Show simple item record

dc.contributor.authorMoe, Børge
dc.contributor.authorHanssen, Sveinn Are
dc.contributor.authorGabrielsen, G. W.
dc.contributor.authorLoonen, Maarten J.J.E.
dc.date.accessioned2014-12-02T12:20:00Z
dc.date.accessioned2015-12-29T09:17:45Z
dc.date.available2014-12-02T12:20:00Z
dc.date.available2015-12-29T09:17:45Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationMoe, B., S.A. Hanssen, G.W. Gabrielsen & M.J.J.E Loonen (2014) Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny- Ålesund. Årsrapport for 2013. - NINA Rapport 1018. 23 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2628-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2372244
dc.description.abstractStatens kartverk har drevet geodetisk observatorium i Ny-Ålesund på Svalbard siden 1994. Et nytt og oppdatert geodesianlegg bygges ved Brandalslaguna, inkludert bygging av ny vei mellom det nye anlegget og flyplassen i Ny-Ålesund. Veien og geodesianlegget etableres i et område som er verdifullt for fuglelivet. I tillatelsen fra Sysselmannen på Svalbard er det satt vilkår om overvåkningsprogram som følger effekter av inngrepet på hekkende tyvjo og vadefugl, samt fugl i Brandalslaguna og vannene ved Knudsenheia. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har designet overvåkningsprogrammet etter oppdrag fra Statens kartverk for å innfri kravene fra Sysselmannen på Svalbard. Overvåkningsprogrammet inkluderer kontroll-områder for å se resultatene i lys av naturlig variasjon og effekten av tiltaket. Programmet er delt inn i ulike faser avhengig av om dataene registreres før anleggstiden, i anleggsfasen eller i driftsfasen. Hovedmålet med overvåkningen i 2013 var å samle inn data for ‘før-situasjonen’ i de fleste delene av det berørte området og i kontrollområdene. Det var i 2013 knyttet anleggsaktivitet til første del av veien, samt bygging av bro og kulvert. I disse områdene var formålet å registrere overvåknings data som var knyttet til ‘anleggfase’, vurdere mulige effekter og foreslå eventuelle avbøtende tiltak. Overvåkningen i 2013 gav mye data både på hekkeregistreringer og forekomster av fugl. Det ble registrert seks hekklokaliseringer av tyvjo, fem av fjæreplytt, to av steinvender, én av sandlo, tre av smålom, 12 av rødnebbterne og to av snøspurv. Forekomster av hele 18 arter ble registrert. Brandalslaguna var den lokaliteten med høyest artsdiversitet med 14 registrerte arter. Registreringen ble gjort med hyppige intervaller og varte over en stor del av hekkesesongen, og overvåkningen viser sesongmessige variasjoner i forekomster av fugl. Resultatene fra 2013 vil bidra til å danne et grunnlag for å beskrive ‘før-situasjonen’ i de berørte områdene samt situasjonen i kontroll-områdene. I områdene som var berørt av anleggsarbeid knyttet til byggingen av vei, bro og kulvert, ble det ikke observert negative effekter på fugl. Overvåkningen var i forkant av anleggsarbeidet. Hekkefunn og forekomster av fugl ble kommunisert til oppdragsgiver underveis, og det var ikke nødvendig å iverksette avbøtende tiltak i 2013. Ny-Ålesund, Svalbard, fugler, overvåking, geodesianlegg, birds, monitoring, geodesi, constructionnb_NO
dc.description.abstractNorwegain Mapping Authority (NMA) has operated a geodetic observatory at Ny-Ålesund in Svalbard since 1994. A new and modernized geodetic observatory will be constructed at Brandalslaguna, including construction of a new road between the new facilities and the airport in Ny-Ålesund. The road and the geodetic observatory will be established in an important bird area, and the permission granted from the Governor of Svalbard included establishment of a bird monitoring program for evaluating the potential effects of the intervention on nesting arctic skuas and waders, as well as birds at Brandalslaguna and the lakes in the vicinity to Knudsenheia. Norwegian Institute for Nature Research (NINA) has designed this bird monitoring program on behalf of NMA in order to meet the terms of the Governor of Svalbard. The monitoring program includes control areas in order to evaluate the effects in light of natural variation and the effects of the intervention. The monitoring program is divided into different stages depending on whether the data will be collected before the construction started, during the construction phase or during the operational stage. The main goal of the monitoring in 2013 was to collect data describing the ‘before-constructionsituation’ in most parts of the affected area and in the control areas. In 2013 construction work took place at the first part of the planned road, the bridge and the culvert. In these areas the goal was to collect data connected to the ‘construction-stage’, assess effects and suggest mitigating measures. The bird monitoring in 2013 provided data on breeding records and abundances. We recorded six arctic skua nests,five purple sandpiper nests, two turnstone nests, one common ringedplover nest, three red-throated diver nests, 12 arctic tern nests and two snow bunting nests. We recorded the presence of 18 different species. Brandalslaguna was the locality of highest diversity with 14 species recorded. The observations were done frequently and lasted over a significant part of the breeding season. Hence, we got data revealing seasonal patterns in abundance. The results from 2013 will be important for documenting the ‘before-constructionsituation’ in the affected areas and the control areas. In the areas being affected by construction of the road, the bridge and the culvert, no negative effects on birds were observed. The monitoring was operating ahead of the construction work (in space and time). Breeding records and presence of birds were communicated to NMA in situ, and it was not necessary to launch any mitigating measures.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNINAnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;1018
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1018.pdf
dc.subjectNy-Ålesundnb_NO
dc.subjectSvalbardnb_NO
dc.subjectfuglernb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectgeodesianleggnb_NO
dc.subjectbirdsnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectgeodesinb_NO
dc.subjectconstructionnb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.titleFugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund. Årsrapport for 2013nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-02T12:20:00Z
dc.identifier.cristin1119753
dc.relation.projectStatens Kartverknb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record