Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTømmervik, Hans
dc.contributor.authorDanielsen, Inge E.
dc.contributor.authorLangeland, Knut
dc.date.accessioned2015-04-30T07:54:42Z
dc.date.accessioned2015-12-26T13:01:12Z
dc.date.available2015-04-30T07:54:42Z
dc.date.available2015-12-26T13:01:12Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationDanielsen, I.E. Langeland, K, & Tømmervik, H. 2015. Kommunedelplan Tømmerneset, Sør-Varanger kommune - Konsekvensutredning for reindrift. NINA Rapport 1083. 96 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2702-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2371361
dc.description.abstractMulticonsult er engasjert av Forsvarsbygg til å utarbeide en områdereguleringsplan med kon-sekvensutredning for Høybuktmoen skyte- og øvingsfelt. Parallelt pågår arbeidet med område-reguleringsplaner for Kirkenes Maritime Park (Pulkneset) og Norterminal (Gamneset). Multi-consult er også engasjert av Sør-Varanger kommune til å forestå konsekvensutredning av ulike samiske interesser, som grunnlag for pågående kommunedelplan for Tømmernes og de 3 nevnte områdereguleringsplanene. I den forbindelse fikk Norsk institutt for naturforskning (NINA) som underleverandør til Multiconsult i oppgave å vurdere konsekvensene av disse tilta-kene for reindriften i området. I tillegg har NINA også vurdert planene for en stamnetthavn i Leirpollen på østsiden av Tømmerneset. I forbindelse med en eventuell utbygging av havner på Tømmerneset så vurderer Forsvaret å flytte et sprengningsfelt og en skytebane på sørsiden av E6. I utredningen har vi vurdert flere alternativer; fra ingen flytting (0-alternativet), flytting av sprengningsfelt (alternativ 1) og flytting av både sprengningsfelt og skytebane (alternativ 2). Bruken av planområdet Planområdet som inkluderer Tømmerneset er et meget viktig beiteområde både vinterstid og i barmarksperioden, så et hvert inngrep her får negative konsekvenser. Området brukes for ti-den av to distrikter; Pasvik reinbeitedistrikt 5A og Spurveneset og Skogerøy reinbeitedistrikt 4/5B. Pasvik reinbeitedistrikt har for det meste benyttet planområdet og Tømmerneset i bar-marksperioden, mens Spurveneset og Skogerøy reinbeitedistrikt har benyttet dette området vinterstid. Begge distrikter har også benyttet området til andre årstider. Utredningsområdet på Tømmerneset (definert som selve Tømmerneset nordøst for E6, samt forsvarets øvingsområde (F2) sør for E6) har godt med beiter og beitekapasiteten ligger på 1123 rein på vinterbeite og 931 rein på sommerbeite. Selve Tømmerneset nordøst for E6 har en beitekapasitet på ca. 400 rein både i barmarksperioden og om vinteren. I tillegg har spesielt Tømmerneset mindre snø og snøen forsvinner tidligere enn lenger sør i området. År om annet iser beitene (blokkeres av is) til i vinterbeiteområdet til begge distrikter (5C) og ofte har Tømmerneset bedre beiteforhold som enten reinen trekker til selv eller at man rent fysisk flytter flokken dit. M.a.o. så fungerer Tømmerneset som et nødbeiteområde for reindriften for begge distrikter. I tillegg har Tømmer-neset gode beiteressurser i form av tang og tare samt gras/starr i strand- og fjæresonen som reinen benytter seg av både vinter, vår og sommer. Reinen henter også mineraler i form av salter i denne sonen. Ved svelgbremsangrep har reinen benyttet denne sonen for å vas-ke/rense svelget/halsregionen for larvene. Eventuell forurensning (olje eller annen forurensning) fra skipstrafikk eller havneoperasjoner vil føre til at disse ressursene ikke kan utnyttes og det er fare for at rein og andre beitedyr vil utsettes for forurensning som kan få fatale følger. Konsekvensanalyse, Oljeterminal, Havneutbygging, Militært øvingsfelt, Vegutbygging, Reindrift, Tømmerneset-Høybuktmoen, Sør-Varanger kommune, Finnmark, Impact assessment, Oil Onshore terminal, Port, Military exercise field, Roads, Reindeer husbandry, Sør-Varanger municipality, Finnmark countynb_NO
dc.description.abstractThe military training ground and gunnery range at Høybuktmoen is ca. 100 km2 large and is situated in Sør-Varanger Municipality, Finnmark County, Norway, a few kilometres west of the municipality centre Kirkenes. The Norwegian Defence Estates Agency has prepared a new development programme for the military training ground and gunnery range. The reason for this is development plans for maritime industrial plants, oil terminal and port facilities on the peninsula of Tømmerneset. The military programme describes increased activity in parts of the area that currently are not much used. The land use consultant company Multiconsult AS is hired to assess the impacts according to national regulations. NINA is hired as a subcontractor on the assessments on reindeer husbandry. Two reindeer districts Pasvik reinbeitedistrikt 5A og Spurveneset og Skogerøy reinbeitedistrikt 4/5B have important winter grazing areas, calving grounds and spring-summer pastures in the area. The extent of impacts and disturbances of the planned maritime industrial plants (Pulkneset), port facilities (Leirpollen) and the oil terminal (Gamneset) is assessed to be large, and the impacts large (Leirpollen and Gamneset) to very large (Pulkneset). The impacts will reduce the two reindeer districts winter grazing flexibility with a loss of fodder for up to a reduction of 400 reindeer, as well as reduced extent of the spring pastures, calving grounds and the summer pastures (also up to a reduction of 400 reindeer). This is equivalent with an income for a reindeer family unit (“siida-unit”), if all plans are realized (option 2). The development programme’s option 0 (current use with minor land use changes and not any development of new ports and terminal) has a little negative extent, while the options 1 and 2 have large negative extents. This is largely due to establishments of the new ports and oil terminal and a new shooting ground (option 2) and increased activity in the west ground south of the highway - E6. Overall the impacts are assessed to be little negative for option 0 and large to very large negative for options 1 and 2. Possible alleviating efforts in order to reduce the negative impacts are discussed in the report. We also propose the establishment of a monitoring program to track the eventual pollution and disturbances from the different ports and the oil terminal.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNINAnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;1083
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2015/1083.pdf
dc.subjectkonsekvensanalysenb_NO
dc.subjectoljeterminalnb_NO
dc.subjecthavneutbyggingnb_NO
dc.subjectmilitært øvingsfeltnb_NO
dc.subjectvegutbyggingnb_NO
dc.subjectreindriftnb_NO
dc.subjectTømmerneset-Høybuktmoennb_NO
dc.subjectSør-Varanger kommunenb_NO
dc.subjectFinnmarknb_NO
dc.subjectimpact assessmentnb_NO
dc.subjectoil onshore terminalnb_NO
dc.subjectportnb_NO
dc.subjectmilitary exercise fieldnb_NO
dc.subjectroadsnb_NO
dc.subjectreindeer husbandrynb_NO
dc.subjectSør-Varanger municipalitynb_NO
dc.subjectFinnmark countynb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.titleKommunedelplan Tømmerneset, Sør-Varanger kommune - Konsekvensutredning for reindriftnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-04-30T07:54:42Z
dc.source.pagenumber96 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1239922
dc.relation.projectAndre: Multiconsult/Forsvarsbyggnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel