Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorReitan, Ole
dc.date.accessioned2014-12-02T12:16:00Z
dc.date.accessioned2015-12-29T12:38:32Z
dc.date.available2014-12-02T12:16:00Z
dc.date.available2015-12-29T12:38:32Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationReitan, O. 2014. Søk etter døde fugler i Smøla vindpark 2011-2013. - NINA Rapport 1010. 40 s. + 7 vedlegg.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2620-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2372277
dc.description.abstractDenne rapporten presenterer resultater fra søk etter døde fugler i Smøla vindpark i 2011-2013. Resultatene sammenliknes med tidligere undersøkelser i vindparken. De første registreringene av døde fugler i Smøla vindpark startet høsten 2005. Søk ble startet i 2006 og i årene 2007-2010 var det ukentlige søk ved utvalgte turbiner gjennom hele året. I perioden 2011-2013 har Statkraft finansiert et eget overvåkingsprogram for søk etter døde havørner. Overvåkingen har foregått inntil seks ganger årlig ved alle turbiner. Rapporten inkluderer en beskrivelse av grunnleggende problemstillinger knyttet til registrering av døde og skadete fugler i en vindpark, blant annet hva skjer med en fugl etter kollisjon og fram til søketidspunkt, utfordringer med å søke, finne og registrere døde fugler, og betydningen av søke- og registreringsregimer. Videre presenteres ulike metoder for å søke, særlig bruken av fjærsøkshund Denne hunden er benyttet i hele søksperioden og har vist en god søkemoti-vasjon og sikkerhet i søkeresultatene. I perioden 2011 – 2013 er det utført totalt 1397 søk på enkeltturbiner fordelt på vårsesong og høstsesong. Dette gir dermed mulighet til å sammenligne resultater med tidligere studier. To-talt i perioden 2011-2013 er det registrert 55 døde fugler; 15 fugler i 2011, 21 i 2012 og 19 i 2013. Av disse 55 fuglene er det havørn og lirype som det er flest funn av. Det er registrert 18 liryper og 15 havørner under turbiner. I tillegg er det funnet en turbinskadet ørn utenfor vindparken. . I tillegg er følgende andre arter funnet; enkeltbekkasin, grågås, gråmåke, gråsisik, heilo, jaktfalk, kongeørn, kråke, ravn, rødvingetrost, steinskvett, svartbak, tårnfalk samt en ubestemt vader. Søksfrekvens og antall funn av død fugl for årene 2011-2013 er sammenliknet med de foregå-ende år med ukentlige søk gjennom hele året. Generelt viser resultatene at det er en sammen-heng mellom søksfrekvens og funn det enkelte år. Av de registrerte havørnene ble 47 % funnet på våren i 2011-2013, mens i årene 2006-2010 ble 83 % funnet på våren (variasjon 67-100 %). Døde havørner er registrert siden høsten 2005, 56 havørner er registrert turbindrepte i løpet av åtte år fram til desember 2013. Sannsynligheten for å finne død fugl øker med økende søksfre-kvens. I tillegg påvirker søkemetoden hvor lett det er å oppdage død fugl. Årene 2007-2010 hadde en mer intensiv søksfrekvens enn alle andre år, og middelverdien for antall døde ørner funnet per år slik angitt ved medianen er 8 havørner. Antall registrerte funn varierte mellom 2 og 11 havørner i disse årene. Det er alltid er usikkerhet knyttet til enhver registreringsmetode og det kan også ha forekommet døde ørner som ikke er oppdaget. Videre vil antall turbindrepte ørner etter all sannsynlighet også påvirkes av bestandsstørrelse og meteorologiske forhold og variasjon i fuglenes aktivitet. I dette prosjektet inngår ikke studier på slike faktorer, men data-grunnlaget på søkeinnsats og funn av døde fugler sammen med data fra andre prosjekter, gir et godt grunnlag for at slike analyser kan gjennomføres. Smøla vindpark, Møre og Romsdal, Registrering av døde fugler, Hundesøk, overvåking, havørn, Smøla wind-power plant area,recording of dead birds, dog searches for dead birds, monitoring, White–tailed Eaglenb_NO
dc.description.abstractThis report presents results from the searches for dead birds in Smøla wind-power plant in 2011- 2013. The results are compared with previous studies of dead birds at the wind-power plant. The first registrations of dead birds in Smøla started in autumn 2005. Searches started in 2006 and in 2007-2010 there were weekly searches of selected turbines throughout the year. In the period 2011-2013, Statkraft has funded a monitoring program to search for dead white-tailed eagles. The monitoring has been carried out up to six times annually at all turbines. This report includes a description of the basic issues relating to the registration of dead and injured birds in a wind farm, including what happens to a bird after collision until the search time, challenges in the searches, finding and recording the dead birds, and the importance of search and registration regimes. Various methods to apply, in particular the use of feather search dog, are presented. This dog was used throughout the study period and has shown good search motivation and high security in search results. During 2011-2013 a total of 1397 turbine searches were conducted, some were carried out in spring and some in autumn. Spring and autumn searches thus provide the opportunity to compare results from the monitoring in 2011-2013 with previous studies. A total of 55 dead birds were recorded in the period 2011-2013; 15 birds in 2011, 21 in 2012 and 19 in 2013. Of these 55 birds, willow ptarmigan and white tailed eagles had most casualties. Eighteen willow ptarmigan and 15 white tailed eagles were found below turbines. In addition one eagle injured by turbines was found outside the wind power plant. During the searches casualties of hooded crow, wheatears, greylag goose, golden plover, redpoll golden eagle common snipe, raven, black-backed gull, redwing gyrfalcon, kestrel, herring gull and one wader spp. were found. Search effort and eagle casualties detectedfor 2011-2013 are compared with previous years whiich had weekly searches throughout the year. In general, the results show a relationship between search effort and eagle casualties detected each year. Of the registered dead white-tailed eagles, 47% were found in spring in 2011-2013, while it was 83% in the spring in the years 2006 to 2010 (range 67-100%). A total of 56 white tailed eagles are recorded over eight years. The probability of finding dead birds increases with increasing search effort. In addition the detectability of dead birds is dependent on the search method. The years of 2007-2010 had a more intensive search effort than any other year, and thus give the best estimates of dead eagles per year, that is a median of 8 eagles. White-tailed eagle casualties varied from 2 to 11eagles these years. There are always uncertainties associated with any registration method and search effort and there may have occurred dead eagles that were not detected. Furthermore the number of eagle casualties is also probably influenced by eagle population size, bird activity and meteorological conditions. Such analyses are not included in this project, but this extensive dataset on search effort and bird casualties together with and data from other projects may form the basis for such analyses.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNINAnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;1010
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1010.pdf
dc.subjectSmøla vindparknb_NO
dc.subjectMøre og Romsdalnb_NO
dc.subjectregistrering av døde fuglernb_NO
dc.subjecthundesøknb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjecthavørnnb_NO
dc.subjectSmøla wind-power plant areanb_NO
dc.subjectrecording of dead birdsnb_NO
dc.subjectDog searches for dead birdsnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectwhite-tailed eaglenb_NO
dc.titleSøk etter døde fugler i Smøla vindpark 2011-2013nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-02T12:16:00Z
dc.source.pagenumber40 s. + 7 vedleggnb_NO
dc.identifier.cristin1142512
dc.relation.projectAndre: Statkraft Energi ASnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel