Show simple item record

dc.contributor.authorEndrestøl, Anders
dc.contributor.authorHanssen, Oddvar
dc.contributor.authorFlåten, Magne
dc.date.accessioned2014-12-02T12:26:11Z
dc.date.accessioned2015-12-26T14:32:12Z
dc.date.available2014-12-02T12:26:11Z
dc.date.available2015-12-26T14:32:12Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationEndrestøl, A., Hanssen, O. & Flåten, M. 2014. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2013 – NINA Rapport 1041. 50 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2657-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2371371
dc.description.abstractEremitten Osmoderma eremita er en stor, brunsvart bille i familien skarabider. Den lever i gamle, hule løvtrær og er vurdert som truet i store deler av Europa. I Norge ble den antatt å være utdødd inntil den ble gjenfunnet i Tønsberg i 2008. Den er listet i kategori kritisk truet (CR) i Norsk rødliste for arter 2010, og er en prioritert art (fredet) i Norge. I tillegg er den på vedlegg til EUs habitatdirektiv og vurdert som nær truet (NT) på global rødliste. Handlingsplanen for eremitt ble publisert av Direktoratet for naturforvaltning i 2011 (nå Miljødirektoratet), og eremitten ble ved egen forskrift av 20. mai 2011 vedtatt som prioritert art med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 «Naturmangfoldloven». Denne rapporten beskriver resultatene av et oppdrag vedrørende eremitt i 2013, som ble definert gjennom fire deloppdrag; A) Kartlegging og søk (Østfold fylke nord, Malmøya (Larvik), Slemmestad (Røyken), Teigen (Tønsberg)), B) Overvåking (Tønsberg gamle kirkegård og Berg fengsel), C) Utsetting på ny lokalitet - forberedende arbeider, og D) DNA-analyser. Det ble ikke påvist eremitt på noen av de kartlagte områdene. Både på Malmøya, Slemmestad og Teigen ble det registrert en god del hule eike- og asketrær. I Østfold nord ble noen enkeltområder og trær undersøkt uten at det ble funnet lokaliteter eller enkelttrær som virket egnet for eremitt. På Tønsberg gamle kirkegård ble det i 2013, som i 2012, funnet mange voksne individer av eremitt. Rundt 40 individer ble i løpet av sesongen merket. I tillegg ble spor etter eremitt funnet i fire “nye” trær i forhold til tidligere undersøkelser. Vintersprekkene var i sesongen 2013/2014 dårlig utviklet på grunn av høye vintertemperaturer. To individer (en hunn og en hann), samt to larver av eremitt ble samlet inn i august 2013 og plassert i en kasse med både eike- og askemuld. Håpet er at hunnen har lagt egg, som så klekker og kan danne grunnlaget for en fremtidig avlspopulasjon, som igjen kan brukes til utsetting. Det er også et mål å se hvordan larven i eikemulda påvirkes av ”næringsbytte” (fra askemuld), og hvordan larven i askemulda klarer seg i boksen på generell basis. Det er samlet inn ulikt materiale for DNA-analyser i 2013 og tidligere år. Dette ble forsøkt ekstrahert med tanke på DNA, og gav positive indikasjoner. Sekvensering med standard barcode-primer gav desverrre negativt resultat. Konklusjonen etter årets undersøkelser er som i 2012 at populasjonen i Tønsberg trolig er større og mer robust enn tidligere antatt. At vi i tillegg fant eremitt i fire nye trær i forhold til 2012, er både positivt og noe oppsiktsvekkende, og vi har nå sikker yngling i 19 trær på Tønsberg gamle kirkegård. Likevel er arten på tross av søkeinnsats på nye og potensielle lokaliteter også i år, fremdeles funnet på kun én lokalitet i Norge. Arten er derfor fremdeles svært utsatt for utdøing gitt artens lave spredningspotensial og at den eneste kjente lokaliteten må sies å være nokså isolert i forhold til andre egnede lokaliteter. Vi anbefaler en videre overvåking av populasjonen ved Tønsberg kirkegård, samt en videreføring av arbeid med en avlspilot og et introduksjonsprogram. Det er også vesentlig å vurdere nye egnede habitater som måtte dukke opp etter annen kartleggingsinnsats. Tønsberg, Østfold, Slemmestad, Norge, Eremitt, Osmoderma eremita, hule trær,utbredelse, kartlegging, overvåking, Hermit beetle, hollow trees, Distribution, mapping. monitoringnb_NO
