Show simple item record

dc.contributor.authorKålås, John Atle
dc.contributor.authorSæther, Stein Are
dc.date.accessioned2014-12-02T12:48:14Z
dc.date.accessioned2015-12-26T13:48:33Z
dc.date.available2014-12-02T12:48:14Z
dc.date.available2015-12-26T13:48:33Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKålås, J.A. & Sæther S.A. 2014. Miljøovervåking Tjeldbergodden. Metallinnhold i terrestriske næringskjeder, 2011–13. – NINA Rapport 1055. 34 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2671-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2371365
dc.description.abstractInnhold av metaller og kalsium overvåkes i et utvalg av arter fra forskjellige næringskjeder i et område mellom Kjørsvik og Reinsjøen som forventes å være relativt sterkt utsatt ved eventuell luftforurensning fra industrianlegget på Tjeldbergodden. De elementer som inngår er: i) enten tungmetaller som direkte kan være skadelige for dyr (bly, kadmium, kvikksølv, nikkel), ii) stoff som kan være skadelige for dyr og som kan få økt tilgjengelighet på grunn av forsuring av jords-monnet (aluminium), og iii) stoff som er nødvendige for dyr og som kan komme i ubalanse på grunn av forurensning (kalsium, kopper, sink). Overvåkingen inkluderer arter som kan vise endring i tilførsel via luft (moser og lav), arter som kan vise endringer i dyr sin tilgang til de aktuelle stoffene (fem viktige beiteplanter for viltlevende plantespisere), og arter som kan representere endring i forekomster av de aktuelle stoffene i viltlevende dyr (insektspisende og plantespisende fugl og pattedyr). Vår sammenligning av nåværende (2011–12) forekomster av de aktuelle elementene med situa-sjonen 7–8 år etter industrietablering (2001–02) indikerer at det er små eller ingen endringer for de inkluderte forurensningsstoffene. For de potensielt mest skadelige tungmetallene, Cd, Hg og Pb, indikerer våre målinger i moser og lav tegn til nedgang i mengde som tilføres til undersøkel-sesområdet. For Hg og Pb er det også registrert en liten nedgang for flere av de undersøkte planteartene. Innholdet av Ni i planter er på et stabil bakgrunnsnivå. For dyr finner vi bare små endringer for disse tungmetallene og alle målte verdier ligger innenfor det som vi betrakter som normalnivå. Av mindre endringer fra 2001–02 kan nevnes for Pb en liten nedgang for klatremus og krattspissmus og en liten økning for kjøttmeis, samt for Hg og Cd en liten økning for svarthvit fluesnapper og kjøttmeis. For prøvene fra fjellrype og lirype ligger også nivåene for tungmetaller innenfor tilsvarende nivå som målt ved de to tidligere undersøkelsene. For Al og Ca som kan bli påvirket av forsuring av jordsmonnet og for Zn og Cu som kan bli påvirket av økt opptak av Cd ser vi ingen endringer av betydning fra 2001–02 til 2011–13. De variasjoner og endringer vi finner for disse elementene ligger innenfor de nivå som vi ser på som naturlig variasjon for det aktuelle området. miljøovervåking, Tjeldbergodden, metaller, kalsium, planter, fugler, pattedyr, environmental monitoring, Tjeldbergodden, metals, calcium, plants, birds, mammalsnb_NO
dc.description.abstractMetal and calcium content was monitored in a selection of species from different food chains in an area between Kjørsvik and Reinsjøen, which was expected to be relatively strongly exposed to possible air pollution from the industrial plant at Tjeldbegodden. The elements studied were: i) heavy metals which can be directly injurious to animals (lead, cadmium, mercury, nickel), ii) elements which can be injurious to animals and which can become mobilised due to acidification of the soil (aluminium), and iii) trace elements which are necessary for animals and which can be sent out of balance due to pollution (calcium, copper, zinc). Monitoring included species which can be used to demonstrate changes in levels of transport via the air (mosses and lichens), plant species which can be used to demonstrate changes in the animals’ actual intake of particular elements (five important grazing plants for wild living herbivorous species), and species which can give a measure of changes in the occurrence of particular elements in wild animals (insectivorous and herbivorous birds and animals). Our comparison of current (2011–2013) levels of the studied elements with the situation 7–8 years after the establishment of the industrial plants (2001–02) indicates that there has been little or only small change. We find no or only minor changes in the concentration of the monitored elements in plants and animals when comparing the 2011–13 levels with the situation in 2001– 02. For the potentially most harmful heavy metals (Cd, Hg, Pb) our monitoring of mosses and lichens suggest reduced airborne transport to the study area. We also find minor reduction in Hg and Pb concentrations among higher plants. Levels of Ni in plants are stable and low. Among animals, we find only minor changes in the levels of these heavy metals and all values are in the range of normal variation. These minor changes include a small reduction in Pb for Clethrionomys glareolus and Sorex araneus, and a small increase for Parus major, as well as a small increase in Hg and Cd for Ficedula hypoleuca and Parus major. For Lagopus mutus and L. lagopus the heavy metal levels are also stable compared to the previous investigations. In the monitored organisms, levels are stable for Al and Ca (potentially affected by soil acidification) as well as for Zn and Cu (potentially affected by Cd pollution). The low levels and small fluctuations we find of these elements are within what we consider natural variation for the study area.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNINAnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;1055
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1055.pdf
dc.subjectmiljøovervåkingnb_NO
dc.subjectTjeldbergoddennb_NO
dc.subjectmetallernb_NO
dc.subjectkalsiumnb_NO
dc.subjectplanternb_NO
dc.subjectfuglernb_NO
dc.subjectpattedyrnb_NO
dc.subjectenvironmental monitoringnb_NO
dc.subjectTjeldbergoddennb_NO
dc.subjectmetalsnb_NO
dc.subjectcalsiumnb_NO
dc.subjectplantsnb_NO
dc.subjectbirdsnb_NO
dc.subjectmammalsnb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.titleMiljøovervåking Tjeldbergodden. Metallinnhold i terrestriske næringskjeder, 2011–13nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-02T12:48:14Z
dc.source.pagenumber34 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1146758
dc.relation.projectAndre: Statoil Petroleum ASnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record