.subjectreindeer husbandrynb_NO
dc.subjectslaughter/harvestnb_NO
dc.subjecteconomic/ecologic sustainabilitynb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.titleEffekten av høsting på produksjon og lønnsomhet i reindriftennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-02T11:15:31Z
dc.source.pagenumber44 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1102026
dc.relation.projectAndre: Reindriftsforvaltningennb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record