dc.description.abstractThe Hermit Beetle Osmoderma eremita is a large, brown beetle in the family scarabaeidae. It lives in old, hollow trees and is considered endangered in many parts of Europe. In Norway, it was thought to be extinct until it was rediscovered in Tønsberg municipality in Vestfold county in 2008. It is listed as critically endangered (CR) in the Norwegian Red List of species in 2010 and is protected by law in Norway. In addition, it is on Appendix II and IV of EU Habitat Directive and it is considered Near Threatened (NT) on the global Red List. An Action Plan for the Hermit Beetle was published by the Norwegian Directorate for Nature Management in 2011 (now The Norwegian Environment Agency). On 20. May 2011, the Hermit Beetle was pronounced a «Prioritized Species» according to the «Biodiversity Act». The purpose of thise regulation is to protect the Hermit Beetle in accordance with the main goal for species in the «Biodiversity Act» § 5. This report describes the results of a project on the Hermit Beetle in Norway in 2013. The project was divided into four subprojects, A) Survey (Østfold county north, Malmøya in Larvik municipality, Slemmestad in Røyken municipality, and Teigen in Tønsberg municipality), B) Monitoring (Tønsberg old cemetery and Berg, both in Tønsberg municipality), C) Preparation for introduction, and E) DNA-analysis. The Hermit Beetle was not found on any of the new surveyed areas. At both Malmøya, Slemmestad and Teigen, there was a fair amount of hollow oak and ash trees. In Østfold county north, some specific areas and trees were examined without the discovery of localities or individual trees that seemed suitable for the Hermit Beetle. In Tønsberg old cemetery, a high number of adult individuals of the Hermit Beetle was found in 2013 as for 2012. Around 40 individuals were marked during the 2013 season. In addition, traces of the Hermit Beetle were found in four ”new” trees compared to previous surveys on this site. The wintercracks were in the winter season 2013/2014 poorly developed due to high winter temperatures. Two adults (one female and one male) and two larvae of the Hermit Beetle were collected in August 2013 and placed in a box with both oak and ash mold. The hope is that the female laid eggs, which then later hopefully will hatch and form the basis for a future breeding population, which can be used for introductions. It is also a goal to see how the larvae in oak mold will be affected by this ”food swap” (from ash mold), and how the larvae in the ash mold copes in the box in general. Different materials were collected for DNA analysis in 2013 and previous years. An attempt to extract DNA gave a positive indication. Sequencing with a standard barcode-primer gave unfortunately negative results. The conclusion of this year’s survey is the same as for 2012, that the Norwegian population of Hermit Beetle potentially is larger and more robust than previously thought. That we also found the beetle in four new trees compared to 2012, is both positive and somewhat startling, and we now have breeding in 19 trees in Tønsberg old cemetery. Nevertheless, the species is in spite of our surveys on new and potential sites this year, still found in only one locality in Norway. The species is therefore still very vulnerable to extinction given the species’ low dispersal potential, and that the only known locality is fairly isolated from other potential localities. We recommend further monitoring of the population in Tønsberg cemetery, and a continuation of the work with a breeding-program and an introduction of the species to a new site. It is also important to consider potential new habitats that comes to attention due to other mapping efforts.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNINAnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;1041
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1041.pdf
dc.subjectTønsbergnb_NO
dc.subjectØstfoldnb_NO
dc.subjectSlemmestadnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjecteremittnb_NO
dc.subjectOsmoderma eremitanb_NO
dc.subjecthule trærnb_NO
dc.subjectutbredelsenb_NO
dc.subjectkartleggingnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjecthollow treesnb_NO
dc.subjecthermit beetlenb_NO
dc.subjectdistributionnb_NO
dc.subjectmappingnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.titleKartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2013nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-02T12:26:11Z
dc.source.pagenumber50 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1135628
dc.relation.projectAndre: Fylkesmannen i Vestfoldnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record